Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Thời sự
  3. Xã hội
  4. Nhiều hoạt động tưởng nhớ các Vua Hùng đang được diễn ra.

Nhiều hoạt động tưởng nhớ các Vua Hùng đang được diễn ra.

29/04/2015
Mức trung cấp

Various activities to mark Hung Kings' death anniversary

A ceremony marking the Hung Kings' death anniversary will be organised on April 28, the 10th day of the third lunar month, known as the national commemorative day, Vice Chairman of the Phu Tho People's Committee Ha Ke San told the press on April 16.

Before that, other ceremonies will be held to celebrate the death anniversary of the Hung Kings' father Lac Long Quan and pay tribute to their mother Au Co on April 24, added the official, who is also Head of the Hung Kings Temple Festival's organising board.

He continued to say that a tourism fair for the northwest region will also take place in eight north-western provinces and in Japan's Nara prefecture. It aims to increase tourism cooperation among localities and build a brand name for regional tourism.

An exhibition of items donated to the Temple, a cooking contest of traditional "chung" and "giay" cakes, and cultural performances from attending localities will also be part of the festival.

"Xoan" singing programmes will be held to promote Phu Tho's folk singing, given it has been included as a UNESCO Intangible Cultural Heritage in Need of Urgent Safeguarding, San noted.

He told Vietnam News Agency reporters in a separate interview that Phu Tho province has employed comprehensive measures to ensure security, order and safety at the event, as this year's festival expects to welcome 6-7 million visitors.

Vietnamese legend has it that Lac Long Quan, son of Kinh Duong Vuong, married Au Co, the daughter of King De Lai. Au Co gave birth to a sack containing 100 eggs from which 100 children were born. The couple then decided to go their separate ways in order to populate the land and propagate the race, so half of the children followed their mother to the highlands and the remaining half went with their father to the sea.

The first child went with mother Au Co to Phong Chau, now Phu Tho Province. He then went on to become King Hung and found the first nation of Vietnam; called Van Lang.

Ruling the country over 18 generations, the Hung Kings taught the people how to grow rice. They chose Nghia Linh Mountain, the highest in the region, to perform rituals devoted to rice and sun deities to pray for lush crops.

To honour the great contributions of the Hung Kings, a complex of temples dedicated to them was built on Nghia Linh Mountain, and the tenth day of the third lunar month serves as the national commemorative anniversary.

The worshipping rituals of the Hung Kings are closely related to the ancestral worshipping tradition of most Vietnamese families which forms an important part of people's spiritual lives. It was recognised as a UNESCO Intangible Cultural Heritage of Humanity in 2012.

Source: Nhan Dan

 

 

Nhiều hoạt động tưởng nhớ các Vua Hùng đang được diễn ra.

Một buổi lễ đánh dấu ngày giỗ của các Vua Hùng sẽ được tổ chức vào ngày 28 tháng 4, ngày 10 tháng 3 âm lịch, được biết như là ngày kỉ niệm quốc gia. Phó chủ tịch của UBND Hà Kế San, Phú Thọ nói với báo chí ngày 16 tháng 4

Trước đó, một số nghi lễ sẽ được tổ chức để kỉ niệm ngày giỗ các Vua Hùng cha Lạc Long Quân và tỏ lòng kính trọng đến mẹ Âu Cơ ngày 24 tháng 4, thêm vào nghi lễ chính thức, cũng là người đứng đầu tổ chức lễ hội Đền Vua Hùng

Ông ấy tiếp tục nói đến hội chợ du lịch của miền Bắc cũng sẽ diễn ra tại 8 tỈnh Tây Bắc và tỉnh Nara của Nhật Bản. Mục đích của nó là để tăng hợp tác du lịch giữa các vùng và xây dựng thương hiệu cho du lịch địa phương

Một cuộc triễn lãm của các món đồ được quyên cúng cho đền, một cuộc thi nấu ăn về bánh chưng bánh giày truyền thống, và các buổi biểu diễn văn hóa của các địa phương tham dự cũng sẽ là một phần của lễ hội.

Chương trình hát xoan sẽ được tổ chức để phát triển tiếng hát dân gian Phú Thọ, nó đã được bao gồm như là một di sản văn hóa UNESCO phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp, San lưu ý.

Ông nói với Thông tấn xã Việt Nam phóng viên trong một cuộc phỏng vấn độc lập rằng tỉnh Phú Thọ đã sử dụng các biện pháp toàn diện để đảm bảo an ninh, trật tự an toàn tại sự kiện này, như lễ hội năm nay dự kiến sẽ chào đón 6-7 triệu du khách.

Truyền thuyết Việt Nam kể rằng Việt Lạc Long Quân, con trai của Kinh Dương Vương, cưới Âu Cơ, con gái của vua De Lai. Âu Cơ sinh ra một cái bọc chứa 100 quả trứng từ đó 100 trẻ được sinh ra. Cặp đôi này sau đó đã quyết định đi theo con đường riêng của mình để đến định cư đất đai và sinh sản dòng giống, vì vậy một nửa của đám trẻ theo mẹ lên núi và nửa còn lại đi với cha của họ ra biển.

Đứa trẻ đầu tiên đã đi với mẹ Âu Cơ tới Phong Châu, bây giờ là tỉnh Phú Thọ. Ông sau đó đã đi vào để trở thành Vua Hùng và sáng lập nhà nước đầu tiên của Việt Nam ; gọi là Văn Lang.

Cai trị đất nước hơn 18 thế hệ, các Vua Hùng dạy dân cách trồng lúa như thế nào. Họ đã chọn núi Nghĩa Lĩnh , cao nhất trong khu vực, để thực hiện các nghi lễ dành cho trồng lúa và các vị thần mặt trời để cầu nguyện cho mùa màng tươi tốt.

Để tôn vinh những đóng góp to lớn của các Vua Hùng, một phức hợp của ngôi đền dành riêng cho họ được xây dựng trên núi Nghĩa Lĩnh, và ngày thứ mười của tháng 3 âm lịch phục vụ như là kỷ niệm lễ kỷ niệm quốc gia.

Các nghi lễ thờ cúng các vua Hùng có liên quan chặt chẽ đến sự thờ cúng tổ tiên truyền thống của hầu hết các gia đình Việt Nam nơi mà hình thức là một bộ phận quan trọng của đời sống tinh thần của người dân. Nó đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại UNESCO vào năm 2012.

 

Dịch bởi: nguyenthitam

bài viết đặc sắc trong tháng 08/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục