Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Thời sự
  3. Giáo dục
  4. Những người nước ngoài hảo tâm giúp giảng dạy ngoại ngữ tại một ngôi chùa ở Việt Nam

Những người nước ngoài hảo tâm giúp giảng dạy ngoại ngữ tại một ngôi chùa ở Việt Nam

20/07/2015
Mức trung cấp

Foreign Samaritans teach languages at Vietnam pagoda

A cash-strapped pagoda in Ho Chi Minh City manages to get foreigners to teach, mostly for free

Le Thanh Tao was too afraid in the past to talk with foreigners though he has been learning English at school for years.

“I could not pronounce correctly,” the student of the Ho Chi Minh City Technology College says.

But a few months after joining the free English classes at the La (Leaf) Pagoda in Go Vap District, Tao is more confident after speaking with foreign teachers.

Tao is among some 50,000 students who have benefited from the pagoda’s free foreign language center.

It opened in 2009, attracting both local and foreign teachers and international volunteers, most of them teaching for free as a contribution to the charitable heart of the pagoda’s head monk Thich Nhuan Tam.

Now more than 3,000 students study six languages -- English, French, German, Chinese, Japanese, and Korean – from around 100 teachers.

Helpful monk

Monk Tam has always thought about helping other people. He tells Thanh Nien News how he got the idea of starting free classes: “I used to study at the HCMC University of Social Sciences and Humanities. I am aware of students’ difficulties.

“I used to get donations of rice to help poor students.

“Many students from other provinces have to pay a lot of money for studying, rent, food, etc. and so could not afford to study a foreign language though it is very important and a must to know a foreign language.”

Tam says since it started the language center the pagoda has also been offering students loans equal to half of the fee for get international certificate exams like TOEIC and TOEFL.

“The loan has no interest or security, and has no due date. Whenever they get a good job, they can pay the money which will be used to teach other students.”

Many successful people have returned to contribute to the pagoda and donate for the free classes.

Tam says though the pagoda has difficulties funding the classes and a proposed new classroom, he still tries to get good teachers, besides international students facilitated by AIESEC, an NGO that provides young people with leadership development and cross-cultural global internships and volunteer exchange experiences across the globe.

“I went to international schools and universities to ask teachers to teach at the pagoda. Now we also have nine or 10 permanent foreign teachers here.”

The pagoda pays each teacher a “symbolic amount” of VND1-1.5 million (US$46-69) a month.

“Most foreign teachers teach for free and we offer to pay their rents and give them food.”

Unique pagoda

Tam says La (Leaf) Pagoda was built in 1995 with palm leaves and earthen floors on a lowland area near a canal. It only became a concrete structure in 2000.

American Jon Dillingham, who teaches English for free at the center, says: “We speak with the students, improving their confidence about speaking English rather than teaching boring lessons.”

He had been impressed when he first came to the pagoda several years ago after some people he met in a park told him about the free classes where he could teach.

“Everyone can do whatever they want here. No one will ever ask who you are or what you are doing here.”

The head monk, who is also deputy chairman of the Vietnam Ornamental Stones Association, also displays stones all around the small pagoda.

Unique teachers

Dillingham, who has traveled a lot around Vietnam since he quit his job with a leading English newspaper in Vietnam a few years ago, says he found peace for himself at the pagoda.

“I often meditate three times a day besides teaching English at the pagoda,” the 33-year-old says, explaining that is not for enlightenment but for the recognition of impermanence.

“Nothing lasts forever. Everything keeps changing. Happiness or sadness. Even your breath.”

Van Tien Duc, 66, teaches English and French at the pagoda, saying he does it as a good deed.

“Teaching at other facilities can fetch high salaries. I am old and after dozens of years of teaching at other places, I recognize that money is not everything.”

Someshwar Gowda, a student from India who teaches English at the pagoda, says his three-month stay at the pagoda has offered him unique experiences about the Vietnamese people and culture.

“It’s great to be in another country, interact with local people and learn about their culture.”

Thinh, a Vietnam Airlines pilot, says he became an associate teacher at the pagoda because he wanted to do something good.

Grateful students

Besides foreign languages, students are also taught soft skills, taken on trips and given speeches on Vietnamese culture and ethics.

The pagoda’s efforts have proven effective.

Many students say they will return to contribute to the pagoda, including by teaching future generations.

Le Trung Kien says he is from a poor farming family in the north who never thought he would be able to learn a foreign language.

As he lives with his relative in Binh Chanh District, he rides nearly 20 km on his bicycle every day to attend the French class at the pagoda.

“In the beginning there were only two students, but the teacher still taught,” he says.

He is grateful to the pagoda and wants to contribute to its free classes in future.

“I will ask for the head monk’s permission to teach French to beginners.”

Source: Thanhnien News

 

 

Những người nước ngoài hảo tâm giúp giảng dạy ngoại ngữ tại một ngôi chùa ở Việt Nam

Một ngôi chùa nghèo tại thành phố Hồ Chí Minh đang vận động để có những người nước ngoài đến giảng dạy miễn phí

Anh Lê Thanh Tao trong quá khứ rất sợ hãi mỗi khi nói chuyện với người nước ngoài mặc dù anh đã được học tiếng Anh tại trường học trong nhiều năm.

"Tôi không thể phát âm một cách chính xác" sinh viên của trường cao đẳng công nghệ thành phố Hồ Chí Minh cho biết.

Tuy nhiên, một vài tháng tham gia lớp học tiếng Anh miễn phí tại chùa Lá ở quận Gò Vấp, anh Tao đã tự tin hơn khi nói chuyện với giáo viên nước ngoài.

Anh Tao là một trong số 50.000 sinh viên đã được học tại trung tâm ngoại ngữ miễn phí của chùa.

Trung tâm mở cửa vào năm 2009, thu hút cả giáo viên và tình nguyện viên trong nước và quốc tế, hầu hết họ giảng dạy miễn phí như là một đóng góp cho trung tâm từ thiện của sư trụ trì chùa là sư thầy Thích Nhuận Tâm.

Hiện tại đang có hơn 3.000 sinh viên học sáu ngôn ngữ Anh, Pháp, Đức, Trung Quốc, Nhật Bản, và Hàn Quốc với khoảng 100 giáo viên.

Trụ trì có tâm

Sư thầy Thích Nhuận Tâm đã luôn luôn nghĩ về việc giúp đỡ người khác. Ông nói với báo Thanh Niên việc ông đã có ý tưởng bắt đầu lớp học miễn phí như thế nào: "Tôi đã từng học tập tại trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TPHCM. Tôi nhận thức được những khó khăn sinh viên gặp phải.

"Tôi từng được nhận gạo được quyên góp để giúp đỡ học sinh nghèo.

"Rất nhiều sinh viên đến từ các tỉnh khác phải chi trả rất nhiều tiền cho việc học tập, tiền thuê nhà, thực phẩm, v.v. và do đó họ không thể đủ khả năng để học thêm ngoại ngữ mặc dù nó là rất quan trọng."

Thầy Tâm nói kể từ khi bắt đầu mở trung tâm ngoại ngữ chùa cũng đã cho sinh viên vay tiền bằng khoảng nửa lệ phí cho kỳ thi lấy chứng chỉ quốc tế như TOEIC và TOEFL.

"Khoản vay không có lãi hay thế chấp và không có thời hạn. Bất cứ khi nào họ có được một công việc tốt, họ có thể trả lại và khoản tiền đó sẽ được sử dụng để dạy cho các sinh viên khác. "

Nhiều người thành công đã trở lại để đóng góp cho chùa và quyên góp cho các lớp học miễn phí.

Thầy Tâm nói mặc dù chùa gặp khó khăn trong việc tài trợ cho các lớp học và xây một lớp học mới, ông vẫn cố gắng để tìm được các giáo viên tốt, bên cạnh việc tạo điều kiện cho sinh viên quốc tế của AIESEC, một tổ chức NGO đưa đến những người trẻ tuổi muốn phát triển khả năng lãnh đạo và giao lưu học tập văn hóa và trao đổi kinh nghiệm tình nguyện trên toàn cầu.

"Tôi đã đi đến các trường học quốc tế và các trường đại học đề nghị các giáo viên về giảng dạy tại chùa. Bây giờ chúng tôi cũng có 9 hoặc 10 giáo viên nước ngoài thường trú ở đây."

Chùa trả cho mỗi giáo viên một "số tiền tượng trưng" khoảng 1-1.5 triệu đồng (46-69 USD) một tháng.

"Hầu hết các giáo viên nước ngoài giảng dạy miễn phí và chúng tôi trả tiền thuê nhà cho họ và cung cấp cho họ các bữa ăn."

Ngôi chùa độc đáo

Thầy Tâm nói Chùa Lá được xây dựng vào năm 1995 với lá dừa nước và tường bằng đất trên một khoảng đất thấp gần một con kênh. Nó chỉ được xây lại bằng betong vào năm 2000.

Anh Jon Dillingham người Mỹ, giáo viên dạy tiếng Anh miễn phí tại trung tâm, cho biết: "Chúng tôi nói chuyện với các sinh viên, giúp họ nâng cao sự tự tin khi nói tiếng anh chứ không phải dạy những bài học nhàm chán ".

Anh đã rất ấn tượng khi lần đầu tiên đến chùa nhiều năm trước đây, sau khi được nghe một số người anh gặp trong một công viên nói về các lớp học miễn phí, nơi ông có thể dạy.

"Mọi người đều có thể làm bất cứ điều gì họ muốn ở đây. Không ai hỏi bạn là ai hoặc bạn đang làm gì ở đây. "

Sư phụ, người cũng là Phó Chủ tịch của Hiệp hội đá Cảnh Việt Nam, cũng trưng bày tất cả các loại đá xung quanh ngôi chùa nhỏ.

Giáo viên độc đáo

Dillingham, người đã đi rất nhiều nơi trên khắp Việt Nam kể từ khi ông từ bỏ công việc của mình tại một tòa báo tiếng Anh hàng đầu tại Việt Nam một vài năm trước đây cho biết ông đã tìm thấy sự bình an cho bản thân ở chùa.

"Tôi thường ngồi thiền ba lần một ngày bên cạnh việc giảng dạy tiếng Anh tại chùa" người đàn ông 33 tuổi nói, ông giải thích đó không phải là sự giác ngộ mà là sự công nhận sự vô thường.

"Không có gì tồn tại mãi mãi. Tất cả mọi thứ luôn thay đổi. Hạnh phúc hay nỗi buồn. Ngay cả hơi thở của bạn."

Ông Văn Tiến Đức, 66 tuổi, dạy tiếng Anh và tiếng Pháp tại chùa, nói rằng ông làm nó vì muốn làm việc tốt.

"Nếu Giảng dạy tại các cơ sở khác tôi có thể có mức lương cao. Tôi đã già và sau hàng chục năm giảng dạy tại các địa điểm khác, tôi nhận ra rằng tiền không phải là tất cả mọi thứ."

Someshwar Gowda, một sinh viên đến từ Ấn Độ hiện đang giảng dạy tiếng Anh tại chùa, cho biết kỳ nghỉ ba tháng tại chùa đã cung cấp cho anh những trải nghiệm độc đáo về con người và văn hóa Việt Nam.

"Thật tuyệt vời khi được ở một đất nước khác, tương tác với người dân địa phương và tìm hiểu về văn hóa của họ."

Thịnh, một phi công của hãng hàng không Việt Nam Airlines cho biết anh đã trở thành một giáo viên sư tại chùa vì muốn việc thiện.

Những sinh viên giàu sự biết ơn

Bên cạnh việc học ngoại ngữ, sinh viên cũng được dạy kỹ năng mềm, tổ chức các chuyến đi và diễn thuyết về văn hóa và đạo đức của người Việt.

Những nỗ lực của ngôi chùa đã được chứng minh là có hiệu quả.

Nhiều sinh viên nói rằng họ sẽ quay trở lại đóng góp cho chùa, kể cả bằng cách dạy học cho các thế hệ tương lai.

Anh Lê Trung Kiên cho biết anh đến từ một gia đình nông dân nghèo ở miền Bắc và không bao giờ nghĩ rằng anh sẽ có thể học một ngôn ngữ nước ngoài.

Khi anh ấy sống với người thân của mình ở quận Bình Chánh, anh đã đạp xe gần 20 km mỗi ngày để tham dự lớp học tiếng Pháp tại chùa.

"Ban đầu lớp chỉ có hai sinh viên, nhưng cô giáo vẫn dạy" ông nói.

Anh biết ơn ngôi chùa và muốn đóng góp cho các lớp học miễn phí của nó trong tương lai.

"Tôi sẽ xin phép sư phụ để giảng dạy tiếng Pháp cho người mới bắt đầu."

 

Dịch bởi: cepquynh

bài viết đặc sắc trong tháng 07/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục