Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Thời sự
  3. Giáo dục
  4. Những sai sót ngớ ngẩn về bằng cấp

Những sai sót ngớ ngẩn về bằng cấp

23/06/2015
Mức trung cấp

Educators make silly mistakes on diplomas

Misspelled English mistakes on diplomas have been made by university education establishments, causing graduates to be rejected by employers.

The graduates complained that they cannot find jobs with the degrees which are rejected by employers and notarization offices.

Instead of degrees with the words “Major in Pharmacy Technician”, they received “Major in Farmacy Technician”. Nearly 100 degrees had the same mistake.

LTN, a graduate attending a training course at the school in 2013-2015, said the head of the school, in May, after hearing the complaints about the mistake, released a decision on correcting the degrees, clearly pointing out the misspelling. 

However, the solution of the school has not been accepted by the students. They asked the school to grant original version of degrees instead of the degrees with correction, saying that the school must take responsibility for this and that this is not the students’ fault.

However, the demand has not been satisfied. LTA, a student of the 2012-2014 training course, said she and other graduates could not get new degrees as requested when they returned to the school on June 14.

“I have to work as a factory worker, though I graduated as a pharmacy technician just because of the mistake on the degree,” she complained.

Nguyen Giang H from Dong Nai province complained that even a small drug store would not employ her because of the degree with a mistake. 

Also, Tuoi Tre newspaper quoted an expert saying that the word “rector” for the head of a vocational intermediate is inaccurate. Rector should be understood as the director of an institute, or head of a college or university.

Another mistake is made when translating the name “Truong Trung cap Bach Khoa Binh Duong” into English as “Binh Duong Polytechnic”.

Regarding the name of the location, instead of “Binh Duong”, one would see “Binhduong”. 

“I cannot understand why the same word is written in two different ways on the same degree released by an education establishment, an official member of the national educational system,” a member commented on an education forum.

In late 2014, local newspapers reported that 150 graduates of Quang Trung University in Binh Dinh province received degrees with “Major in: Contruction Engineering Technology” (“s” was omitted in “construction”).

Eight months ago, Sai Gon University admitted the mistake in 216 degrees granted by the school to information technology engineers. In the degrees, “infomation” was written instead of “information”.

Source: VIETNAMNET

 

 

Những sai sót ngớ ngẩn về bằng cấp

Sai sót về chính tả và lỗi tiếng Anh trong bằng tốt nghiệp được làm bởi các trường đại học, khiến sinh viên tốt nghiệp bị từ chối bởi nhà tuyển dụng.

Các sinh viên đã tốt nghiệp phàn nàn rằng họ không thể tìm được việc làm với bằng cấp cửa mình thứ đã khiến họ bị từ chối bởi nhà tuyển dụng và các văn phòng công chứng.

Thay vì dòng chữ "Major in Pharmacy Technician" thì họ nhận được tấm bằng với dòng "Major in Farmacy Technician". Gần 100 bằng tốt nghiệp khác cũng có những sai sót tương tự.

LTN, một sinh viên theo học tại trường trong niêm khóa 2013-2015, cho biết người đứng đầu của trường, vào tháng năm, sau khi nghe những lời phàn nàn về những lỗi sai, đã đưa ra quyết định điều chỉnh các văn bằng, chỉ rõ ra lỗi chính tả.

Tuy nhiên, giải pháp của trường không được chấp nhận bởi các học sinh. Họ yêu cầu trường phải cấp mới các văn bằng thay vì hiệu chỉnh, họ cho rằng nhà trường phải chịu trách nhiệm cho việc này và đây không phải là lỗi của học sinh.

Tuy nhiên, nhu cầu của họ vẫn chưa được đáp ứng. LTA, một sinh viên của khóa đào tạo 2012-2014, cho biết cô và một sinh viên tốt nghiệp khác chưa thể có được bằng mới theo yêu cầu khi họ đã quay trở lại trường vào ngày 14 tháng 6.

"Tôi phải làm việc như một công nhân nhà máy, mặc dù tôi đã tốt nghiệp như là một kỹ thuật viên dược chỉ vì những sai lầm về bằng cấp" cô ấy phàn nàn.

Nguyễn Giang H từ tỉnh Đồng Nai phàn nàn rằng ngay cả một cửa hàng thuốc nhỏ cũng không thuê cô vì sai sót nói trên.

Ngoài ra, báo Tuổi Trẻ trích lời một chuyên gia nói rằng từ "Hiệu trưởng" dùng để chỉ người đứng đầu của một trung cấp chuyên nghiệp là không chính xác. Hiệu trưởng phải được hiểu là giám đốc của một viện nghiên cứu, hoặc người đứng đầu một trường cao đẳng hoặc đại học.

Một sai lầm khi dịch tên "Trường Trung cấp Bách Khoa Bình Dương" sang tiếng Anh là "Binh Duong Polytechnic".

Về tên của địa điểm, thay vì "Binh Duong", người ta sẽ viết "BinhDuong".

"Tôi không thể hiểu tại sao cùng một từ lại được viết bằng hai cách khác nhau trên cùng một bằng cấp được phát hành bởi một cơ sở giáo dục, thành viên chính thức của hệ thống giáo dục nhà nước" một thành viên bình luận trên một diễn đàn giáo dục.

Vào cuối năm 2014, báo chí địa phương đưa tin rằng 150 sinh viên tốt nghiệp của trường Đại học Quang Trung, tỉnh Bình Định nhận được bằng tốt nghiệp với dòng chữ "Major in: Contruction Engineering Technology" (chữ cái "s" đã bị bỏ qua trong từ "Construction").

Tám tháng trước, Đại học Sài Gòn thừa nhận những sai lầm trong 216 bằng tốt nghiệp do nhà trường cấp cho các kỹ sư công nghệ thông tin. Trong văn bằng từ "infomation" được viết thay vì "information".

 

Dịch bởi: cepquynh

bài viết đặc sắc trong tháng 07/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục