Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Thời sự
  3. Giáo dục
  4. Những thay đổi trong sách tiếng Anh khiến học sinh tiểu học, giáo viên mơ hồ

Những thay đổi trong sách tiếng Anh khiến học sinh tiểu học, giáo viên mơ hồ

16/06/2016
Mức trung cấp

Changes in English books confuse primary school students, teachers

The HCM City Education and Training Department has changed its mind again about the English textbooks to be used for primary school.

The department has sent Dispatch 154 to primary schools in HCM City, requesting to use Family and Friends Special Edition as the official set of textbooks for teaching English at primary schools from the 2016-2017 term. 

The set of textbooks is compiled by the HCM City Education and Training Department in cooperation with Oxford University Publishing House and the Vietnam Education Publishing House. It is designed in a way to integrate Vietnamese culture and the English teaching curriculum in accordance with international standards.

The HCM City education department once asked primary schools to change textbooks of English when the 2015-2016 academic year began. 

Instead of Family and Friends complied by the Oxford University Publishing House used since 2011-2012, students were asked to use Family and Friends Special Edition.

Following the successes in using Family and Friends Special Edition for first, second and third graders, the textbooks for fourth and fifth graders will also be put into use in the 2016-2017 academic year.

The education department emphasized that Family and Friends Special Edition will be used in teaching English under all three existing programs – intensive English learning; national English teaching program; and learning English as an optional subject.

A teacher commented that it is unreasonable to use the same textbooks for different English teaching programs which target different purposes. While students following intensive English learning have eight English periods a week, the students following the other two programs only have four periods a week.

Two dispatches on textbook change within 1 month

The Dispatch 154 discusses the use of Family and Friends Special Edition as the official document for English teaching at all primary schools in HCM City was dated on May 19.

Meanwhile, parents have found that just two months before, on March 18, the HCM City Education and Training Department released Dispatch 719 allowing schools to use i-Learn Smart Star in Engllish teaching. 

One month later, on April 15, the department released the Dispatch 99 on the workshop to introduce and train teachers with methods and skills in teaching English to primary school students.

The workshop was held by the department in cooperation with Dai Truong Phat Company. At the workshop, teachers were once again introduced about i-Learn Smart Start and most of them bought the textbooks.

“What will we do if we have bought i-Learn Smart Start and attended the training course on teaching English in accordance with the document?” a teacher said.

“The changing requirements have puzzled us,” she said.

Source: VIETNAMNET

 

 

Những thay đổi trong sách tiếng Anh khiến giáo viên, học sinh tiểu học mơ hồ

Sở giáo dục và đào tạo thành phố Hồ Chí Minh một lần nữa lại thay đổi sách tiếng anh dành cho bậc tiểu học.

Sở đã gửi công văn số 154 tới các trường tiểu học ở thành phố Hồ Chí Minh, yêu cầu sử dụng giáo trình Family and Friends Special là sách chính thức trong việc giảng dạy tiếng anh ở bậc tiểu học từ năm học 2016-2017

Bộ sách được biên soạn bởi sở giáo dục và đào tạo thành phố Hồ Chí Minh hợp tác với nhà xuất bản trường đại học Oxford và nhà xuất bản giáo dục Việt Nam. Sách được thiết kế phù hợp với văn hóa Việt Nam và chương trình giảng dạy tiếng anh tuân theo chuẩn quốc tế

Sở giáo dục thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu các trường tiểu học thay sách tiếng anh khi năm học 2015-2016 bắt đầu

Thay vì sách Family and Friends được biên soạn bởi đại học Oxford sử dụng từ năm 2011-2012, học sinh được yêu cầu sử dụng Family and Friends Special.

Theo những thành công trong việc sử dụng sách Family and Friends Special đối với lớp 1,2,3, thì sách dành cho học sinh lớp 4,5 sẽ được sử dụng trong năm học 2016-2017.

Sở giáo dục nhấn mạnh rằng sách Family and Friends Special sẽ được sử dụng trong việc giảng dạy theo cả ba chương trình hiện tại - học tiếng anh chuyên sâu - chương trình giảng dạy tiếng anh quốc gia, và tiếng anh học thuật như là một mộn tùy chọn

Một giáo viên bình luận rằng sẽ không hợp lý khi sử dụng cùng một cuốn sách cho những chương trình giảng dạy tiếng anh khác nhau với những mục đích khác nhau. Trong khi học sinh theo chương trình học tiếng anh chuyên sâu thì có 8 tiết học một tuần, học sinh theo hai chương trình khác thì có 4 tiết học một tuần.

Hai thông điệp trong sách thay đổi trong vòng một tháng

Công văn số 154 nói về việc sử dụng Family and Friends Special như là giáo trinh giảng dạy tiếng anh chính thức tại tất cả các trường tiểu học ở thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 19 tháng 5.

Trong khi đó, bố mẹ thì thấy rằng hai tháng trước đó, vào ngày 18 tháng 2, sở giáo dục và đào tạo thành phố Hồ Chí MInh gửi công văn 719 cho phép trường sử dụng i-learn smart star trong việc giảng dạy tiếng anh

Một tháng sau, vào ngày 15 tháng 4, sở gửi công văn số 99 về khóa học giới thiệu và đào tạo giáo viên phương pháp và kĩ năng trong việc giảng dạy tiếng anh cho học sinh tiểu học.

Khóa học được tổ chức bởi sở hợp tác với công ty Dai Truong Phat. Tại khóa học, giáo viên một lần nữa được giới thiệu về i-Learn Smart Star và hầu hết đều mua sách

Một giáo viên nói chúng tôi sẽ làm gì nếu chúng tôi mua sách và tham gia khóa đào tạo dạy tiếng anh theo tài liệu

Yêu cầu của việc thay đổi đã gây khó khăn cho chúng tôi, cô ấy nói

 

Dịch bởi: hoak23

bài viết đặc sắc trong tháng 02/2019

IELTS Reader - Ứng dụng thực hành đọc trong 1 phút 

IELTS Reader được biên soạn theo hướng thực hành chuyên biệt cho từng loại câu hỏi và phù hợp cho cả 2 nhóm thí sinh khi đăng ký vào chương trình IELTS: Học thuật (Academic) và Phổ thông (General). 

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục