1. billion  | ˈbɪljən | 

Collocations: billions of something

Ex: he urged U.S executives to invest billion of dollars in his country.

..................................................................................................................................................................................................................................

2. million  | ˈmɪljən | 

Synonym: a lot of, many

Collocations: million of something

Ex: The programme was viewed on television in millions of homes.

..................................................................................................................................................................................................................................

3. thousand   | ˈθaʊzn̩d | 

Collocations:

-thousands of things

-thousands of dollars/pounds/miles/people/troops/refugee

-cost/save/spend thousands

-untold/countless/many thousands

Ex: Hundreds have been killed in the fighting and thousands made homeless.

..................................................................................................................................................................................................................................

4. zero  | ˈzɪroʊ | 

Synonym: nought, nothing

Collocations:

-above/below zero

-absolute zero

Ex: It’s a sunny late winter day, just a few degrees above zero.

..................................................................................................................................................................................................................................

5. amount  | əˈmaʊnt |

Synonym: number, quantity, volume

Collocations:

-a huge/enormous/large/significant amount of something

-a certain/small amount of something

-increase/reduce the amount of something

Ex: A certain amount of land is dedicated to roadways and parks.

.................................................................................................................................................................................................................................

 

Hướng dẫn: 

- Bước 1: đọc các từ vựng theo phiên âm bên cạnh

- Bước 2: dịch nghĩa từ khoá dựa theo các cụm từ hay gặp

- Bước 3: dịch nghĩa câu ví dụ

- Bước 4: tự đặt một câu ví dụ cho riêng mình và sử dụng từ vựng nêu trên (nhớ dựa vào những "cụm từ hay gặp" để đặt câu chính xác hơn)

- Bước 5: dịch nghĩa câu ví dụ (bước 4) để thầy giáo dễ dàng trong việc sửa bài cho bạn.

- Bước 6: hãy tag "Ce Phan" nếu bạn muốn được thầy Ce Phan sửa bài mỗi ngày