Học từ vựng học thuật với chủ đề: Numbers & Statistics. Hãy đặt các ví dụ có sử dụng các từ vựng học thuật cho trước nhé

1. average  | ˈævərɪdʒ |

Synonym: mean

Collocations:

-the average of something

-above/below average

-the national/overall average

-the monthly/weekly/annual average

Ex: Take the average of those ratios and multiply by a hundred.

..................................................................................................................................................................................................................................

2. decimal  | ˈdesəml̩ |

Collocations:

-the decimal system

-decimal currency/coins

-a deciml place

Ex: In 1971, the 1p and 2p decimal coins were introduced in Britain.

..................................................................................................................................................................................................................................

3. exactly  | ɪgˈzæktli |

Synonym: precisely

Collocations:

-know/remember/determine/explain exactly

-almost exactly

-exactly like/the same/the opposite

-exactly right/alike

Ex: The results were exactly as Bohr and Heisenberg predicted.

..................................................................................................................................................................................................................................

4. fraction  | ˈfrækʃn̩ |

Synonym: part, proportion

Collocations:

-a fraction of something

-a small/tiny fraction

Ex: She hesitated for a fraction of a second before responding.

..................................................................................................................................................................................................................................

5. half  | ˈhæf |

Collocations:

-half of something

-in half

-the first/second/other half

-one/two and a half

Ex: They need an extra two and a half thousand pounds to complete the project.

.................................................................................................................................................................................................................................

 

Hướng dẫn: 

- Bước 1: đọc các thành ngữ theo phiên âm bên dưới

- Bước 2: dịch nghĩa từ khoá dựa theo các cụm từ hay gặp

- Bước 3: dịch nghĩa câu ví dụ

- Bước 4: tự đặt một câu ví dụ cho riêng mình và sử dụng từ vựng nêu trên (nhớ dựa vào những "cụm từ hay gặp" để đặt câu chính xác hơn)

- Bước 5: dịch nghĩa câu ví dụ (bước 4) để thầy giáo dễ dàng trong việc sửa bài cho bạn.

- Bước 6: hãy tag "Ce Phan" nếu bạn muốn được thầy Ce Phan sửa bài mỗi ngày