1. per cent | ˈpɝː ˈsent |

Synonym: percentage, proportion, fraction

Collocations: x per cent of something

Ex: There has been a ten per cent increase in the number of new students arriving at polytechnics this year.

..................................................................................................................................................................................................................................

2. quarter | ˈkwɔːrtər |

Collocations:

-a quarter of something

-into quarters

-a quarter of a century/pound

-cut/split/fold something into quarters

Ex: a unique ‘four-in-one’ channel that splits your screen into quarter

..................................................................................................................................................................................................................................

3. range | ˈreɪndʒ |

Synonym: variety, selection, collection

Collocations:

-a range of things

-a range of products/services/activities

-a range of issues/options/colours

-a wide/broad/limited/narrow range

Ex: Office workers face a wide range of health and safety problems.

..................................................................................................................................................................................................................................

4. statistic | stəˈtɪstɪk |

Synonym: figure, number

Collocations:

-statistics for something

-official statistics

-economic/national statistics

-statistics show/indicate/reveal/suggest something

Ex: There are no reliable statistics for the number of deaths in the battle.

..................................................................................................................................................................................................................................

5. total | ˈtoʊtl̩ |

Synonym: whole, aggregate

Collocations:

-the total number/cost/amount/value

-total spending

Ex: They said that the total number of cows dying from BSE would be twenty thousand.

.................................................................................................................................................................................................................................

 

Hướng dẫn: 

- Bước 1: đọc các thành ngữ theo phiên âm bên dưới

- Bước 2: dịch nghĩa từ khoá dựa theo các cụm từ hay gặp

- Bước 3: dịch nghĩa câu ví dụ

- Bước 4: tự đặt một câu ví dụ cho riêng mình và sử dụng từ vựng nêu trên (nhớ dựa vào những "cụm từ hay gặp" để đặt câu chính xác hơn)

- Bước 5: dịch nghĩa câu ví dụ (bước 4) để thầy giáo dễ dàng trong việc sửa bài cho bạn.

- Bước 6: hãy tag "Ce Phan" nếu bạn muốn được thầy Ce Phan sửa bài mỗi ngày