Bài viết liên quan:

Hướng dẫn học tốt Unit 16 - Books, writing and signs (Phần 2)

Đây là bài hướng dẫn đầu tiên trong một loạt 3 bài mà Ce Phan sẽ gửi tới các bạn. Bài này sẽ tập trung nhiều vào kỹ năng nghe (Listening).

I. Thực hành nghe (Listening)

1. Làm nóng với một vài câu hỏi liên quan tới sách-báo:

A lot of newspaper and magazines publish book reviews. Do you ever read them?

- Book reviews are published because people enjoy reading them and perhaps buy books recomended by reviewers.

Why do you think so many are published?

- Information might include: title and author, topic, genre (romantic novel, thriller, academic textbook, etc ..), details of the author.

What information and opinions do you think should be inculded in a book review?

- Opinions might inculde: reviewer's opinion of the quality of the writing, the accuracy and amount of informatio (in non-fiction), how easy it is to read. 

 

2. Thực hành nghe với dạng đề bài điền từ vào form mẫu

- Đoạn hội thoại giữa sinh viên và người hướng dẫn. Lưu ý đên yêu cầu của câu hỏi về số lượng từ hoặc số mà bạn có thể điền vào mỗi chỗ trống.

- Viết lời tựa cho một cuốn sách là cách để đánh giá sách và đây là điều quan trọng trước khi áp dụng một cuốn sách vào các khóa học

Thông tin đính kèm:

Professor Lord Robert Winston  (born in 1940) is Professor of Fertility Studies at Imperial College School of Medicine, London University, and Head of the Department of Reproductive Medicine and the Hammersmith Hospital in London. He has presented a number of programmes for BBC Television, makin science accessible to the general public - including ones on child development. The Human Mind published in 2003, accompanies a television series of the same name. He was created a life peer in 1995, and so is a member of the House of Lords in the British parliament. 

Đáp án

1. The Human Mind 
2. popular science
3. non-specialists
4. theories
5. function
6. Personality
7. medical
8. stories
9. word list
10 goal

II. Thực hành nói (Speaking)

3. Bạn có 1 phút chuẩn bị và 2 phút để trình bày

Lưu ý:

- Đọc kỹ yêu cầu của câu hỏi trong cue card. 

- Đọc hiểu nghĩa của các từ vựng được gợi ý trong phần "useful language"

- Bạn nên bắt đầu bằng câu nói: I am going to talk about ...

- Trả lời đầy đủ cho 3 câu hỏi : what, why, how

- Tóm lại phần trả lời bằng việc nhấn mạnh tại sao cuốn sách đó lại ảnh hưởng đến bạn

Biên soạn: Ce Phan