Bài viết liên quan:

Hướng dẫn học tốt Unit 16 - Books, writing and signs (Phần 3)

Đây là bài hướng dẫn đầu tiên trong một loạt 3 bài mà Ce Phan sẽ gửi tới các bạn. Bài này sẽ tập trung nhiều vào kỹ năng viết (Writing) và ngữ pháp về mệnh đề không xác định

I- Ngữ pháp (GRAMMAR)

Tìm hiểu về mệnh đề không xác định và mệnh đề quan hệ rút gọn trong tiếng Anh

Ta có thể rút gọn mệnh đề bằng cách dùng Cụm V-ing, cụm V-ed, To inf, cụm danh từ, mệnh đề tính từ có dạng be và tính từ/cụm tính từ, mệnh đề tính từ thành tính từ ghép (...)

1. SỬ DỤNG PARTICIPLE PHRASE (V_ing phrase)

Nếu động từ trong mệnh đề quan hệ ở thể chủ động (active), ta dùng present participle phrase thay cho mệnh đề đó. ví dụ:

 • The man who is standing is my brother. Viết lại thành:  The man standing there is my brother
 • Do you know the boy who broke the windows last night? Viết lại thành: Do you know the boy breakingthe windows last night?

 

2. SỬ DỤNG PAST PARTICIPLE PHRASE (V-ed phrase)

Nếu động từ trong mệnh đề quan hệ ở thể bị động (passive) ta dùng past participle phrase.

Ví dụ:

 • The books which were written by To Hoai are interesting. Viết lại thành: The books written by To Hoai are interesting.
 • The students who were punished by teacher are lazy.Viết lại thành: The students punished by teacher are lazy

 

3. SỬ DỤNG TO-INFINITIVE

- Dùng khi danh từ đứng trước có các chữ sau đây bổ nghĩa: the only, the first, the second,... the last, so sánh nhất, mục đích...Ví dụ:

 • Tom is the last person who enters the room. Viết lại thành: Tom is the last person to enter the room
 • John is the youngest person who takes part in the race. Viết lại thành: John is the youngest person to take part in the race

- Động từ là HAVE/HADI have many homework that I must doViết lại thành: I have many homework to do.,

- Đầu câu có HERE (BE),THERE (BE), ví dụ: There are six letters which have to be written today. Viết lại thành: There are six letters to be written today. 

Ghi nhớ: Trong phần to inf này ta cần nhớ 2 điều.

- Nếu chủ từ 2 mệnh đề khác nhau thì thêm cụm "for sb" trước "to inf". 

Ví dụ:

 • We have some picture books that children can read.
 • We have some picture books for children to read.

- Tuy nhiên nếu chủ từ đó là đại từ có nghĩa chung chung như we, you, everyone.... thì có thể không cần ghi ra. ví dụ:

 • Studying abroad is the wonderful thing that we must think about
 • Studying abroad is the wonderful (for us) to think about.

- Nếu trước relative pronoun có giới từ thì phải đem xuống cuối câu (đây là lỗi dễ sai nhất).

 • We have a peg on which we can hang our coat.
 • We have a peg to hang our coat on.

 

4. SỬ DỤNG CỤM DANH TỪ (Đồng cách danh từ)

Dùng khi mệnh đề tình từ có dạng: S + BE + DANH TỪ /CỤM DANH TỪ/CỤM GIỚI TỪ

Cách làm: bỏ who ,which và be, ví dụ:

 • Football, which is a popular sport, is very good for health.
 • Football, a popular sport, is very good for health.
 • Do you like the book which is on the table?
 • Do you like the book on the table?

 

5. MỆNH ĐỀ TÍNH TỪ CÓ DẠNG "be" + adj/ adj phrase

Có 2 công thức rút gọn:

Công thức 1: Bỏ who, which...to be -> giữ nguyên tính từ phía sau.

Điều kiện 1: Nếu phía trước that là đại từ phiếm chỉ như somethinganythinganybody... ví dụ:

 • There must be something that is wrong.
 • There must be something wrong.

Điều kiện 2: Có dấu phẩy phía trước và phải có từ 2 tính từ trở lên, ví dụ:

 • My grandmother, who is old and sick, never goes out of the house.
 • My grandmother, old and sick, never goes out of the house.

Công thức 2: Những trường hợp còn lại ta đem tính từ lên trước danh từ,

Ví dụ:

 • My grandmother, who is sick, never goes out of the house.
 • My sick grandmother never goes out of the house.
 • I buy a hat which is very beautiful and fashionable.
 • I buy a very beautiful and fashionable hat.

Tuy nhiên nếu cụm tính từ gồm cả danh từ ở trong nó thì ta chỉ còn cách dùng V-ing mà thôi, ví dụ:

 • I met a man who was very good at both English and French.
 • I met a man being very good at both English and French.

Tóm lại cách rút gọn loại này khá phức tạp vì nó tùy thuộc vào đến 3 yếu tố: có một hay nhiều tính từ - danh từ đứng trước có phải là phiếm chỉ không - có dấu phẩy hay không.

 

6. MỆNH ĐỀ TÍNH TỪ THÀNH TÍNH TỪ GHÉP

Cách làm: Ta sẽ rút gọn mệnh đề thành một tính từ ghép bằng cách tìm trong mệnh đề một số đếm và danh từ đi sau nó, sau đó ta để chúng kế nhau và thêm dấu gạch nối ở giữa. Đem tính từ ghép đó ra trước danh từ đứng truớc who, which...- những phần còn lại bỏ hết. 

Lưu ý:

 • Danh từ không được thêm "s"
 • Chỉ dùng được dạng này khi mệnh để tính từ có số đếm
 • Các cụm như tuổi thì sẽ viết lại cả 3 từ và gạch nối giữa chúng (two years old à two-year-old)

Ví dụ:

 • I have a car which has four seats.
 •  I have a four-seat car.
 • I had a holiday which lasted two days.
 • I had a two-day holiday

 

I- Thực hành viết (Writing task 2)

Write about the following topic:

With the increase use of internet, books will soon become unnecessary.

To what extent do you agree or disagree with this statement?

 

Bài viết 1: (học viên CEP)

Books might be replaced by the internet according to the number of internet user is increasing. Personally, I strongly believe that internet can take over the role of books and even often more convenient.

E-book can assune books for reading and searching information. In fact, some major parts of tradition books such as a book with a cover pretty, impressive, preface, table of contents and few books also add an introduction about the author also include in th online books. With books, readers can flip through pages, mark the number of pages being read, electronic books also do so. Athough there are differences but also contains books online analog function with books in paper.

In the orther world, a growing number of readers they pursue the new features of the internet instead of tradition books. People can multi tasks as the same time, keeping in touch with friends via social network. With world wide wep reader can find the favorite books very quickly and easily more than in the books store. Based on the added utility,website shows the outstanding features that books in paper can hardly be achieved.

In the near future, maybe human refer to learn how to use the electronic books rather than tradition books

208 words

Phần sửa lỗi chỉ tập trung vào các lỗi về sử dụng các cấu trúc ngữ pháp và các cụm từ học thuật đặc trưng trong bài luận. Phần bố cục bài viết đã được hướng dẫn trên lớp học.

1. Lỗi sai về danh từ số ít/ số nhiều:

- "internet user" - sửa lại thành "internet users"

- "E-book" - sửa thành "E-books"

- "website" - sửa lại thành "websites"

2. Lỗi dùng từ sai

- "often" - sửa lại thành "bring" hoặc "offer"

- "refer" - sửa thành "prefer" 

3- Lỗi sai cụm từ

- "a book with a cover pretty, impressive" - sửa lại thành cụm danh từ "the pretty and impressive book cover"

- "preface, table of contents" - sửa lại thành "the clearly preface and table of contents"

- "few books also add an introduction about the author" - sửa lại thành "a good review from a famous reader"

- ", electronic books also do so" - Sửa lại thành "and they can also have similar manipulations with internet books"

- "books in paper" - sửa lại thành "paper books"

4- Lỗi sai về cấu trúc câu

- "but also contains" - vế này chưa có chủ ngữ

- "a growing number of readers they pursue"  bao gồm 2 chủ ngữ liên tiếp mà không có liên kết với nhau

- "People can multi tasks" - mệnh đề có ngủ ngữ và tân ngữ nhưng thiếu động từ

5. Lỗi sai về cụm từ bắt đầu đoạn

- "In the orther world" - vừa sai chính tả, vừa sai về kiểu câu. Có thể dùng "On the other hand" để thay thế

6. Lỗi sai chính tả:

- "world wide we" - Sửa lại thành "world wide web"

- "books store" - sửa lại thành "bookstores"

7. Lỗi sai về mệnh đề không xác định

- "Based on the added utility" - Sửa lại thành "Basing on the added utility"

8. Lỗi thiếu từ

- Chưa đảm bảo tối thiểu 250 chữ trong bài luận Writing IELTS Task 2

 

Bài viết 2: (học viên CEP)

Books quickly may be unsuitable to future readers when the number of people using the internet are rising. Personally, I strongly believe that it’s possible happened due to internet take over the role of books and have more attractive functions.

It’s really recognized that books are gradually replaced by e-books. In the other words, the e-book is becoming more popular and appearing in several parts of the world when the internet deeply develops. Moreover, not only all functions of book come over in e-book but also it is renewed to more attract. For example, the research of The New York Times shows that almost famous publishers sell e-book version while they launch a new book. In contrast, people might forget about existing friendly books in near future.

It is claim that the internet tends to perform rather more useful functions than using book. Firstly, people might type “ctrl + f” to search any information, key words containing e-book while they are reading it. Secondly, they only have smartphone or computer and internet to find out knowledge what they don’t understand at class instead of they often read up on book store. For instance, the report of Google shows that there were over 3.5 billion searches per day finding information, book in 2012. Last but not least, using internet is daily habit of all people to collect information when bad knowledge is currently increasing.

In conclusion, the use of internet is rapidly growing lead to decline people reading book. However, there are some old people keep reading traditional books and newspaper every day.
    
262 words

 

Phần sửa lỗi chỉ tập trung vào các lỗi về sử dụng các cấu trúc ngữ pháp và các cụm từ học thuật đặc trưng trong bài luận. Phần bố cục bài viết đã được hướng dẫn trên lớp học.

1. Sai cách dùng may/might để nói lên khả năng

- "quickly may be" - sửa lại thành "could be" hoặc "might be" 

- "it’s possible happened" - sửa lại thành "it will soon come true" - so phía trước dùng "strongly believe" nên phải nhấn mạnh ở ý sau. 

2. Liên từ "when", "as"

- "when" - nên thay bằng "as" khi muốn nói với nghĩa "do", "bởi vì" 

3. Danh từ xác định

- "the e-book is" - sửa lại thành "the use of e-book is"

4. Cụm từ chưa hoàn chỉnh

- "deeply develops" - sửa lại thành "deeply develops the ability of visual interaction"

5. Cấu trúc "not only ... but also"

- Hình thành câu với: [Chủ ngữ] + [động từ] + not only + ...... + but also + ....... 

6. Lỗi sai thì:

- "sell" - sửa lại thành "sold" - sử dụng thì quá khứ đơn. Tuy nhiên, nên dùng động từ "introduced" sẽ phù hợp hơn.

7. Lỗi sai cụm từ 

- "e-book version" - sửa lại thành "many online book titles in the internet" 

- "find out knowledge" - "find out" thường đi với facts, reasons không thường xuyên dùng với knowledge. Danh từ knowledge nên dùng những cụm động từ khác như: improve.

- "reading traditional books" - sửa lại thành "the habit of reading books"

8. Câu chưa rõ nghĩa

- "In contrast, people might forget about existing friendly books in near future" Sửa lại thành: "However, there is a group of readers who still prefer reading books in paper to browsing e-books."

- "bad knowledge is currently increasing." - mệnh đề này chưa rõ nghĩa.

9. Lỗi sai từ dẫn

- "It is claim that"  - Sửa lại thành "It is claimed that"

10. Lỗi sai cấu trúc so sánh

- "rather more" - Sửa lại thành "with more"

11. Lỗi cụm từ với nghĩa quá hẹp (giống một ví dụ)

- "type “ctrl + f” - Có thể sửa lại thành "manipulate with some shortcuts.

12. Lỗi liệt kê nhiều danh từ gần nghĩa

- "smartphone or computer and internet" - những danh từ trên là khác nghĩa nhưng trong bối cảnh này có thể hiểu là một nhóm từ liên quan tới "internet" nên dùng một cụm danh từ hoặc một danh từ khác để thay thế.

13. Lỗi sai giới từ

- "at class" - Sửa lại thành "in class"

14. Lỗi sai về cách dùng "in stead of"

- "instead of they often read up on book store" - sửa lại thành "in stead of reading books in the bookstores" 

15. Lặp lại từ, cấu trúc

- Nhiều lần sử dụng "e-book"

- "the report of Google shows that" - đã dùng ở đoạn trên

16. Lỗi danh từ số ít/ số nhiều

- "book" - Sửa thành "books"

17. Lỗi sai về mệnh đề quan hệ rút gọn

- "old people keep" - sửa lại thành "old people keeping"

 

Bài viết 3 (Học viên CEP)

It can be seen that books might be replaced by the internet according to the user is rising significantly. In my opinion, I totally believe that the e-book not only takes over book but also has more functions convenience even.

With books, readers can flip through pages, mark the number of pages which are also merged on website. Furtheless, people don’t get troubles to find some kinds of books in other fields, such as: medicine, scientist, history,… but online book separate many categories as book in paper. Despite the fact that it has much more differences, the e-book contains roughly similar in the role of book. 

Nowadays, almost all authors follow new functions in utilities. With internet, we can do multi tasks as the same time, for examples, we may be read and listen to music in that point time. Another advantages of internet is that people have possibility to have free books. 

In conclusion, having more comparision which shows features of benefits in reading and searching information quickly whenever you need them. From now, you let try to using e-book experiences.
 

183 words

Phần sửa lỗi chỉ tập trung vào các lỗi về sử dụng các cấu trúc ngữ pháp và các cụm từ học thuật đặc trưng trong bài luận. Phần bố cục bài viết đã được hướng dẫn trên lớp học.

1. Lỗi cụm từ

- "the user" - sửa lại thành "the number of users"

- "features of benefits" - sửa lại thành "many benefits of new features"

- "let try" - nên sửa thành "should try"

- "using e-book experiences" - sửa lại thành "with the experience of using e-books"

2. Lỗi danh từ

- "the e-book" - sửa lại thành "internet books"

- "online book" - sửa lại thành "online books"

- "book in paper" - sửa lại thành "paper books"

3. Lỗi câu topic sentence

- "With books, readers can flip through pages, mark the number of pages which are also merged on website" - Câu này mang nghĩa khá chi tiết và không đại diện cho nội dung của cả đoạn, do vậy nó không phải là một câu topic sentence. Câu này tương đương với câu dạng supporting idea.

- "Nowadays, almost all authors follow new functions in utilities" - câu không liên quan tới 2 đối tượng "internet" và "book"

4. Lỗi sai cấu trúc nhấn mạnh trong câu so sánh

- "it has much more differences" - sửa lại thành "there are many different features" 

5. Lỗi sai về tính cá nhân trong bài viết học thuật

- "you" - sửa lành "readers" hoặc "audiences" 

- "From now" - cụm từ thường sử dụng hơn trong văn nói

6. Lỗi thiếu từ

- Chưa đảm bảo tối thiểu 250 chữ trong bài luận Writing IELTS Task 2

 

 

 

Biên soạn: Ce Phan