Bài viết liên quan:

The fisher and the little fish

IT happened that a Fisher, after fishing all day, caught only a little fish.

"Pray, let me go, master," said the Fish. "I am much too small for your eating just now. If you put me back into the river I shall soon grow, then you can make a fine meal off me".

"Nay, nay, my little Fish," said the Fisher, "I have you now. I may not catch you hereafter."

"A little thing in hand is worth more than a great thing in prospect"

Source: Aesop

  

Ông lão đánh cá và con cá nhỏ

Chuyện xảy ra như sau: ông lão đánh cá, sau một ngày đánh bắt, chỉ bắt được một con cá nhỏ.

"Xin ngài, hãy để tôi đi" con cá nói. "Tôi quá nhỏ để ngài ăn ngay bây giờ. Nếu ngài đưa tôi trở lại sông, tôi sẽ nhanh chóng lớn lên, sau đó ngài sẽ có một bữa ăn ngon lành".

"Không, không, cá nhỏ của tôi," ông lão nói, "Bây giờ, tôi có được bạn. Nhưng sau này tôi không thể bắt được bạn".

"Một điều nhỏ trong tay giá trị hơn một điều lớn lao ở viễn cảnh xa xôi."

Dịch bởi: Đinh Nguyên