I. CỤM TỪ CHỈ SỰ TƯƠNG PHẢN (phrases of concession)

Cụm từ chỉ sự tương phản thường được bắt đầu bằng các cụm từ:

  • in spite of (dù, mặc dù, cho dù)
  • despite (dù, mặc dù, cho dù)

Cấu trúc:

LƯU Ý:

Sau "in spite of" và "despite": bắt buộc chúng ta phải sử dụng noun, pronoun, hay V-ing như cấu trúc nói trên.

Để hiểu rõ hơn ta hãy quan sát các ví dụ sau:

Example:

                         I wasn't tired in spite of working hard all day.  gerund: "working hard all day"]

                         I wasn't tired despite working hard all day.

                         Tôi không cảm thấy mệt mỏi dù làm việc vất vả cả ngày.

 

                         In spite of the bad weather, we had a wonderfull holiday. [noun: "the bad weather"]

                         Despite the bad weather, we had a wonderfull holiday.

                         Mặc dù thời tiết xấu, chúng tôi cũng đã có một kì nghỉ tuyệt vời.

LƯU Ý:

- "despite" và "in spite of" có ý nghĩa và cách sử dụng hoàn toàn giống nhau.

- "despite"  hay "in spite of": có thể đặt trước (đầu câu) hoặc sau mệnh đề chính

Example:

                         In spite of the rain, we enjoyed our holiday. [nằm trước MĐC]

                         Despite the rain, we enjoyed our holiday.

                         

                         We enjoyed our holiday despite the rain. [nằm sau MĐC]

                         We enjoyed our holiday in spite of the rain.

 

II. MỆNH ĐỀ CHỈ SỰ TƯƠNG PHẢN (clauses of concession)

- Mệnh đề chỉ sự tương phản là mệnh đề phụ chỉ sự tương phản của 2 hành động trong câu.

- Mệnh đề này thường được bắt đầu bằng các từ:

  • although (dù, mặc dù, cho dù)
  • though (dù, mặc dù, cho dù)
  • even though (dù, mặc dù, cho dù)

Cấu trúc:

LƯU Ý: - Sau "although", "though", "even though" : bắt buộc phải là một mệnh đề (có chủ ngữ vị ngữ).

Example:

                         I wasn't tired although I worked hard all day

                         Tôi không cảm thấy mệt mỏi dù làm việc vất vả cả ngày.

 

                         Even though the weather was bad, we had a wonderfull holiday.

                         Mặc dù thời tiết xấu, chúng tôi cũng đã có một kì nghỉ tuyệt vời.

 

LƯU Ý:  Mệnh đề bắt đầu bằng "although", "though", "even though" có thể đứng trước hoặc sau mệnh đề chính.

                          Even though/ Although/ though the weather was bad, we had a wonderfull holiday.

                          = We had a wonderfull holiday even though/ although/ though the weather was bad.

                         Mặc dù thời tiết xấu, chúng tôi cũng đã có một kì nghỉ tuyệt vời.