1. attract | əˈtrækt |

Collocations: attract something to something

Ex: streams of charged particles which are magnetically attracted to the poles of the earth.

..................................................................................................................................................................................................................................

2. circuit | ˈsɝːkət |

Collocations:

-a circuit in/within something

-a closed-/short- circuit

-an electronic/electrical circuit

-break/overload/connect a circuit

Ex: the thin metal connections that make up the circuits within a microprocessor.

..................................................................................................................................................................................................................................

3. gravity | ˈɡrævəti |

Collocations:

-the planet’s/earth’s/moon’s gravity

-gravity’s pull

Ex: Arrows would continue to fly forward forever in a straight line were it not for gravity.

..................................................................................................................................................................................................................................

4. magnetic | mægˈnetɪk |

Collocations:

-a magnetic field/pull

-a magnetic strip/compass

-magnetic particles

Ex: The moon exerts a magnetic pull on the Earth’s water levels.

..................................................................................................................................................................................................................................

5. mass | ˈmæs |

Collocations: the mass of something

Ex: Astronomers know that Pluto and Triton have nearly the same size, mass, and density.

.................................................................................................................................................................................................................................

 

Hướng dẫn: 

- Bước 1: đọc các từ vựng theo phiên âm bên cạnh

- Bước 2: dịch nghĩa từ khoá dựa theo các cụm từ hay gặp

- Bước 3: dịch nghĩa câu ví dụ

- Bước 4: tự đặt một câu ví dụ cho riêng mình và sử dụng từ vựng nêu trên (nhớ dựa vào những "cụm từ hay gặp" để đặt câu chính xác hơn)

- Bước 5: dịch nghĩa câu ví dụ (bước 4) để thầy giáo dễ dàng trong việc sửa bài cho bạn.

- Bước 6: hãy tag "Ce Phan" nếu bạn muốn được thầy Ce Phan sửa bài mỗi ngày