1. atom  | ˈætəm |

Synonym: molecule

Collocations:

-split the atom

-a carbon/hydrogen/oxygen/charged atom

-an atom bomb

Ex: A methane molecule is composed of one carbon atom attached to four hydrogens.

..................................................................................................................................................................................................................................

2. electron  | əˈlektran |

Collocations:

-a single/unpaired/free electron

-an electron microscope/beam/microgragh

-transfer electrons

-charged electrons

Ex: As these electrons are negatively charged they will attempt to repel each other.

..................................................................................................................................................................................................................................

3. neutron  | ˈnuːˌtrɑːn |

Collocations: a neutron star/bomb

Ex: A typical neutron star is a mere 20 km in diameter, but contains as much mass as one or two Suns.

..................................................................................................................................................................................................................................

4. particle  | ˈpɑːrtəkl̩ |

Collocations:

-a particle from/of something

-a particle of matter/light/energy

-a subatomic/elementary/radioactive/charged particle

Ex: Fewer cosmic rays reach the Earth when the Sun is very active, because the charged particles from the Sun deflect them.

..................................................................................................................................................................................................................................

5. dynamic  | daɪˈnæmɪk |

Collocations:

-change/alter/create a dynamic

-a varied/internal/political dynamic

Ex: The dynamic of the market demands constant change and adjustment.

.................................................................................................................................................................................................................................

 

Hướng dẫn: 

- Bước 1: đọc các thành ngữ theo phiên âm bên dưới

- Bước 2: dịch nghĩa từ khoá dựa theo các cụm từ hay gặp

- Bước 3: dịch nghĩa câu ví dụ

- Bước 4: tự đặt một câu ví dụ cho riêng mình và sử dụng từ vựng nêu trên (nhớ dựa vào những "cụm từ hay gặp" để đặt câu chính xác hơn)

- Bước 5: dịch nghĩa câu ví dụ (bước 4) để thầy giáo dễ dàng trong việc sửa bài cho bạn.

- Bước 6: hãy tag "Ce Phan" nếu bạn muốn được thầy Ce Phan sửa bài mỗi ngày