1. force  | ˈfɔːrs |

Collocations:

-the force of something

-gravitational/magnetic/electromagnetic force

-the force of gravity/magnetismelectromagnetism

Ex: protons and electrons trapped by magnetic forces in the Van Allen belts.

..................................................................................................................................................................................................................................

2. hydraulic  | haɪˈdrɒlɪk |

Collocations:

-hydralic conductivity/fluid/steering

-a hydralic lift/pump/brake

Ex: Below 400-500 m, depth does not appear to be related to hydraulic conductivity.

..................................................................................................................................................................................................................................

3. kinetic  | kəˈnetɪk |

Collocations: kinetic energy

Ex: Kinetic energy is shown in body movements including growth and physical activities.

..................................................................................................................................................................................................................................

4. momentum  | moˈmentəm |

Synonym:  impetus

Collocations:

-the momentum of something

-gain/gather/maintain/keep/lose momentum

Ex: They are each anxious to maintain the momentum of the search for a solution.

..................................................................................................................................................................................................................................

5. motion  | ˈmoʊʃn̩ |

Synonym: movement

Collocations:

-planetary/slow/perpetual/constant motion

-motion sickness/detection

-a motion detector/sensor

Ex: One group of muscles sets the next group in motion.

.................................................................................................................................................................................................................................

 

Hướng dẫn: 

- Bước 1: đọc các thành ngữ theo phiên âm bên dưới

- Bước 2: dịch nghĩa từ khoá dựa theo các cụm từ hay gặp

- Bước 3: dịch nghĩa câu ví dụ

- Bước 4: tự đặt một câu ví dụ cho riêng mình và sử dụng từ vựng nêu trên (nhớ dựa vào những "cụm từ hay gặp" để đặt câu chính xác hơn)

- Bước 5: dịch nghĩa câu ví dụ (bước 4) để thầy giáo dễ dàng trong việc sửa bài cho bạn.

- Bước 6: hãy tag "Ce Phan" nếu bạn muốn được thầy Ce Phan sửa bài mỗi ngày