1. optical | ˈɑːptɪkl̩ |

Collocations: an optical illusion/fibre/telescope/zoom

Ex: An optical zoom physically adjusts the lens to magnify a distant object.

..................................................................................................................................................................................................................................

2. reflect | rəˈflekt |

Collocations:

-reflect off water

-reflect light/sunlight/heat

-reflect an image

Ex: The glass appears to reflect light naturally.

..................................................................................................................................................................................................................................

3. sonic | ˈsɑːnɪk |

Collocations: a sonic boom/transmitter

Ex: It was shown that the noise of sonic booms could be reduced by modifying an aircraft’s shape.

..................................................................................................................................................................................................................................

4. spectrum | ˈspektrəm |

Synonym: range

Collocations:

-a spectrum of things

-a broad/wide/entire spectrum

-the political/emotional spectrum

Ex: Politicians across the political spectrum have denounced the act.

..................................................................................................................................................................................................................................

5. terminal | ˈtɝːmənl̩ |

Synonym: station, terminus, depot

Collocations:

-a ferry/bus/airport terminal

-a freight/passenger terminal

-build a terminal

Ex: Plants are underway for a fifth terminal at Heathrow airport.

.................................................................................................................................................................................................................................

 

Hướng dẫn: 

- Bước 1: đọc các thành ngữ theo phiên âm bên dưới

- Bước 2: dịch nghĩa từ khoá dựa theo các cụm từ hay gặp

- Bước 3: dịch nghĩa câu ví dụ

- Bước 4: tự đặt một câu ví dụ cho riêng mình và sử dụng từ vựng nêu trên (nhớ dựa vào những "cụm từ hay gặp" để đặt câu chính xác hơn)

- Bước 5: dịch nghĩa câu ví dụ (bước 4) để thầy giáo dễ dàng trong việc sửa bài cho bạn.

- Bước 6: hãy tag "Ce Phan" nếu bạn muốn được thầy Ce Phan sửa bài mỗi ngày