1. herbivorous | hərˈbɪvərəs |

Collocations:

-a herbivorous creature/dinosaur/fish

-a herbivorous mammal/insect

Ex: It comes from a group of long-necked herbivorous dinosaurs, the sauropods.

..................................................................................................................................................................................................................................

2. hibernation | ˌhaɪbərˈneɪʃən |

Collocations:

-winter hibernation

-a long/extended hibernation

Ex: A second litter is occasionally produced, but the young from this are less likely to survive the winter hibernation.

...............................................................................................................................................................................................................................…

3. host | hoʊst |

Collocations:

-a host for something

-a host for a parasite

-a host organism/ant/species

-a susceptible/intermediate host

Ex: When the eggs hatch the larvae eat the living flesh of the host animal.

..................................................................................................................................................................................................................................

4. hybrid | ˈhaɪbrəd |

Collocations:

-a hybrid between/of things

-breed/produce/create a hybrid

-a hybrid tea/rose/berry

-a hybrid vehicle/sedan

Ex: All these brightly coloured hybrids are so lovely in the garden.

...............................................................................................................................................................................................................................…

5. larva | ˈlɑːrvə |

Collocations:

-a mosquito/beetle/butterfly/moth larva

-tiny/microscopic larvae

-larvae hatch/eat/grow

Ex: Moth larvae spin a thread and use wind currents to float from tree to tree.

.................................................................................................................................................................................................................................

6. mammal | ˈmæml̩ |

Collocations:

-a marine/endangered/wild mammal

-a sea/land mammal

-hunt/protect/kill a mammal

Ex: This is the best place on the west coast of Scotland for seeing large marine mammals.

..............................................................................................................................................................................................................................…

 

Hướng dẫn: 

- Bước 1: đọc các thành ngữ theo phiên âm bên dưới

- Bước 2: dịch nghĩa từ khoá dựa theo các cụm từ hay gặp

- Bước 3: dịch nghĩa câu ví dụ

- Bước 4: tự đặt một câu ví dụ cho riêng mình và sử dụng từ vựng nêu trên (nhớ dựa vào những "cụm từ hay gặp" để đặt câu chính xác hơn)

- Bước 5: dịch nghĩa câu ví dụ (bước 4) để thầy giáo dễ dàng trong việc sửa bài cho bạn.

- Bước 6: hãy tag "Ce Phan" nếu bạn muốn được thầy Ce Phan sửa bài mỗi ngày