1. creature | ˈkriːtʃr̩ |

Synonym: being, animal

Collocation: a living/marine/sea creature

Ex: After more than a century of study, new marine creatures are still being discovered.

..................................................................................................................................................................................................................................

2. egg | ˈeɡ |

Collocations:

-lay/hatch an egg

-an egg hatches

-a chicken/hen/turtle egg

Ex: Sixty percent of eggs hatched and survived during the breeding season.

...............................................................................................................................................................................................................................…

3. insect | ˈɪnˌsekt |

Collocations:

-an insect flies/crawls/attacks/eats

-attract/eat/repel an insect

-a biting/harmful/stick insect

-insect repellent

Ex: There bears eat insects, rodents and other small animal.

..................................................................................................................................................................................................................................

4. nest | ˈnest |

Collocations:

-a bird’s/crow’s/eagle’s nest

-build a nest

Ex: These birds build nests of twigs and leaves in hollows and clefts.

...............................................................................................................................................................................................................................…

5. tail | ˈteɪl |

Collocations:

-an animal wags/swings/swishes its tail

-a bushy/curly/furry tail

Ex: The cattle were swinging their tails to disperse the flies.

..............................................................................................................................................................................................................................…

 

Hướng dẫn: 

- Bước 1: đọc các thành ngữ theo phiên âm bên dưới

- Bước 2: dịch nghĩa từ khoá dựa theo các cụm từ hay gặp

- Bước 3: dịch nghĩa câu ví dụ

- Bước 4: tự đặt một câu ví dụ cho riêng mình và sử dụng từ vựng nêu trên (nhớ dựa vào những "cụm từ hay gặp" để đặt câu chính xác hơn)

- Bước 5: dịch nghĩa câu ví dụ (bước 4) để thầy giáo dễ dàng trong việc sửa bài cho bạn.

- Bước 6: hãy tag "Ce Phan" nếu bạn muốn được thầy Ce Phan sửa bài mỗi ngày