1. amphibian | æmˈfɪbiən |

Phrase: reptiles and amphibians

Ex: Alligators and crocodiles may not have evolved from lizards or amphibians.

..................................................................................................................................................................................................................................

2. carnivorous | karˈnɪvərəs |

Collocation: a carnivorous animal/mammal/species

Ex: It is the carnivorous species which is of main interest to the gardener.

...............................................................................................................................................................................................................................…

3. colony | ˈkɑːləni |

Collocations:

-a colony of something

-a colony of bacteria/bats

-a penguin/ant/seal colony

-a colony inhabits/nests/breeds/grows

Ex: The Shetlands are famed for their colonies of sea birds.

..................................................................................................................................................................................................................................

4. fauna | ˈfɒnə |

Collocations:

-the fauna of somewhere

-native/marine/terrestrial/diverse/local fauna

-harbour/protect/study fauna

Ex: Brackish waters generally support only a small range of faunas.

...............................................................................................................................................................................................................................…

5. food chain | ˈfuːd ˈtʃeɪn |

Collocations:

-enter/pass through the food chain

-introduce something into the food chain

-the human/ocean/global food chain

-the top/bottom of the food chain

Ex: Droppings from seabirds could be introducing radioactive isotopes into the food chain.

.................................................................................................................................................................................................................................

6. fossil | ˈfɑːsl̩ |

Collocations:

-a fossil of something

-a fossil of a dinosaur/mammal/human

-unhearth/discover/find/excavate a fossil

-a hominid/prehistoric/mammalian fossil

Ex: Several enormous prehistoric fossils were found.

..............................................................................................................................................................................................................................…

 

Hướng dẫn: 

- Bước 1: đọc các thành ngữ theo phiên âm bên dưới

- Bước 2: dịch nghĩa từ khoá dựa theo các cụm từ hay gặp

- Bước 3: dịch nghĩa câu ví dụ

- Bước 4: tự đặt một câu ví dụ cho riêng mình và sử dụng từ vựng nêu trên (nhớ dựa vào những "cụm từ hay gặp" để đặt câu chính xác hơn)

- Bước 5: dịch nghĩa câu ví dụ (bước 4) để thầy giáo dễ dàng trong việc sửa bài cho bạn.

- Bước 6: hãy tag "Ce Phan" nếu bạn muốn được thầy Ce Phan sửa bài mỗi ngày