Câu hỏi đuôi là gì?

- Câu hỏi đuôi (tags question) là câu hỏi ngắn được thêm vào cuối câu trần thuật (statements)

- Câu hỏi đuôi thường được dùng để kiểm tra điều gì đó có đúng hay không, hoặc yêu cầu sự đồng ý.

- Câu hỏi đuôi thường được dùng trong văn nói, và đôi khi trong văn viết thân mật.

Trong ví dụ trên:

"isn't she" là một câu hỏi đuôi, người nói đã sử dụng để xác định độ chắc chắc việc cô ta có phải là một học sinh hay không?

 

Câu hỏi đuôi được hình thành như thế nào?

Câu hỏi đuôi được thành lập bằng:

 • Một trợ động từ (hoặc động từ TOBE)
 • Một đại từ nhân xưng (chỉ chủ ngữ của câu)

 

Cấu trúc:

                                 S   +   V   +  O,   [   ]   +  ĐẠI TỪ ?
Trong đó :

- Để phân biệt, ta sử dụng dấu phẩy (,) để ngăn cách câu trần thuật và câu hỏi đuôi.
 

- ĐẠI TỪ : Lấy chủ từ câu trần thuật (statements) đổi thành đại từ sao cho phù hợp

 • Là người Nam (father, husband, brother, Tom, John.... ) ⇒  "he"
 • Là người Nữ (mother, wife, sister, Marry, Natalia, ...... )  ⇒  "she"
 • Vật (số ít ) ⇒  "it"
 • Vật (số nhiều) ⇒  "they"
 • There  ⇒  there
 • This  ⇒  it
 • That  ⇒  it
 • These ⇒  they
 • Those  ⇒ they
 • Các đại từ như : they, he she ...  ⇒ thì giữ nguyên

- [   ] : nhìn câu trần thuật

Nếu trong câu trần thuật trợ động từ, các động từ khiếm khuyết (CAN, MAY, SHOULD....), hoặc động từ TOBE thì những từ này được lặp lại trong câu hỏi đuôi.

Example:

                  The meeting is at 10, isn't it?

                  Cuộc họp bắt đầu lúc 10h phải không?

 

                  I shouldn't laugh, should I?

                  Tôi không nên cười phải không?

 

                  We don't have to pay, do we?

                  Chúng tôi không phải trả tiền phải không?

 

Nếu câu trần thuật KHÔNG CÓ trợ động từ, thì ta phải dùng các trợ động từ (do, does, did, don't, doesn't...) sao cho phù hợp.

 

Example:

                       You live near here, don't you?

                       Bạn sống gần đây phải không?

 

                       Marry lives near here, doesn't she?

                       Marry sống gần đây phải không?

 

                       You lived near here, didn't you?

                       Bạn đã sống gần đây phải không?

 

Có 2 loại câu hỏi đuôi:

 • Câu hỏi đuôi khẳng định
 • Câu hỏi đuôi phủ định

LƯU Ý:

- Nếu câu trần thuật là câu khẳng định ⇔ Câu hỏi đuôi là câu phủ định và ngược lại (Xem Ví Dụ bảng trên)

- Nếu câu trần thuật có các yếu tố phủ định như : seldom,never, rarely, no, hardly, noone, nothing ...., thì Câu hỏi đuôi sẽ là câu khẳng định.

Example:

                 He never plays game, does he?

                 Anh ta không bao giờ chơi game phải không?

               [Trong câu Statements có yếu tố phủ định là "never" nên câu Tag Question sẽ là câu khẳng định]

 

MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP ĐẶC BIỆT