Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Thời sự
  3. Giáo dục
  4. Quy mô lớp học tại các trường học ở TP HCM vẫn còn quá lớn

Quy mô lớp học tại các trường học ở TP HCM vẫn còn quá lớn

20/11/2015
Mức trung cấp

Class size in HCM City schools still too large

Overcrowded classes have been a consistent problem in general schools in HCM City, though big money is spent every year to build more classrooms.

However, this has not kept up with the sharp increase in the number of students.

Pham Xuan Dong, head of the district 7’s education and training sub-department, said the district has had 2,000 more students every year, while the number of secondary school students increased sharply. 

Meanwhile, there will be no new classrooms in the district this year. 

The local schools still receive all the students who have applied, but it is clear that the number of students in each class will be too high.

The same situation can be seen in districts 8, Tan Phu and Binh Tan, which is attributed to an increase in population. 

In Tan Phu district, the district’s deputy head of the education sub-department Chung Bich Phuong said state-owned nursery schools can satisfy only 40 percent of the demand.

Tan Phu, where there is the Tan Binh Industrial Zone, is a ‘hot spot’ in HCM City because of the increasingly high number of migrant workers. 

In district 8, according to Pham Ung Dung, director of the district’s education sub-department, the total number of classrooms is enough for all children. But the problem is that some localities have too few and others too many classrooms.

While many schools have idle classrooms, the schools in Wards 4 and 16 are overcrowded.

The headmaster of a primary school in district 1 said the overcrowding is seen in nearly all schools in the city. 

Most schools cannot satisfy the requirements to be recognized as standard schools. At many primary schools, there are 50-55 students in every class.

The schools in Go Vap district have been told to receive 7,720 first graders and 7,380 sixth graders this year. 

The An Hoi Primary School has asked to ‘borrow’ five classrooms from the Tan Son Secondary School because An Hoi does not have enough classrooms for its students. 

Meanwhile, the Kim Dong Primary School, which is being repaired, also has to borrow two classrooms from Quang Trung Secondary School.

The headmaster of a primary school in Go Vap complained that it was not feasible to have 40-student classrooms. 

The number of students increases steadily every year, while the number of classrooms remains the same because of a lack of funds.

Source: VIETNAMNET

 

 

Quy mô lớp học tại các trường học ở TP HCM vẫn còn quá lớn

Các lớp học quá đông luôn là vấn đề phổ phiến trong các trường học tại TP HCM, mặc dù số tiền lớn được chi mỗi năm để xây dựng phòng học.

Tuy nhiên, điều này không theo kịp với sự gia tăng mạnh về số lượng học sinh.

Ông Phạm Xuân Đông, Phòng giáo dục và đào tạo Quận 7 cho biết Quận có thêm 2.000 học sinh mỗi năm, trong khi số lượng học sinh trung học cơ sở tăng mạnh.

Trong khi đó, trong năm nay sẽ không có phòng học mới được xây dựng tại quận này.

Các trường học địa phương vẫn nhận tất cả các học sinh nộp hồ sơ, nhưng rõ ràng là số lượng học sinh trong mỗi lớp học sẽ là quá cao.

Tình hình tương tự cũng xảy ra ở các quận 8, Tân Phú, Bình Tân, với nguyên nhân là do sự gia tăng dân số.

Tại huyện Tân Phú, Phó Trưởng phòng giáo dục bà Chung Bích Phương cho biết trường mẫu giáo công lập chỉ có thể đáp ứng chỉ có 40% nhu cầu.

Quân Tân Phú, nơi có khu công nghiệp Tân Bình, là một 'điểm nóng' tại TP. HCM vì số lượng ngày càng cao của người lao động nhập cư.

Quận 8, theo ông Phạm Ung Dung tổng số phòng học là đủ cho tất cả các bé. Nhưng vấn đề là một số địa phương có quá ít và những nơi khác lại có quá nhiều phòng học.

Trong khi nhiều trường học có phòng học trống thì các trường ở phường 4 và 16 là quá đông đúc.

Hiệu trưởng của một trường tiểu học tại quận 1 cho biết, tình trạng quá tải được nhìn thấy trong gần như tất cả các trường học trong thành phố.

Hầu hết các trường không thể đáp ứng được các yêu cầu để được công nhận là trường chuẩn. Tại nhiều trường tiểu học, có đến 50-55 học sinh trong mỗi lớp.

Các trường học ở quận Gò Vấp cho biết đã nhận 7720 học sinh lớp một và 7.380 học sinh lớp sáu vào năm nay.

Trường Tiểu học An Hội đã để nghị 'mượn' năm lớp học của trường cấp 2 Tân Sơn vì trường An Hội không có đủ phòng học cho các học sinh của mình.

Trong khi đó, Trường Tiểu học Kim Đồng, hiện đang được sửa chữa, cũng phải mượn hai phòng học từ Trường THCS Quang Trung.

Hiệu trưởng của một trường tiểu học ở Gò Vấp phàn nàn rằng không khả thi để mỗi lớp học có 40 học sinh.

Số lượng học sinh tăng đều đặn mỗi năm, trong khi số lượng phòng học vẫn giữ nguyên vì thiếu kinh phí.

 

Dịch bởi: cepquynh

bài viết đặc sắc trong tháng 08/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục