So sánh bằng của tính từ và trạng từ

Ta sử dụng so sánh bằng khi so sánh 2 sự vật, sự việc có tính chất giống nhau.

Cấu trúc:

S + V + as + adj/ adv + as + noun/ pronoun/ clause 

Example:

I am as tall as my brother. [ tính từ ]                               

Tôi cao bằng anh trai tôi.

 

Their house is as big as that one. [ tính từ ]

Căn nhà của họ lớn bằng căn nhà kia.

 

Mary sings as well as her sister. [ động từ ]

Mary hát hay như chị cô ấy.

 

Is the film as interesting as you expected? [ tính từ ]

Phim có hay như bạn mong đợi không?

 

- Nếu là câu phủ định: as thứ 1 có thể được thay bằng so 

Example:

I am not so tall as my brother. [ tính từ ]

Tôi không cao bằng anh trai tôi.

 

Mary doesn’t sing so well as her sister. [ động từ ]

Mary hát không hay bằng chị cô ấy.

 

- So sánh bằng cũng có thể được diễn đạt bằng cấu trúc the same as:

Cấu trúc:

S + V + the same + (noun) + as + noun/ pronoun

Trong cấu trúc này ta phải chuyển tính từ thành các danh từ tương ứng:

Tính từ Danh từ
Heavy, light Weight
Wide, narrow Width
Deep, shallow Depth
Long, short Length
Big, small Size

Example:

       Tom is as old as Jane  =  Tom is the same age as Jane

NOT: Tom is the same old as Jane

Tom bằng tuổi với Jane.

 

My house is as high as his (house)  =  My house is the same height as his (house).

NOT: My house is the same high as his (house).

Nhà tôi cao bằng nhà anh ấy.

 

Lưu ý: Khi muốn nói gấp bao nhiêu lần, ta dùng cấu trúc:

  • twice as …… as …….
  • three times as …….. as …….

Example:

Tom is twice as tall as his sister.

Tom cao gấp 2 lần em gái của anh ấy.

 

Their house is​ three times as big as ours. [ ours = our house]

Nhà họ lớn hơn gấp 3 lần so với nhà chúng tôi.