1. contaminate | kənˈtæmɪneɪt |

Collocations:

-contaminated by something

-contaminated by sewage/bacteria/chemicals

-contaminate water/blood/food/land

Ex: If something is contaminated by dirt, chemicals, or radiation, they make it dirty or harmful.

..................................................................................................................................................................................................................................

2. contraction | kənˈtrækʃn̩ |

Collocations:

-the contraction of something

-isometric/isotonic contractions

-uterine/muscular contractions

-induce/stimulate/trigger contractions

-prevent/inhibit/control contractions

Ex: Foods and fluids are mixed in the stomach by its muscular contractions.

..................................................................................................................................................................................................................................

3. dehydrated | ˌdiːˈhaɪdreɪtɪd |

Collocations:

-dehydrated skin/food

-severely/badly dehydrated

Ex: Dehydrated meals, soups and sauces contain a lot of salt.

..................................................................................................................................................................................................................................

4. deplete | dɪˈpliːt |

Synonym: reduce, diminish, augment

Collocations:

-severely/seriously/rapidly depleted

-deplete the ozone layer

-deplete reserves of something

Ex: Most native mammal species have been severely depleted.

..................................................................................................................................................................................................................................

5. dilute | daɪˈljuːt |

Collocations:

-dilute something with something

-highly/fully diluted

Ex: A liquid concentrate of nicotine sulphate which is diluted with water and applied as a spray.

.................................................................................................................................................................................................................................

Hướng dẫn: 

- Bước 1: đọc các từ vựng theo phiên âm bên cạnh

- Bước 2: dịch nghĩa từ khoá dựa theo các cụm từ hay gặp

- Bước 3: dịch nghĩa câu ví dụ

- Bước 4: tự đặt một câu ví dụ cho riêng mình và sử dụng từ vựng nêu trên (nhớ dựa vào những "cụm từ hay gặp" để đặt câu chính xác hơn)

- Bước 5: dịch nghĩa câu ví dụ (bước 4) để thầy giáo dễ dàng trong việc sửa bài cho bạn.

- Bước 6: hãy tag "Ce Phan" nếu bạn muốn được thầy Ce Phan sửa bài mỗi ngày

Xem bài học cũ