1. dispersal | dɪˈspɜːsl̩ |

Synonym: distribution

Collocations:

-dispersal of something

Ex: Plants have different mechanism of dispersal for their spores.

..................................................................................................................................................................................................................................

2. dissolve | dɪˈzɒlv |

Synonym: melt

Collocations:

-dissolve in something

-gelatine/sugar dissolve

-gradually/rapidly/completely dissolve

Ex: Pumping water into an underground salt bed dissolve the salt to make a brine.

..................................................................................................................................................................................................................................

3. evaporation | ɪˌvæpəˈreɪʃn̩ |

Collocations:

-the evaporation of something

-evaporation from something

 -prevent/reduce evaporation

Ex: The soothing, cooling effect is caused by the evaporation of the sweat on the skin.

..................................................................................................................................................................................................................................

4. exhaust | ɪɡˈzɔːst |

Collocations:

-exhaust resources/supplies/reserves

Ex: If you exhaust something such as money or food, you use or finish it all.

..................................................................................................................................................................................................................................

5. extraction | ɪkˈstrækʃn̩ |

Collocations:

-the extraction of something

-the extraction of oil

-peat/mineral/DNA extraction

Ex: Petroleum engineers plan and manage the extraction of oil.

.................................................................................................................................................................................................................................

 

Hướng dẫn: 

- Bước 1: đọc các từ vựng theo phiên âm bên cạnh

- Bước 2: dịch nghĩa từ khoá dựa theo các cụm từ hay gặp

- Bước 3: dịch nghĩa câu ví dụ

- Bước 4: tự đặt một câu ví dụ cho riêng mình và sử dụng từ vựng nêu trên (nhớ dựa vào những "cụm từ hay gặp" để đặt câu chính xác hơn)

- Bước 5: dịch nghĩa câu ví dụ (bước 4) để thầy giáo dễ dàng trong việc sửa bài cho bạn.

- Bước 6: hãy tag "Ce Phan" nếu bạn muốn được thầy Ce Phan sửa bài mỗi ngày

 

Xem bài học cũ