Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Thời sự
  3. Giáo dục
  4. Sinh viên Singapore tham gia hoạt động phát triển tiểu thủ công nghiệp ở Việt Nam

Sinh viên Singapore tham gia hoạt động phát triển tiểu thủ công nghiệp ở Việt Nam

30/10/2015
Mức trung cấp

Singaporean students join local peers to develop Vietnam’s craft industry

More than 50 students from the University of Economics Ho Chi Minh City and Singapore Polytechnic have finished a program to improve craft villages in southern Vietnam.

The 2015 Learning Express program, which began on October 4, focused on finding solutions to support and develop local communities and craft villages that make lacquerware and ceramics in Binh Duong Province.

The solutions created by participating students were displayed at an exhibition at the Vietnamese university in District 3, Ho Chi Minh City on October 15.

According to the organizers, Learning Express was designed to help students exercise their thinking ability, research skills, and apply new learnings through the Design Thinking method which includes 4 steps: sense and sensibility, empathy, ideation, and prototype.

Beginning at step 1, students observed the daily activities of local people, and through group interviews learnt more about the people and culture there.

Then, students were directly involved in the implementation of some stages of the actual works, and performed in-depth interviews, putting themselves in the position of local people to gain greater understanding.

In step 3, the program’s participants applied their knowledge learned at school, alongside their creative thinking abilities to propose solutions that were specific, feasible and cost-effective.

In the final step, after reaching an optimum solution, the students designed models and demonstrated solutions to local people so that they could easily see the benefit of the project in a way that was intuitive, vivid, highly reliable and highly persuasive.

Initiated by Singapore Polytechnic in 2011, Learning Express aims at educating and preparing students for international integration, especially in the ASEAN Economic Community (AEC).

According to the organizers, Learning Express is a multinational, multicultural and multidisciplinary program that aims to solve a specific problem in a particular locality through innovative ideas and the application of knowledge gained at school.

Students participating in the program have the opportunity to develop academic and real-world skills, and contribute significantly to the sustainable development of local communities.

Annually, Singapore Polytechnic’s students will be taken to ASEAN countries to immerse and practically apply what they have learned to a specific project in a local community.

A student learns to make lacquerware. Photo: By courtesy of the organizers

2015 Learning Express students interview a local artisan. Photo: By courtesy of the organizers

2015 Learning Express students discuss solutions for developing craft villages in Vietnam. Photo: By courtesy of the organizers

2015 Learning Express students are seen making models to demonstrate their solutions. Photo: By courtesy of the organizers

Source: Tuoitre News

 

 

Sinh viên Singapore tham gia hoạt động phát triển tiểu thủ công nghiệp ở Việt Nam

Hơn 50 sinh viên đến từ trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh và Singapore Polytechnic đã hoàn thành một chương trình để cải thiện các làng nghề ở miền nam Việt Nam.

Chương trình Học Express 2015, bắt đầu vào ngày 04 Tháng 10, tập trung vào việc tìm kiếm các giải pháp để hỗ trợ và phát triển cộng đồng địa phương và các làng nghề mà làm sơn mài và đồ gốm ở tỉnh Bình Dương.

Các giải pháp được đưa ra bởi các học sinh tham gia được trưng bày tại một triển lãm tại một trường đại học ở Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 15 tháng 10.

Theo ban tổ chức, Learning Express đã được thiết kế để giúp học sinh luyện tập khả năng tư duy, kỹ năng nghiên cứu và áp dụng bài học mới thông qua việc thiết kế phương pháp tư duy bao gồm 4 bước sau: cảm giác và sự nhạy cảm, sự đồng cảm, tạo ra ý tưởng, và nguyên mẫu.

Bắt đầu từ bước 1, sinh viên quan sát các hoạt động hàng ngày của người dân địa phương và thông qua các cuộc phỏng vấn nhóm học được nhiều hơn về con người và nền văn hóa tại nơi đó.

Sau đó, sinh viên được trực tiếp tham gia vào việc thực hiện một số công đoạn của công trình thực tế và thực hiện cuộc phỏng vấn sâu, đặt mình vào vị trí của người dân địa phương để đạt được sự hiểu biết hơn.

Trong bước 3, học viên của chương trình áp dụng kiến thức của mình học được ở trường, cùng với khả năng tư duy sáng tạo của mình để đề xuất các giải pháp đã được cụ thể, khả thi và hiệu quả chi phí.

Trong bước cuối cùng, sau khi đạt được một giải pháp tối ưu, các sinh viên được thiết kế mô hình và chứng minh các giải pháp để người dân địa phương để họ có thể dễ dàng nhìn thấy những lợi ích của dự án một cách trực quan, sinh động, độ tin cậy cao và có tính thuyết phục.

Được khởi xướng bởi Singapore Polytechnic vào năm 2011, Learning Express nhằm mục đích giáo dục và chuẩn bị học sinh cho hội nhập quốc tế, đặc biệt là trong cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC).

Theo ban tổ chức, Learning Express là một chương trình đa quốc gia, đa văn hóa và đa ngành nhằm giải quyết một vấn đề cụ thể ở một địa phương cụ thể thông qua những ý tưởng sáng tạo và áp dụng các kiến thức thu được ở trường.

Học sinh tham gia chương trình có cơ hội để phát triển các kỹ năng học tập và thực tế, và đóng góp đáng kể vào sự phát triển bền vững của cộng đồng địa phương.

Hàng năm, sinh viên Đại học Bách khoa của Singapore sẽ được đưa đến các nước ASEAN để áp dụng thực tế những điều đã học vào một dự án cụ thể trong một cộng đồng địa phương.

Một sinh viên đang học làm sơn mài. Ảnh: By courtesy of the organizers

Sinh viên Learning Express 2015 phỏng vấn một thợ thủ công địa phương. Ảnh: By courtesy of the organizers

Sinh viên Learning Express 2015 bàn các giải pháp phát triển làng nghề ở Việt Nam. Ảnh: By courtesy of the organizers

Sinh viên Learning Express 2015 làm mô hình để chứng minh các giải pháp của họ. Ảnh: By courtesy of the organizers

 

Dịch bởi: cepquynh

bài viết đặc sắc trong tháng 02/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục