Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Khoa học - Công nghệ
  3. Khoa học - Nghiên cứu
  4. Sinh viên có thành tích học tập tốt hơn khi được tìm hiểu về những khó khăn thử thách của Einstein

Sinh viên có thành tích học tập tốt hơn khi được tìm hiểu về những khó khăn thử thách của Einstein

13/04/2016
Mức căn bản

Students Perform Better in School After Learning of Einstein’s Challenges

Our minds are powerful: The way we think about something literally has the ability to change our reality.

Research by Columbia University’s Teachers College found that making students aware of the challenges—both personal and academic—that great minds like Albert Einstein faced on their way to success, actually improved the student’s grades.

New research shows that knowing about the challenges that great minds such as Albert Einstein faced on their road to success has the ability to improve student's performance. (AFP/Getty Images)

The study was conducted in low-income areas in the Bronx and Harlem in New York City. Researchers took 402 9th- and 10th-grade students and divided them into three groups.

Many students don’t realize that all successes require a long journey with many failures along the way.— Xiaodong Lin-Siegler, lead researcher

One group was given a text to read about the accomplishments of scientists such as Marie Curie, Michael Faraday, and Albert Einstein.

A second group was given an 800-word text that talked about those scientists’s personal struggles. One such example being Einstein’s escape from Germany to avoid being persecuted by the Nazi’s for being a Jew.

And a third group was given a text to read that talked about the scientist’s academic challenges, and how they persevered despite the challenges they faced, such as Curie, who pioneered research on radioactivity despite numerous set-backs and went on to receive two Nobel prizes.

As it turned out, six weeks later, the students who had read about the scientist’s personal struggles or the challenges they faced in their research, significantly improved their science grades. Not only that, the students who had only read about the scientist’s achievements, and not their challenges, did not see an increase in their performance, but instead had lower grades.

“Many students don’t realize that all successes require a long journey with many failures along the way,” lead researcher Xiaodong Lin-Siegler said in a statement.

“When kids think Einstein is a genius who is different from everyone else, then they believe they will never measure up,” she said.

The research was published in the Journal of Educational Psychology.

Source: Jasper Fakkert, Epoch Times

 

 

Sinh viên có thành tích học tập tốt hơn khi được tìm hiểu về những khó khăn thử thách của Einstein

Trí tuệ của chúng ta có sức mạnh to lớn: Cách chúng ta nghĩ về điều gì đó thực sự có khả năng thay đổi thực tại của chúng ta.

Nghiên cứu của Trường sư phạm thuộc Đại học Columbia phát hiện ra rằng làm cho sinh viên nhận thức được những khó khăn – ở cả phương diện cá nhân và học thuật – mà những bộ óc vĩ đại như Albert Einstein phải đối mặt trên con đường đi đến thành công của họ, thực sự cải thiện điểm số của sinh viên.

Nghiên cứu mới cho thấy rằng hiểu biết về những khó khăn thách thức mà những bộ óc vĩ đại như Albert Einstein đối mặt trên con đường đi đến thành công của họ có khả năng cải thiện thành tích học tập của sinh viên. (Ảnh: AFP/Getty Images)

Nghiên cứu được tiến hành tại các khu vực có thu nhập thấp Bronx và Harlem ở thành phố New York. Các nhà nghiên cứu chọn 402 sinh viên năm nhất đến năm 2 và chia những sinh viên này thành ba nhóm.

Rất nhiều sinh viên không nhận ra rằng mọi thành công đều đòi hỏi một hành trình dài với nhiều thất bại trên đường đi. — Xiaodong Lin-Siegler, trưởng nhóm nghiên cứu cho biết

Một nhóm được cho đọc một đoạn văn về những thành tựu của các nhà khoa học như Marie Curie, Michael Faraday và Albert Einstein.

Nhóm thứ hai được cho một đoặn văn 800 từ nói về những nổ lực cá nhân của những nhà khoa học đó. Một ví dụ như vậy là việc Einstein trốn thoát khỏi nước Đức để tránh bị bức hại bởi của Đức quốc xã vì ông là một Người Do Thái.

Và nhóm thứ ba được đọc một văn bản nói về những thử thách trong nghiên cứu của các nhà khoa học, và cách họ vẫn kiên trì bất chấp những thử thách, chẳng hạn như Curie, người tiên phong nghiên cứu về phóng xạ, dù vấp phải vô số những thất bại vẫn không nản để rồi nhận được hai giải thưởng Nobel.

Kết quả là, sáu tuần sau đó, các sinh viên đã được đọc về những khó khăn cá nhân của các nhà khoa học hoặc những thách thức mà các nhà khoa học phải đối mặt trong nghiên cứu, cải thiện đáng kể điểm số của họ. Không chỉ vậy, những sinh viên chỉ đọc về những thành tựu khoa học, chứ không phải những thử thách của họ, đã không cho thấy sự cải thiện thành tích, mà trái lại còn đạt điểm số thấp hơn.

“Rất nhiều sinh viên không nhận ra rằng mọi thành công đều đòi hỏi một hành trình dài với nhiều thất bại trên đường đi,” trưởng nhóm nghiên cứu Xiaodong Lin-Siegler cho biết trong một tuyên bố.

“Khi bọn trẻ nghĩ rằng Einstein là một thiên tài, khác biệt so với những người khác, tiếp đó chúng sẽ tin rằng chúng không bao giờ có cơ hội sánh kịp” cô nói.

Nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Tâm lý giáo dục.

 

Dịch bởi: DDT

 

bài viết đặc sắc trong tháng 08/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục