Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Khoa học - Công nghệ
  3. Khoa học - Nghiên cứu
  4. Số phận của các phòng thí nghiệm trọng điểm vẫn chưa rõ ràng

Số phận của các phòng thí nghiệm trọng điểm vẫn chưa rõ ràng

05/05/2016
Mức trung cấp

Fate of key labs remains unclear

The Ministry of Science and Technology (MST) said it would propose to not continue investments in national key laboratories if the current management policy does not change.

“We have to struggle too hard to maintain the key lab,” said Vu Thi Thu Ha, director of petrochemistry lab under the Vietnam Institute of Industrial Chemistry (VIIC).

Not only the petrochemistry lab, but most of the other key labs of the nation are in big difficulties.

Under the MST’s Decision 08 in 2008, the State would make investment in key labs to build them into national modern labs. It would pour money into the labs in the first four years to help with regular expenses.

The decision also said the state would ‘order’ the labs to carry out short-term and long-term tasks in order to settle urgent problems.

However, the leaders of many key labs said the labs had only received machines and equipment as the initial investment and are now receiving VND1 billion every year and nothing else. 

Nguyen Ngoc Quynh, director of the Lab of River and Coastal Engineering (KLORCE) under to the Vietnam Water Resources Science Institute, said that except for the VND60 billion worth of equipment it received when the lab became operational and the VND1 billion every year, it has no preferences as a key lab.

“The state did not assign scientific research work to us,” he said. “Four years ago, after a lot of complaints, we got two orders as the ‘famine relief’, and no more since then.”

“There are 120 officers in our lab, but only 40 can receive basic salaries from the state, while the lab has to pay to the other 80,” he said.

The 40 officers can receive salaries because the lab is considered an institute of the Vietnam Water Resources Institute, which means that salaries are paid to the workers of the institute.

According to Dong Van Quyen, deputy director of Genetic Technology Key Lab, the lab cannot have the best staff because of the brain drain. 

“Our Dr Nguyen Trung Nam can receive $5,000 for the post of assistant professor in Japan. If he works for the lab, his salary would be just equal to 1/5 or 1/10 of the income he can expect if he works for private universities or businesses,” he said.

Minister of MST Nguyen Quan, when asked what MST would do with key labs, said the investments in ineffective labs will be cut so as to gather strength on effective ones.

He said MST would not suggest continuing the investments in national key laboratories if the current management mechanism does not change.

Source: Tien Phong

 

 

Số phận của các phòng thí nghiệm trọng điểm vẫn chưa rõ ràng

Bộ Khoa học và Công nghệ (MST) cho biết sẽ đề nghị không tiếp tục đầu tư vào các phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia nếu các chính sách quản lý hiện nay không thay đổi.

"Chúng tôi phải vật lộn trong khó khăn để duy trì các phòng thí nghiệm trọng điểm", bà Vũ Thị Thu Hà, Giám đốc phòng thí nghiệm hóa dầu thuộc Viện Hóa học công nghiệp Việt Nam (VIIC) cho biết.

Không chỉ các phòng thí nghiệm hóa dầu, mà hầu hết các phòng thí nghiệm trọng điểm khác của quốc gia đều đang gặp những khó khăn lớn.

Theo Quyết định 08 năm 2008 của MST, Nhà nước sẽ đầu tư vào các phòng thí nghiệm trọng điểm để xây dựng thành các phòng thí nghiệm hiện đại của quốc gia. Tiền sẽ được đổ vào các phòng thí nghiệm trong bốn năm đầu để hỗ trợ các chi tiêu thường xuyên.

Quyết định này cũng thấy Nhà nước đầu tư vào các phòng thí nghiệm để giải quyết các vấn đề ngắn hạn, dài hạn và các vấn đề khẩn cấp.

Tuy nhiên, các nhà lãnh đạo của nhiều phòng thí nghiệm trọng điểm cho biết các phòng thí nghiệm chỉ nhận được máy móc,  trang thiết bị đầu tư ban đầu và hiện đang nhận 1 tỷ đồng mỗi năm và không còn gì khác.

Ông Nguyễn Ngọc Quỳnh, Giám đốc Phòng thí nghiệm Kỹ thuật sông và ven biển (KLORCE) thuộc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam, cho rằng ngoại trừ 60 tỷ đồng giá trị thiết bị nhận được khi phòng thí nghiệm đi vào hoạt động và 1 tỷ đồng mỗi năm, thì vẫn không được ưu tiên như một phòng thí nghiệm trọng điểm.

"Nhà nước không phân công việc nghiên cứu khoa học cho chúng tôi," ông nói. "Bốn năm trước, sau khi có rất nhiều khiếu nại, chúng tôi đã có hai đơn đặt hàng là "cứu trợ nạn đói" và không còn gì khác kể từ đó. 

"Có 120 cán bộ trong phòng thí nghiệm, nhưng chỉ có 40 người có thể nhận được mức lương cơ bản của nhà nước, trong khi phòng thí nghiệm phải trả cho 80 người khác", ông nói.

40 cán bộ có thể nhận được tiền lương vì phòng thí nghiệm được coi là một viện nghiên cứu của Viện Tài nguyên Việt Nam, có nghĩa là tiền lương được trả cho người lao động của học viện.

Theo ông Đồng Văn Quyền, Phó giám đốc phòng thí nghiệm trọng điểm về Công nghệ di truyền, phòng thí nghiệm không thể có những nhân viên tốt nhất vì chảy máu chất xám.

"Tiến sĩ Nguyễn Trung Nam có thể nhận được 5,000 USD cho mỗi bài giảng của giáo sư tại Nhật Bản. Nếu ông làm việc cho phòng thí nghiệm, mức lương của ông sẽ chỉ bằng 1/5 hoặc 1/10 thu nhập mà ông có thể mong đợi nếu làm việc cho các trường đại học hoặc các doanh nghiệp tư nhân", ông nói.

Bộ trưởng Bộ MST ông Nguyễn Quân, khi được hỏi MST sẽ làm gì với các phòng thí nghiệm trọng điểm, đã cho biết, các khoản đầu tư không hiệu quả trong phòng thí nghiệm sẽ được cắt giảm để tập hợp vào các công tác hiệu quả tác khác.

Ông nói MST sẽ đề nghị không tiếp tục đầu tư vào các phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia nếu cơ chế quản lý hiện nay không thay đổi.

 

Dịch bởi: cepquynh

bài viết đặc sắc trong tháng 07/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục