Bài viết liên quan:

Nghe chủ đề tiếng Anh phổ biếnSự ngạo mạn (Hubrish)

Bài viết này là một phần trong chủ đề The World in Your Hands (Thế giới trong tay bạn) được giới thiệu trong hệ thống bài học Timeline Learning.

Hubrish

In the 1950's China was working to transform from an agricultural society to a communist industrial society. Their leader, Mao Ze Dong, wanted to completely reshape society, and his efforts didn't stop with humans. One of the strangest reforms of this period was an order to exterminate sparrows and other pests.

In 1958, Mao declared war on sparrows, mosquitos, flies, and rats. The sparrow, in particular, was marked for death because it ate the food grown by villagers around the country.

According to some scientists, each sparrow ate 4.5 kg of food a year, which was 4.5 kg less food for people. They calculated that for every million birds killed, there would be food for 60,000 villagers.

While the sparrow was historically celebrated in paintings and poetry, Mao saw the sparrow as a hungry pest and thief that needed to be wiped out. "Damned Creature. Criminal for thousands of years. Today's payment day," he said.

Mao mobilized the whole country in his war against the sparrow. People from Shanghai to Kunming banged on pots, pans, and drums all day long to scare the birds out of the trees. Others shot them with guns and slingshots. Eventually, the birds fell out of the sky due to exhaustion.

Some estimate that millions of birds were killed during this time, but it was a short-livedvictory. While the sparrows did eat the farmer's crops, they also ate lots of insects such as locusts. Without the sparrows to keep these insects in check, even more crops were lost to hungry locusts.

Mao eventually realized his mistake and took sparrows off the death list, but by that time it was too late. There were efforts to import sparrows from Russia, but by then the damage was done.

While it's now common knowledge that humans live in a delicate balance with all forms of life on this earth, humanity has a long history of hubris. Mao was just one of many leaders in many countries around the world who have foolishly tried to dominate nature.

As the Native American, Chief Seattle, once said:

Humankind has not woven the web of life.

We are but one thread within it.

Whatever we do to the web, we do to ourselves.

All things are bound together.

All things connect.

Source: Deep English

 

 

Sự ngạo mạn

Vào những năm 1950 Trung Quốc đã thức hiện chuyển đổi từ một xã hội nông nghiệp sang xã hội công nghiệp cộng sản. Người lãnh đạo của họ, Mao Trạch Đông, muốn hoàn toàn thay đổi hình thái xã hội, và những nỗ lực của ông không dừng lại ở con người. Một trong những cải cách kì lạ nhất trong thời kỳ này là yêu cầu tiêu diệt chim sẻ và những loài sâu bệnh khác.

Năm 1958, Mao tuyên bố tuyên chiến với chim sẻ, muỗi, ruồi và chuột. Những con chim sẻ, được vào danh sách đen, bị đánh dấu là thứ phải chết vì nó đã ăn các thực phẩm trồng trọt của người dân trên khắp đất nước.

Theo một số nhà khoa học, mỗi con chim sẻ ăn 4,5 kg lương thực mỗi năm, đồng nghĩa người dân được hưởng với 4,5 kg lương thực ít hơn. Họ tính rằng cứ một triệu con chim chết, sẽ có thức ăn cho 60,000 dân quê.

Trong khi những con chim sẻ đã được lịch sử tôn vinh trong các bức tranh và bài thơ. Mao đã xem chim sẻ như là một loài ăn hại đói khát và là những tên trộm cần phải xóa sổ. "Những con vật ghê tởm, những tên tội phạm của hàng ngàn năm. Hôm nay là ngày chúng phải trả giá" ông nói.

Mao đã huy động toàn bộ đất nước trong cuộc chiến chống lại những con chim sẻ. Mọi người dân từ Thượng Hải đến Côn Minh đã đập vào nồi, chả, và trống suốt cả ngày để dọa những con chim sẻ bay ra khỏi cây. Những người khác bắn chúng bằng súng và súng cao su. Cuối cùng, những con chim đã rơi từ trên trời xuống vì kiệt sức.

Một số ước tính cho rằng hàng triệu con chim đã bị giết trong thời gian này, nhưng nó là một chiến thắng trong tích tắc. Trong khi những con chim sẻ ăn cây trồng của nông dân, chúng cũng ăn rất nhiều loài côn trùng như châu chấu. Nếu không có chim sẻ giữ các loại côn trùng trong số lượng cho phép, thậm chí nhiều cây trồng bị ăn sạch do những con cào cào đói khát.

Mao cuối cùng nhận ra sai lầm của mình và đưa chim sẻ ra khỏi danh sách phải giết chết, nhưng lúc đó thì đã quá trễ. Đã có nhiều nỗ lực để nhập khẩu chim sẻ từ Nga, nhưng sau đó những thiệt hại đã xuất hiện.

Trong khi hiện nay kiến thức phổ biến rằng loài người sống trong sự cân bằng hoàn hảo với tất cả các sự sống trên Trái Đất, nhân loại có một lịch sử lâu dài của sự ngạo mạn. Mao chỉ là một trong nhiều nhà lãnh đạo trên thế giới đã dại dột cố gắng để thống trị thiên nhiên.

Như một người Mỹ, thống đốc bang Seattle, đã từng nói:

Nhân loại không dệt nên tấm áo cho sự sống

Chúng ta chỉ là một sợi tơ bên trong nó.

Dẫu vô tình hay cố ý, gậy ông vân đập lưng ông.

Tất cả mọi thứ đều gắn kết.

Tất cả mọi thứ đều kết nối.

 

Dịch bởi: viethung30