1. density | ˈdensɪti |

Synonym: mass, hardness

Collocations:

-the density of something

-population/housing/traffic density

-bone density

-high/low/maximum density

Ex: Assessing the temperature, heat capacity, density and hardness of Mercury’s syrface.

..................................................................................................................................................................................................................................

2. porous |ˈpɔːrəs |

Collocations:

-a porous rock/surface/material

-highly porous

Ex: Rough porous surfaces will soak up paint more quickly than smooth sealed surfaces.

..................................................................................................................................................................................................................................

3. radioactive |ˌreɪdɪəʊˈæktɪv |

Collocations:

-radioactive waste/material

-highly/dangerously radioactive

Ex: The government has been storing radioactive waste at Fernald for 50 years.

.................................................................................................................................................................................................................................

4. raw | rɔː |

Synonym: untreated

Collocations:

-raw material/sewage/sugar/cotton

Ex: We import raw material and energy, and export mainly industrial products.

..................................................................................................................................................................................................................................

5. staple |ˈsteɪpl̩ |

Synonym: basic

Collocations:

-a staple in something

-a staple diet/food/ingredient/crop

Ex: Rice is the staple food of more than half the world’s population.

 

Hướng dẫn: 

- Bước 1: đọc các từ vựng theo phiên âm bên cạnh

- Bước 2: dịch nghĩa từ khoá dựa theo các cụm từ hay gặp

- Bước 3: dịch nghĩa câu ví dụ

- Bước 4: tự đặt một câu ví dụ cho riêng mình và sử dụng từ vựng nêu trên (nhớ dựa vào những "cụm từ hay gặp" để đặt câu chính xác hơn)

- Bước 5: dịch nghĩa câu ví dụ (bước 4) để thầy giáo dễ dàng trong việc sửa bài cho bạn.

- Bước 6: hãy tag "Ce Phan" nếu bạn muốn được thầy Ce Phan sửa bài mỗi ngày