Khi nào thì chúng ta sử dụng thì HIỆN  TẠI ĐƠN?

1. Thì HIỆN TẠI ĐƠN được sử dụng khi chúng ta muốn nói về những thói quen hằng ngày. Thói quen hằng ngày thường là những hành động mà bạn làm thường xuyên. Nó có thể là những hành động mà bạn làm hàng ngày, mỗi tuần hoặc thậm chí chỉ một lần một năm.

 Ví dụ như: 

                Andres runs every morning. 
                Andres chạy bộ mỗi buổi sáng.

                The children say their prayers at night. 
                Bọn trẻ cầu nguyện vào ban đêm.

                Christians celebrate the birth of Christ in December.
                Người theo đạo Cơ Đốc kỉ niệm sự ra đời của chúa Giê-xu vào tháng 12.

 

2. Thì HIỆN TẠI ĐƠN được sử dụng khi bạn muốn nói về một sự thật. Sự thật là cái gì đó thường luôn luôn đúng. Sư thật thường được  giữ nguyên.

Ví dụ như: 

                Florida has a tropical climate.
                Florida có khí hậu nhiệt đới.

                The Earth revolves around the sun. 
                Trái đất xoay quanh mặt trời.
             
                It snows in New York in the winter.
                Tuyết rơi ở New York vào mùa đông.

                A parrot doesn’t have ears.
                Con vẹt thì không có tai.

 

Làm thế nào để hình thành thì HIỆN TẠI ĐƠN?

 

1. Sử dụng dạng nguyên mẫu của động từ khi bạn muốn hình thành thì HIỆN TẠI ĐƠN:

Nguyên thể (Infinitive): -TO run          Dạng nguyên mẫu (Base form): - run
                                          -TO walk                                                                 - walk
                                          -TO listen                                                               - listen

2. Nếu chủ ngữ ở ngôi thứ ba số ít (HE, SHE, IT) thì thêm ‘S’ theo mẫu cơ bản sau:
                                            run                    runs
                                            work                 works
                                            listen                 listens


3. Thêm ‘ES’ theo mẫu cơ bản sau nếu kí tự tận cùng là (X, S, SH, CH, hay O):
                                               go                    goes
                                               miss                misses
                                               mix                  mixes
                                               brush              brushes
                                               watch              watches

4. Nếu HAI chữ cái cuối cùng của mẫu cơ bản là một phụ âm và chữ ‘Y’, thì đổi ‘Y’ thành ‘I’ và thêm "ES":
                                                hurry               hurries
                                                study              studies

**** Hãy CẨN THẬN với những từ sau đây:
                                                everybody    ------   everything      ------      everyone 
                                                somebody   -------   something     ------       someone 
                                                nobody        -------    nothing          ------        no one

--> Những từ này sử dụng dạng NGÔI THỨ BA số ít của động từ:

Ví dụ như:

                Everybody listens to the speaker.
               Tất cả mọi người lắng nghe người diễn thuyết.

                Somebody always calls in the middle of dinner.
               Có ai đó luôn luôn gọi điện thoại vào giữa bữa ăn tối.

 

Học từ vựng và thực hành với thì HIỆN TẠI ĐƠN

- Cùng luyện tập nào: click vào đây.