Thì Tương Lai Đơn được sử dụng như thế nào?

1. Thì Tương Lai Đơn được sử dụng khi muốn diễn tả sự việc, hành động xảy ra trong tương lai:

        * Dấu hiệu để xác định thời gian là các trạng từ chỉ thời gian sau đây:

                    -Tomorrow + morning/afternoon/evening

                    -Someday, soon…

                    -Next + Sunday/week/month/year/….

                    -In + 3 minutes/10 days/2 years/...

Ví dụ như:

                           He will arrive in 10 minutes. (Anh ta sẽ đến trong 10 phút nữa).

                           I will see you next weekend. (Tôi sẽ gặp bạn vào cuối tuần tới).

                           It will rain tomorrow. (Ngày mai trời sẽ mưa).

 

2. Thì Tương Lai Đơn được sử dụng để diễn tả một quyết định ngay tại thời điểm nói (không có ý định từ trước)

Ví dụ như:

                           -I ‘m so hungry, I‘ll make myself a hamburger.

                            Đói bụng quá, tôi sẽ tự đi làm cho mình cái bánh hamburger.

                           -Wait a minute! I will get there immediately.

                            Đơi một lát! Tôi sẽ đến đó ngay lập tức.

                                                      

 

3. Thì Tương lai đơn được sử dụng để diễn tả một lời hứa:

Ví dụ như:

                           -She promises she won’t tell anyone else about the secret.

                            Cô ta hứa sẽ không nói cho bất cứ ai biết về bí mật đó.

                           -I promise I’ll work hard.

                            Tôi hứa tôi sẽ làm việc chăm chỉ.

 

4. Thì Tương lai đơn được sử dụng khi muốn dự đoán điều gì đó, thường dựa vào kinh nghiệm hoặc ý kiến chủ quan của bản thân.

       *Các cấu trúc đi kèm:

                              -S + think / hope / doubt / believe + that S + will + Vbare-inf

                              -It is certain / sure / likely / probable / possible + that S + will + Vbare-inf

                              -Perhaps / Maybe / Surely / S + will + Vbare-inf

 Ví dụ như:

                         -Perhaps, he will leave tomorrow. (Có lẽ ngày mai anh ta sẽ rời khỏi đây).

                         -I think that it will be hot next week. (Tôi nghĩ tuần tới trời sẽ nóng đấy).

 

Thì Tương Lai Đơn được hình thành thế nào?

1. Đối với động từ 'TOBE':

                                     S + will/shall + be + Adj/noun

Có thể viết tắt:       Will = ‘ll      Will not = won’t

Ví dụ như:

                          -He will probably be a successful businessman.

                           Anh ta có thể sẽ trở thành một doanh nhân thành đạt.

                          -I’m sure that he’ll be late to school tomorrow morning.

                           Tôi chắc rằng cậu ta sẽ bị trễ học vào sáng mai.

 

2. Đối với động từ thường:

                                   S + will/shall + V-infinitive

Ví dụ như:

                            -Ok. I’ll help you as best as I can.

                             Vâng tôi sẽ giúp bạn hết sức có thể.

                            - She believes that he will love her all his life.

                              Cô ất tin rằng anh ta sẽ yêu cô đến suốt đời.