Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Thời sự
  3. Xã hội
  4. Tài sản của tầng lớp trung lưu ở Việt Nam là gì?

Tài sản của tầng lớp trung lưu ở Việt Nam là gì?

26/10/2015
Mức căn bản

What are the assets of the middle class in Vietnam?

About three million people in Vietnam are classified as middle class, whose average property is worth about $18,074, according to Credit Suisse.

According to a report published by Credit Suisse in October, 14% of the 664 million adults in the world are in the middle class. This report is determined based on the total assets of people, not income.

Accordingly, Vietnam has 3 million people classified as the middle class, accounting for 0.5% of the population and only a small fraction of the more than 63.6 million adults. Total assets of this group in 2015 is from $5,030 to $30,000.

The average amount of assets of the middle class in Vietnam is about $18,074. With this p, Vietnam was ranked 57th of 66 countries surveyed by Credit Suisse.

This level is also much higher than the average of $5,030 of the group of adults in Vietnam. However, compared to 2000, the average assets of the adult in Vietnam has increased significantly, from $1,727.

Each adult in Vietnam also contributed $2,634 to the country's GDP. Total assets of more than 93 million Vietnamese people (according to estimates by Credit Suisse) is $320 billion, accounting for only 0.1% of total assets of the global population.

The main cause of this modest proportion is almost 90% of Vietnamese owned under $10,000 assets, while only 0.1% of the population own assets from $100,000 to $1 million.

Meanwhile, since 2000, China has added 43.4 million adults to the middle class, while the US added 22 million people. Assets of the middle class in the US range from $50,000 to $500,000.

Source: VIETNAMNET

 

 

Tài sản của tầng lớp trung lưu ở Việt Nam là gì?

Khoảng ba triệu người ở Việt Nam được xếp vào tầng lớp trung lưu, có tài sản trung bình trị giá khoảng 18,074 USD theo Credit Suisse.

Theo một báo cáo được công bố bởi Credit Suisse vào tháng Mười, 14 % trong số 664 triệu người trưởng thành trên thế giới đang nằm trong tầng lớp trung lưu. Báo cáo này được xác định dựa trên tổng tài sản không phải dựa trên thu nhập.

Theo đó, Việt Nam có 3 triệu người thuộc tầng lớp trung lưu, chiếm 0,5 % dân số và chỉ là một phần nhỏ trong số hơn 63.600.000 người trưởng thành. Tổng tài sản của nhóm này trong năm 2015 là từ 5,030 đến 30,000 USD.

Tài sản trung bình của tầng lớp trung lưu ở Việt Nam là khoảng 18,074 USD. Với con số này, Việt Nam được xếp hạng thứ 57 trong tổng số 66 nước được khảo sát bởi Credit Suisse.

Mức này cũng cao hơn nhiều so với trung bình 5,030 USD của nhóm người trưởng thành tại Việt Nam. Tuy nhiên, so với năm 2000, tài sản trung bình của người trưởng thành ở Việt Nam đã tăng đáng kể, cao hơn khoảng 1.727 USD.

Mỗi người trưởng thành ở Việt Nam cũng đóng góp 2,634 USD vào GDP của đất nước. Tổng số tài sản của hơn 93 triệu người Việt (theo ước tính của Credit Suisse) là 320 tỷ USD, chỉ chiếm 0,1% tổng tài sản của công dân toàn cầu.

Nguyên nhân chính của tỷ lệ khiêm tốn này là gần 90 % người Việt Nam sở hữu tài sản dưới 10,000 USD, trong khi chỉ có 0,1 % dân số có tài sản riêng từ 100.000 đến 1 triệu USD.

Trong khi đó, từ năm 2000, Trung Quốc đã bổ sung 43.4 triệu người trưởng thành vào tầng lớp trung lưu, trong khi Mỹ thêm 22 triệu người. Tài sản của tầng lớp trung lưu ở Mỹ dao động từ 50,000 đến 500,000 USD.

 

Dịch bởi: cepquynh

bài viết đặc sắc trong tháng 06/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục