Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Thời sự
  3. Giáo dục
  4. Tại sao các sinh viên đi du học về vẫn thất nghiệp?

Tại sao các sinh viên đi du học về vẫn thất nghiệp?

10/07/2015
Mức trung cấp

Why are foreign school graduates still unemployed?

The majority of excellent graduates stay overseas after they finish studying. Most of the graduates returning to Vietnam after school are not good enough, and many of them pay to get jobs at state agencies, analysts say.

A labor expert, who has decades of experience in recruiting workers for finance and pharmacy groups, said foreign school graduates can be classified into two groups – the group of students who have ‘real study’ and the group of students who ‘study with money’.

Employers, of course, prefer the first group of candidates. Most of them go abroad to study for a doctorate after studying and working in Vietnam.

“Since they studied and worked in Vietnam before, they know what and how they should study. We like them because they have both good theoretical and practical knowledge,” the expert said.

The first group also includes the ones who studied abroad right after they finished high school. 

“They seem to be a little bit ‘impractical’ because they have spent too much time overseas. Therefore, it will take them at least 1-2 years to get adapted to Vietnamese circumstances,” he said.

The candidates, in employers’ eyes, have great potential, but they may be unreasonable in a working environment like Vietnam. 

The workers often develop impractical and unreasonable ideas and apply the knowledge they receive from foreign schools, which sometimes cannot be implemented in Vietnam.

Why are the candidates still employed? 

“This depends on the employer's vision,” the expert said. 

“This also depends on employers’ strategies, such as showing off foreign school graduates and PhDs to clients,” he added.

However, an officer of a job network noted that the candidates of this type are very intelligent; therefore, they would be very good at research works. Sometimes, their ideas can make a breakthrough in work.

“Since they are intelligent, they easily get adapted to the domestic environment,” he said.

“However, many of them go abroad again to look for jobs because they think Vietnam, with old ways of thinking, does not accept the values they have,” he continued.

Regarding the students of the second group, the labor expert noted they are mostly those who failed the domestic university entrance exams, but still wish to have higher education.

“These graduates spend most of their time eating, sleeping and playing instead of studying. What they want is a foreign bachelor’s degree, not knowledge. They would be better working at state agencies which are not too demanding,” he noted.

Source: VIETNAMNET

 

 

Tại sao các sinh viên đi du học về vẫn thất nghiệp?

Đa số các sinh viên tốt nghiệp xuất sắc đều ở lại nước ngoài sau khi học xong. Hầu hết các sinh viên tốt nghiệp trở về Việt Nam sau khi hoàn thành chương trình học là không đủ tốt, và nhiều người trong số họ phải trả tiền để có được việc làm tại các cơ quan nhà nước, các nhà phân tích nói.

Một chuyên gia về lao động, người có hàng chục năm kinh nghiệm trong việc tuyển dụng lao động cho nhóm tài chính và dược phẩm, cho biết sinh viên tốt nghiệp trường nước ngoài có thể được phân loại thành hai nhóm - nhóm sinh viên có 'thực sự học" và nhóm sinh viên 'đi học bằng tiền'.

Người sử dụng lao động tất nhiên, thích các ứng cử viên nhóm đầu tiên. Hầu hết trong số họ đi ra nước ngoài để học tập vì học vị tiến sĩ sau khi học tập và làm việc tại Việt Nam.

"Họ học tập và làm việc tại Việt Nam trước đó, họ biết những gì và làm thế nào họ nên học như thế nào. Chúng tôi thích họ vì họ có cả kiến thức lý thuyết và thực tiễn tốt" các chuyên gia cho biết.

Nhóm đầu tiên cũng bao gồm cả những người đi du học ngay sau khi học xong trung học.

"Họ dường như có một chút 'không thực tế', vì họ đã dành quá nhiều thời gian ở nước ngoài. Vì vậy, họ sẽ mất ít nhất 1-2 năm để cố gắng thích nghi với hoàn cảnh Việt Nam" ông nói.

Các ứng cử viên, có tiềm năng lớn trong mắt nhà tuyển dụng, nhưng họ có thể là điểm bất hợp lý trong một môi trường làm việc như Việt Nam.

Những người làm việc thường đưa ra ý tưởng không thực tế và không hợp lý và áp dụng các kiến thức mà họ nhận được từ các trường nước ngoài, mà đôi khi không thể được thực hiện tại Việt Nam.

Tại sao các ứng cử viên vẫn làm việc?

"Điều này phụ thuộc vào tầm nhìn của người sử dụng lao động" chuyên gia này nói.

"Điều này cũng phụ thuộc vào chiến lược sử dụng lao động, chẳng hạn như việc trưng ra những sinh viên và tiến sĩ tốt nghiệp từ các trường nước ngoài cho các khách hàng, " ông nói thêm.

Tuy nhiên, một nhân viên của một mạng lưới tuyển dụng lưu ý rằng các ứng cử viên loại này là rất thông minh; do đó, họ sẽ rất giỏi trong các công trình nghiên cứu. Đôi khi, những ý tưởng của họ có thể tạo nên một bước đột phá trong công việc.

"Vì họ rất thông minh nên họ dễ dàng thích nghi với môi trường trong nước" ông nói.

"Tuy nhiên, nhiều người trong số họ lại đi ra nước ngoài một lần nữa để tìm kiếm việc làm vì họ nghĩ rằng Việt Nam, theo cách suy nghĩ cũ, không chấp nhận những giá trị mà họ có" ông tiếp tục.

Về các sinh viên của nhóm thứ hai, các chuyên gia lao động ghi nhận họ chủ yếu là những người trượt kỳ thi tuyển sinh đại học trong nước, nhưng vẫn muốn được học cao hơn.

"Những sinh viên này dành phần lớn thời gian của họ để ăn, ngủ và chơi thay vì học tập. Họ muốn một tấm bằng của đại học nước ngoài, chứ không phải kiến thức. Họ tốt hơn nên làm việc tại các cơ quan nhà nước không quá khắt khe" ông lưu ý.

 

Dịch bởi: cepquynh

bài viết đặc sắc trong tháng 07/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục