Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Thời sự
  3. Giáo dục
  4. Tại sao chúng ta không giữ được lời hứa về phổ cập giáo dục

Tại sao chúng ta không giữ được lời hứa về phổ cập giáo dục

03/06/2015
Mức trung cấp

Why can't the world keep its promises?

In April 2000, in a wave of new millennium optimism, world leaders promised to deliver something at the beginning of the 21st Century that in many developed countries had been taken for granted by the end of the 19th Century:

Primary education for all children.

This basic gap was going to be fixed within 15 years, so that by April 2015, the unacceptable position of millions of children never even beginning school would be consigned to history.

This was one of six Education for All pledges, which included targets such as girls having equal access to learning, and a halving of adult illiteracy.

Kofi Annan, UN secretary-general at the time, said that getting this completed by 2015 would be the "test of all of us who call ourselves the international community".

Well, here were are in their future.

How many of the pledges were fulfilled? None of them.

Initial optimism

Unesco's Global Monitoring Report, which painstakingly tracked the progress, saw an initial surge of improvement.

But the optimism of the window that opened at the end of the Cold War gave way to the anxiety of 9/11 and then the austerity of the financial crash.

The final evaluation shows substantial progress, particularly in parts of Asia, but there are still 58 million children missing primary school, 100 million who do not complete primary school and 250 million who have schools of such poor quality that they leave unable to read a single sentence.

The obstacles that have confounded countries, particularly in sub-Saharan Africa, have been lack of funding, lack of political will, a willingness to tolerate extreme poverty alongside extreme wealth, a rising population and the relentless destabilisation of conflict and war.

A line

The six Education for All targets were:

   – Expand early childhood care and education Achieved by 47% of countries, two thirds more children in early-years education compared with 1999

   – Universal primary education Achieved by 52% of countries

   – Equal access to learning There is universal enrolment in lower secondary school in 46% of countries. But in low-income countries, one in three youngsters will not complete lower secondary school.

   – Adult illiteracy cut by 50% Only one in four countries achieved this goal. In sub-Saharan Africa, half of women remain illiterate.

   – Gender parity In 69% of countries there is gender parity in access to primary school; at secondary level, 48% of countries.

   – Improve the quality of education The pupil-teacher ratio has improved in more than three in four countries. But to achieve universal primary education would require an extra four million teachers.

A line

On a more practical level, it's hard to run a school system without a reliable way of training and paying teachers, and when schools lack basic services such as electricity and sanitation.

The lack of access to education is not evenly spread. Poor girls, rural families and children from groups who are discriminated against, all end up more likely to miss out on school.

A lack of fairness within countries has been a barrier, as well as the differences between high and low-income countries.

All the evidence shows that for individuals, as for entire countries, the quality of education is often the key factor deciding the places in the global economic food chain.

And millions of youngsters never get a chance to get off the bottom.

What's possible

There is going to be another milestone world gathering next month to decide another set of targets for 2030.

And the choice of location in South Korea is a signpost to how much a country can improve its education system in a short space of time.

It shows what can be possible. And it's perhaps worth thinking about what else has arrived since the education pledges were made in April 2000.

YouTube, the iPhone, Facebook, hybrid cars, 3D printing, Twitter, the Mars rover, Wikipedia, China's and India's space programmes, mobile broadband, Skype and mapping the human genome.

Unlike building primary schools, somehow these all proved possible.

By: Sean Coughlan (BBC)

 

 

 

Tại sao chúng ta không giữ lời hứa phổ cập giáo dục

Vào tháng 4 năm 2000, trong một làn sóng mới xảy ra toàn cầu, các nhà lãnh đạo thế giới đã hứa sẽ có những cải tiến trong phổ cập giáo dục vào đầu thế kỷ 21 mà ở nhiều nước phát triển đã làm được vào cuối thể kỷ 19.

Phổ cập giáo dục cho trẻ em

Đây là chênh lệch cơ bản sẽ không thay đổi trong suốt 15 năm, vì thế vào tháng 4 năm 2015, không thể chấp nhận khi có hàng triệu trẻ em thậm chí không bao giờ bắt đầu đến trường sẽ phải ghi nhận trong lịch sử.

Đây là một trong những 6 cam kết cho giáo dục bao gồm các mục tiêu như là những bé gái tiếp cận bình đẳng để học và giảm một nửa tỷ lệ mù chữ cho người lớn.

Nói chung vào thời gian này Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Kofi Annan phát biểu rằng việc này hoàn thành vào năm 2015 sẽ kiểm tra tất cả chúng ta những người gọi mình là cộng đồng quốc tế

Ồ, đây là tương lai của chúng ta

Có bao nhiêu các cam kết đã hoàn thành? Không một cam kết nào trong số đó.

Lạc quan bước đầu

Bằng sự theo dõi một cách tỉ mỉ về tiến trình, báo cáo giám sát toàn cầu Unesco đã đưa ra nhận định về sự phát triển cải tiến đột biến ban đầu.

Nhưng sự lạc quan của các cửa sổ mở vào cuối Chiến tranh Lạnh đã nhường chỗ cho sự lo lắng vào 9 tháng 11 và sau đó thắt lưng buộc bụng của khủng hoảng tài chính.

Thẩm tra cuối cùng cho thấy sự tiến bộ không đáng kể, đặc biệt là trong bộ phận Châu Á, nhưng vẫn có 58 triệu trẻ em thiếu trường tiểu học, 10 triệu người không hoàn thành bậc tiểu học và 250 triệu người học những trường có chất lượng kém đến nỗi mà họ không thể đọc được một câu đơn.

Những trở ngại đó đã lầm ảnh hưởng đến các nước, đặc biệt là ở Châu Phi cận vùng Shahara, thiếu khinh phí, thiếu ý thức chính trị, sẵn sàng cam chịu sự đói nghèo cùng cực bên canh sự giàu có, cực đoan, dân số gia tăng và những bất ổn xung đột không ngừng và chiến tranh.

Sáu giải pháp giáo dục cho kết quả trên là:

 - Mở rộng cơ sở mầm non và giáo dục đã đạt 47 % của các nước, có hơn 2/3 trẻ em vào đầu năm học so với năm 1999

 - Giáo dục tiểu học đạt 52 % của các nước

 - Bình đẳng tuyển sinh đầu vào: Tuyển sinh trung học cơ sở đạt 46% của các nước. Nhưng ở những nước có thu nhập thấp, một trong ba người sẽ không tốt nghiệp trung học cơ sở

 - Mù chữ cho người lớn tuổi giảm 50 %: Chỉ có một trong bốn quốc giá đạt được mục tiêu này. Ở các tiểu vùng Sahara Châu Phí, một nửa phụ nữ vẫn còn mù chữ.

 - Cân bằng giới tính: Bình đăng giới tính ở trường tiểu học chiếm 69% của các nước, ở trung học là 48%

 - Nhằm nâng cao chất lượng giáo dục: Tỷ lệ học sinh- giáo viên đã được cải thiện hơn ba trong số bốn nước. Nhưng để đạt được giáo dục tiểu học sẽ cần thêm bốn triệu giáo viên nữa

Trên một khả năng thực tế, thật khó để thành lập một hệ thống trường học mà không có sự tin cậy về đào tạo và chi phí trả cho giáo viên, và khi mà các trường thiếu những cơ sở vật chất như điện và vệ sinh môi trường.

Việc tiếp cận giáo dục thiếu không đồng đều. Những cô gái nghèo, các gia đình nông thôn và trẻ em từ những nhóm người phân biệt đối xử, nhiều khả năng việc bỏ lỡ đến trường là rất cao

Thiếu công bằng trong nước đã là một rào cản cũng như sự khác biệt giữa các quốc gia có thu nhập cao và thấp

Tất cả những chứng cứ cho thấy rằng đối với cá nhân nói riêng cũng như quốc gia nói chung, chất lượng giáo dục thường xuyên là yếu tố quan trọng quyết định những địa điểm trong chuỗi thức ăn kinh tế toàn cầu

Và hàng triệu thanh niên không bao giờ có được một cơ hội để phát triển

Có thể làm những gì

Sẽ có một sự kiện quan trọng của thế giới được đưa ra thảo luân vào tháng tới để quyết định các mục tiêu cho năm 2030.

Và địa điểm được lựa chọn đó chính là Hàn Quốc đây chính là dấu hiệu để thấy được chi phí để một đất nước có thể cải thiện hệ thống giáo dục trong khoảng thời gian ngắn nhất là mất bao nhiêu.

Nó cho thấy những gì có thể thực hiện được. Và đó cũng là điều đáng suy nghĩ về những gì đã nêu từ cam kết giáo dục đã được thực hiện vào tháng 4 năm 2000.

Các trang Web YouTube, Điện thoại Iphone, Facebook, Ô tô hybrid, Tranh 3D, Twitter, Mars rover, Wikipedia, chương trình không gian của Trung quốc và Ấn độ, mạng lưới phủ sóng rộng rãi của điện thoại, Skype và bản đồ gen của con người.

Không giống như xây dựng các trường tiểu học, bằng cách nào đó hãy chứng minh dự án có thể làm được.

 

Dịch bởi: GiangLe03111990

bài viết đặc sắc trong tháng 04/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục