1. carbon footprint | ˈkɑːbən ˈfʊtprɪnt |

Collocations:

-the carbon footprint of something

-reduce/calculate your carbon footprint

Ex: We all need to look for ways to reduce our carbon footprint.

..................................................................................................................................................................................................................................

2. carbon neutral | ˈkɑːbən ˈnjuːtrəl |

Collocations:

-go carbon neutral

-a carbon neutral citizen/product/lifestyle/company

Ex: You can make your flights carbon neutral by planting trees to make up for the greenhouse gas emissions.

..................................................................................................................................................................................................................................

3. conserve | kənˈsɜːv |

Synonym: save, protect, preserve

Collocations:

-conserve water/electricity/power/fuel

-conserve energy/resources/heat/wildlife

-conserve a forest/building/habitat

-conserve the environment

Ex: The body responsible for conserving historic buildings.

..................................................................................................................................................................................................................................

4. conservation | ˌkɒnsəˈveɪʃn̩ |

Collocations:

-the conservation of energy/resources

-promote/encourage conservation

-environmental/marine/urban conservation

-a conservation measure/effort/project

Ex: Rules concerning the conservation of fishery resources.

..................................................................................................................................................................................................................................

5. renewable  | rɪˈnjuːəbl̩ |

Collocations:

-a renewable resource/fuel/source

Ex: Wind turbines are devices which make use of renewable energy sources.

.................................................................................................................................................................................................................................

 

Hướng dẫn: 

- Bước 1: đọc các từ vựng theo phiên âm bên cạnh

- Bước 2: dịch nghĩa từ khoá dựa theo các cụm từ hay gặp

- Bước 3: dịch nghĩa câu ví dụ

- Bước 4: tự đặt một câu ví dụ cho riêng mình và sử dụng từ vựng nêu trên (nhớ dựa vào những "cụm từ hay gặp" để đặt câu chính xác hơn)

- Bước 5: dịch nghĩa câu ví dụ (bước 4) để thầy giáo dễ dàng trong việc sửa bài cho bạn.

- Bước 6: hãy tag "Ce Phan" nếu bạn muốn được thầy Ce Phan sửa bài mỗi ngày

Xem bài học cũ