1. biodiversity   | ˌbaɪoʊdaɪˈvɜːsəti |

Collocations:

-the biodiversity of a reef/ecosystem/ocean

-conserve/preserve/protect biodiversity

-threaten/reduce/diminish biodiversity

-marine/regional/global biodiversity

Ex: The national environment management progam encourages farmers to preserve biodiversity.

..................................................................................................................................................................................................................................

2. ecosystem   | ˈiːkoʊsɪstəm |

Collocations:

-a marine/forest/coastal ecosystem

-a balanced/fragile ecosystem

-alter/damage/destroy an ecosystem

-preserve/protect/sustain an ecosystem

Ex: Madagascar’s ecosystems range from rainforest to semi-desert.

..................................................................................................................................................................................................................................

3. fossil fuel   | ˈfɑːsl̩ ˈfjuːəl |

Collocations:

-burn/consume/use fossil fuel

-a clean/dirty fossil fuel

Ex: By using less energy, she’ll burn fewer fossil fuels and emit fewer greenhouse gases.

..................................................................................................................................................................................................................................

4. landfill   | ˈlændˌfɪl |

Collocations:

-lanfill gas/waste/rubbish/space

-a landfill site/tax/opretor

Ex: There are serious scientific isses involved in the debate over landfill sites and global warming.

..................................................................................................................................................................................................................................

5. unspoiled   | ʌnˌspɔɪld |

Synonym: unstouched

Collocations:

-unspoiled beauty/nature/countryside

-an unspoiled wilderness/island

-an unspoiled beach/coastline/shoreline

-relatively unspoiled

Ex: a plea for the conservation of unspoiled shorelines.

.................................................................................................................................................................................................................................

 

Hướng dẫn: 

- Bước 1: đọc các thành ngữ theo phiên âm bên dưới

- Bước 2: dịch nghĩa từ khoá dựa theo các cụm từ hay gặp

- Bước 3: dịch nghĩa câu ví dụ

- Bước 4: tự đặt một câu ví dụ cho riêng mình và sử dụng từ vựng nêu trên (nhớ dựa vào những "cụm từ hay gặp" để đặt câu chính xác hơn)

- Bước 5: dịch nghĩa câu ví dụ (bước 4) để thầy giáo dễ dàng trong việc sửa bài cho bạn.

- Bước 6: hãy tag "Ce Phan" nếu bạn muốn được thầy Ce Phan sửa bài mỗi ngày