Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Kinh tế - Thương mại
  3. Kinh doanh
  4. Theo các chuyên gia kinh tế: chi tiêu công của Việt Nam phải được kiểm soát

Theo các chuyên gia kinh tế: chi tiêu công của Việt Nam phải được kiểm soát

10/05/2016
Mức trung cấp

VN public spending must be controlled: economists

 Economists last Friday urged the Government to tighten management of public spending to reduce the budget deficit and to ease pressures caused by the public debt.

"If the budget deficit is not put under better management, the room for fiscal policies would continue to narrow and pressure for issuance of Government bonds would intensify in the following quarters," CIEM warned. 

Further, these measures would help to assure that the goal of 6.7 per cent economic growth is reached for the year.

Director of the Central Institute for Economic Management (CIEM) Nguyen Dinh Cung said, at a Friday workshop on the Viet Nam economy in the first quarter, that it was necessary to review public investment projects to eliminate inefficient ones.

Also, CIEM's report on Viet Nam's first quarter economy said that the budget deficit amounted to VND47.1 trillion, or US$2.1 billion, equaling 5.53 per cent of the gross domestic product (GDP), which was higher than the rate of 4.61 per cent in 2015 and 4.91 per cent in 2014, as well as the average rate of 4.86 per cent in the 2011-15 period.

"If the budget deficit is not put under better management, the room for fiscal policies would continue to narrow and pressure for issuance of Government bonds would intensify in the following quarters," CIEM warned.

CIEM cited statistics indicating that the ratio of the budget deficit to GDP of Viet Nam was higher than other countries in the region. Last year, the ratio was 6.9 per cent to GDP, compared to 1.2 per cent ratio in Thailand, 2.3 per cent in Indonesia and 2 per cent in Campuchia.

Although the country's budget deficit was forecast to be on a decline in coming years, its ratio to GDP would become higher than ASEAN countries by 2020, according to CIEM.

The problem in public spending was that the expenditure for growth investment was dropping, while recurrent expenditures and others was rising, Cung said.

During the 2007-13 period, expenditure for growth investment averaged 27.7 per cent of total spending, but fell to 16.3 per cent in 2014 and 15.6 per cent in 2015.

"Being a low-middle income country, public investment played a crucial role in promoting economic development. Such low percentages are worrisome," Cung said.

The ps indicated that efforts of managing public spending still failed to narrow the budget deficit, while pressure for repayment of Government debt was rising from VND185.8 trillion in 2013 to VND296.2 trillion in 2015.

He noted that the management of public spending must be increased to ensure efficiency. 

Source: VIETNAMNET

 

 

Theo các chuyên gia kinh tế: Chi tiêu công của Việt Nam phải được kiểm soát

Các nhà kinh tế vào thứ sáu tuần trước đã kêu gọi Chính phủ thắt chặt quản lý chi tiêu công để giảm thâm hụt ngân sách và giảm bớt áp lực gây ra bởi các khoản nợ công.

"Nếu thâm hụt ngân sách không được đặt dưới sự quản lý tốt hơn, các chính sách tài chính sẽ tiếp tục bị thu hẹp và áp lực phát hành trái phiếu Chính phủ sẽ gia tăng trong các quý tiếp theo" CIEM cảnh báo.

Hơn nữa, những biện pháp này sẽ giúp đảm bảo đạt được mục tiêu tăng trưởng kinh tế 6,7% trong năm nay.

Viện trưởng Viện Quản lý Kinh tế Trung ương (CIEM) ông Nguyễn Đình Cung cho biết tại một hội thảo về nền kinh tế Việt Nam trong quý đầu tiên vào thứ sáu, rằng rất cần thiết để xem xét các dự án đầu tư công nhằm loại bỏ những dự án không hiệu quả.

Ngoài ra, báo cáo của CIEM về nền kinh tế của Việt Nam trong quý đầu tiên cho thấy thâm hụt ngân sách lên tới 47.1 tỷ đồng hay 2,1 tỷ USD, tương đương 5,53% tổng sản phẩm quốc nội (GDP), cao hơn mức tăng 4,61% vào năm 2015 và 4,91% trong năm 2014, cũng như tỷ lệ trung bình 4,86% trong giai đoạn 2011-15.

"Nếu thâm hụt ngân sách không được đặt dưới sự quản lý tốt hơn, các chính sách tài chính sẽ tiếp tục bị thu hẹp và áp lực phát hành trái phiếu Chính phủ sẽ gia tăng trong các quý tiếp theo" CIEM cảnh báo.

CIEM trích dẫn số liệu thống kê chỉ ra rằng tỷ lệ thâm hụt ngân sách so với GDP của Việt Nam là cao hơn so với các nước khác trong khu vực. Năm ngoái, tỷ lệ là 6,9% so với GDP, so với tỷ lệ 1,2% ở Thái Lan, 2,3% ở Indonesia và 2% ở Campuchia.

Mặc dù thâm hụt ngân sách của nước ta được dự báo sẽ giảm trong những năm tới, nhưng tỷ lệ so với GDP sẽ trở nên cao hơn so với các nước ASEAN vào năm 2020, theo CIEM.

Các vấn đề trong chi tiêu công là các khoản chi phí đầu tư phát triển đã được thả nổi, trong khi mức chi tiêu thường xuyên và những khoản khác cũng tăng lên, ông Cung nói.

Trong giai đoạn 2007-13, chi đầu tư tăng trưởng trung bình là 27,7% của tổng chi tiêu, nhưng giảm xuống còn 16,3% trong năm 2014 và 15,6% trong năm 2015.

"Là một quốc gia có thu nhập trung bình thấp, đầu tư công đã đóng một vai trò rất quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế. Tỷ lệ thấp như vậy là rất đáng lo ngại," ông Cung nói.

Số liệu chỉ ra rằng những nỗ lực quản lý chi tiêu công vẫn thất bại trong việc thu hẹp thâm hụt ngân sách, trong khi áp lực trả nợ Chính phủ đã tăng từ 185.8 nghìn tỷ đồng vào năm 2013 lên 296.2 nghìn tỷ đông trong năm 2015.

Ông lưu ý rằng việc quản lý chi tiêu công phải được tăng lên để đảm bảo hiệu quả.

 

Dịch bởi: cepquynh

bài viết đặc sắc trong tháng 07/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục