1. walk up [ wɔ:k ˄p]: bước lại gần.

Ex:  A.She is very sad.

       B. Really? I will walk up to her and apologize for losing my temper.

     A: Cô ấy  rất là buồn.

     B:Thật vậy sao? Tôi sẽ bước lại gần cô ấy và xin lỗi vì đã mất bình tĩnh.

...................................................................................................................................................................................................

                                         

2. put down [put daun]: đặt xuống.

Ex: The rule of this game means that you won’t be allowed to put your hand down until someone comes in and replaces you.

Luật của trò chơi này có nghĩa là bạn sẽ không được phép đặt tay xuống cho đến khi một người nào đó đến và thay thế bạn.

…………………………………………………………………………………………....................................................................................

                                                                                            

 

3. catch the bus [kætʃ ðə b˄s]: bắt xe buýt.

Ex: Will you catch the bus for me, please? I forget wearing my glasses so I don't see clearly.

Bạn  bắt xe buýt dùm tôi được không? Tôi quên đeo kính vì vậy tôi không nhìn thấy rõ.

………………………………………………………………………………....................................................................................................

                                                   

 

4. well-qualified [wel kwɔlifaid]: có trình độ.

Ex: I think that learning English with well-qualified teachers ‘ll help us improve more quickly.

Tôi nghĩ rằng việc học tiếng Anh với giáo viên có trình độ sẽ giúp chúng ta cải thiện nhanh hơn.

……………………………………………………………………………………………...............................................................................

                                                                            

 

5.feed someone [ fi:d s˄mw˄m]: cho ai ăn.

Ex: Don’t be scared! Will you feed the dogs when I go out?

Đừng sợ hãi! Bạn sẽ cho chó ăn khi tôi đi vắng chứ?…………………………………………………………………………………………...................................................................................

                                                                           

6. part-time [pa:ttaim]: bán thời gian.

Ex: On this summer, I ‘ll look for a part-time job to be able to have many chances to make new friends.

Vào mùa hè này, tôi sẽ tìm kiếm một công việc bán thời gian để có thể có nhiều cơ hội kết thêm nhiều bạn mới.………………………………………………………………………………………….......................................................................................

                                              

 

7. wake up [weik ˄p]: thức dậy.

Ex: Please wake up early or you ‘ll be late at school.

Làm ơn hãy thức dậy sớm hoặc là bạn sẽ bị trễ học.…………………………………………………………………………………….........................................................................................

                                                                                                   

 

8. go boating [ gəʊ boutin]: đi chèo thuyền.                                                    

Ex: I don’t know how to swim so I won’t go boating with you next Summer.

Tôi không biết bơi nên tôi sẽ không đi chèo thuyền với bạn vào mùa hè sau đâu.

…………………………………………………………………………………………......................................................................

                           

 

9. lay onself out [lei w˄nself aut]: nỗ lực, dốc hết sức ( làm cái gì)

Ex: I'll lay myself out passing the final exam.

Tôi sẽ dốc hết sức để vượt qua kì thi cuối cùng.

……………………………………………………………………………………………..................................................................................

                                      

 

10. take a photo [ teik ə fəʊtəʊ]: chụp hình.

Ex: We ‘ll take lots of photos during the picnic tomorrow.

Chúng ta sẽ chụp nhiều tấm hình trong suốt buổi dã ngoại vào ngày mai.

…………………………………………………………………………………...............................................................................................