1.come in   [k˄m in]-  Đi vào.

Ex: Please, come in. This is your seat.
Xin mời vào. Đây là chỗ ngồi của bạn.

..................................................................................................................................................................................................................................

2. ( to) wash one ‘s face  [ wɔʃ w˄n s feis ]- rửa mặt

Ex: It looks very dirty. You  must wash your face right now.
Trông bẩn quá đi mất. Bạn phải rửa mặt ngay bây giờ.

..................................................................................................................................................................................................................................

 

3. distance [distəns]- khoảng cách.

Ex: It ‘s a great distance from Ho Chi Minh city to Ha Noi.
Từ thành phố Hồ Chí Minh đến Hà Nội rất xa.

..................................................................................................................................................................................................................................

4. spend  time doing s.th  --dành thời gian để làm cái gì đó.

Cụm từ đồng nghĩa: take time to do s.th.
Ex: She often spends her freetime going shopping.
Cô ấy thường dành thời gian rảnh rổi để đi mua sắm.

..................................................................................................................................................................................................................................

5. lots of --nhiều, số lượng lớn.

Từ đồng nghĩa: many, a lot of.
Ex: Do you have lots of friends in high school?
Bạn có nhiều bạn ở trường cấp 2 không?

..................................................................................................................................................................................................................................

6. middle name [midl neim]- tên đệm.

Ex: What is your mother ‘s middle name?
Tên đệm của mẹ bạn là gì?

..................................................................................................................................................................................................................................

7.rise   [raiz]- mọc

Ex: The sun rises in the east and sets in the west.
Mặt trời mọc ở hướng đông và lặn ở hướng tây.

..................................................................................................................................................................................................................................

8.depend on [dipend ɔn]- lệ thuộc, phụ thuộc.

Ex: Don’t let your life depend on others.
Đừng để cuộc sống của bạn lệ thuộc vào người khác.

..................................................................................................................................................................................................................................

 

9.keep in touch [ ki:p in t˄tʃ ]- giữ liên lạc.

Ex: This is my account on facebook. Let ‘s keep in touch with me.
Đây là tài khoản của tôi trên facebook. Hãy giữ liên lạc với tôi nhé.

..................................................................................................................................................................................................................................

10. association [ ə,səʊsieiʃn ]- sự liên hợp, kết hợp.

Ex: Malaysia is one of the countries of the Association of South East Asian nations.
Malaysia là một trong những quốc gia của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á.

..................................................................................................................................................................................................................................

Hướng dẫn: 

- Bước 1: đọc các thành ngữ theo phiên âm bên dưới

- Bước 2: hãy xem xét kĩ lưỡng thì và cấu trúc từ sử dụng trong câu ví dụ

- Bước 3: Hiểu nghĩa câu ví dụ

- Bước 4: tự đặt một câu ví dụ cho riêng mình, sử dụng từ vựng nêu trên (Hãy sử dụng thì Hiện tại đơn  để đặt câu)

- Bước 5: dịch nghĩa câu ví dụ (bước 4) để thầy giáo dễ dàng trong việc sửa bài cho bạn.