Bài viết liên quan:

CHỨC NĂNG CỦA THÌ TƯƠNG LAI ĐƠN

Thì tương lai đơn đề cập tới những sự kiện sẽ xảy ra trong tương lai (Nghĩa là sau lúc nói), thể hiện những sự thật hoặc những điều hiển nhiên (nghĩa là không thể hiện thái độ hay quan điểm riêng của người nói)

Thì tương lai đơn được sử dụng như sau:

- Dự đoán một sự kiện xảy ra trong tương lai
   It will rain tomorrow.

- Với chủ từ là "I" hay "We" thể hiện một quyết định có tính tự phát
   I'll pay for the tickets by credit card.

- Diễn tả một sự sẵn sàng làm một việc gì đó
   I'll do the washing-up.
   He'll carry your bag for you.

- Với cấu trúc phủ định diễn tả một sự không sẵn sàng làm việc gì đó
   The baby won't eat his soup.
   I won't leave until I've seen the manager!

- Với cấu trúc câu nghĩ vấn có sử dụng "Shall" để đưa ra một lời đề nghị:
  Shall I open the window?

- Với cấu trúc câu nghi vấn sử dụng "Shall" "we" để thể hiện một sự gựi ý.
  Shall we go to the cinema tonight?

- Với câu trúc của một câu hỏi dạng "W" kèm với "Shall" để hỏi cho một lời khuyên hay một sự hướng dẫn.
  What shall I tell the boss about this money?

- Sử dụng với "You" để đưa ra một lời khuyến nghị
  You will do exactly as I say.

- Sử dụng với "Will" "You" để đưa ra một lời mời
  Will you come to the dance with me?
  Will you marry me?

Ghi chú: "Shall" thông thường chỉ sử dụng trong một số trường hợp đặc trưng như đưa là một lời đề nghị hay gựi ý hoặc là hỏi để xin lời khuyên như các ví dụ nêu trên khi sử dụng với "I" và "We". Đối với các chủ từ khác như (you, he, she, they) "Shall" chỉ được sử dụng trong văn viết mang tính học thuật, ví dụ như: "With rings on her fingers and bells on her toes, She shall have music wherever she goes."

hình thành cấu trúc thì tương lai đơn

Thì tương lai đơn được cấu thành bởi 2 bộ phận chính là will/shall + động từ nguyên mẫu không "to"

Chủ ngữ

will

động từ nguyên mẫu không to

Dạng câu khẳng định

I

will

go

I

shall

go

Dạng câu phủ định

They

will not

see

They

won't

see

Dạng câu nghi vấn

Will

she

ask?

Dạng câu nghi vấn phủ định

Won't

they

try?

 

Quy tắc về viết tắt

I will = I'll
We will = we'll
You will = you'll
He will = he'll
She will = she'll
They will = they'll
Will not = won't

Riêng trường hợp It will là không có trường hợp viết tắt.

Sử dụng cấu trúc thì tương lai đơn cho động từ "to see"

Dạng khẳng định

Dạng phủ định

Dạng nghi vấn

Dạng nghi vấn phủ định

I will see

I won't see

Will I see?

Won't I see?

*I shall see

 

*Shall I see?

 

You will see

You won't see

Will you see?

Won't you see?

He will see

He won't see

Will he see?

Won't he see?

We will see

We won't see

Will we see?

Won't we see?

*We shall see

 

*Shall we see?

 

They will see

They won't see

Will they see?

Won't they see?

"Shall" vẫn được sử dụng nhưng thường dùng "Will" để thay thế. Nhưng với câu khẳng định và nghi vấn với chủ từ "I", "We" thì vẫn nên dùng "Shall" như các câu ví dụ nêu trên.

 

 

Biên soạn bởi: Ce Phan