Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Thời sự
  3. Giáo dục
  4. Thông tư 30 đặt gánh nặng cho giáo viên, học sinh xao nhãng học hành

Thông tư 30 đặt gánh nặng cho giáo viên, học sinh xao nhãng học hành

31/05/2016
Mức trung cấp

Circular 30 puts burden on teachers, students neglect learning

The effects of Circular 30 have caused primary school teachers to feel busier because they now have to spend time writing comments on students’ work, while students tend to be lazier.

Circular 30 released in August 2014 was hoped to make a breakthrough in Vietnam’s primary education. 

The major point of the circular was to ask teachers to comment on student work and not give marks. This aimed to make students feel at ease at school and help parents understand more about their children’s capability.

Pham Ngoc Dinh, director of the Ministry of Education and Training’s Primary Education Department, when reviewing the 2-year implementation of the circulation, said the new regulation has been ‘basically accepted in society’.

Nguyen Dac Hung, director of the Education and Training Department under the Central Propaganda Committee, said: "After two years of implementation, the circular has basically succeeded."

However, teachers don’t think so. A survey conducted by the Vietnam Association for Educational Psychology Science of 630 teachers and 30 headmasters of the primary schools in five cities and provinces, including Hanoi, Hai Duong, Hoa Binh, Phu Tho and Da Nang found that teachers don’t like the new regulation.

According to Vu Trong Ry from the association, 64 percent of teachers think the circular ‘has made students lazier’, while 63.6 percent say it ’does not encourage students to make bigger efforts to better themselves in learning’.

Answering the question about student learning results after the circular was issued, 40 percent said the learning results were worse, while 48.6 percent said the results were the same.

While educators keep different viewpoints about the necessity and the effects of the new regulation, most of them affirmed that teachers had become much busier. 

This has been confirmed by schools’ headmasters and management officers.

It takes one primary school teacher 92 minutes a day at least to write their comments and they have to work hard, including at break time.

A parent commented on her Facebook that though teachers have to spend time to make comments, the comments were useless.

“The comments like ‘you need to make bigger efforts’, ‘you have made progress recently’, or ‘you write carelessly’ cannot help students recognize their strength and weakness,” she said.

“The circular cannot create a teaching and learning motive for both teachers and students, and it does not allow to differentiate the quality of learners. If MOET does not make adjustment to the circular, this will lead to a decline in quality of an entire generation of students,” said Nguyen Ke Hao from the Hanoi University of Education.

Source: Tien Phong

 

 

Thông tư 30 đặt gánh nặng cho giáo viên, học sinh xao nhãng học hành

Những tác động của Thông tư 30 đã khiến cho giáo viên các trường tiểu học trở nên bận rộn hơn vì bây giờ họ phải dành thời gian để viết nhận xét bài làm của học sinh, trong khi học sinh có xu hướng lười biếng hơn.

Thông tư 30 được ban hành vào tháng 8 năm 2014 được hy vọng sẽ tạo ra một bước đột phá trong giáo dục tiểu học của Việt Nam.

Điểm chính của thông tư là yêu cầu giáo viên nhận xét về bài tập của học sinh và không cho điểm. Điều này nhằm mục đích làm cho học sinh cảm thấy thoải mái ở trường và giúp phụ huynh hiểu thêm về khả năng của con em họ.

Ông Phạm Ngọc Định, giám đốc Vụ Giáo dục Tiểu học của Bộ Giáo dục và Đào tạo, khi xem xét việc thực hiện 2 năm của thông tư, cho biết quy định mới "về cơ bản được chấp nhận trong xã hội".

Ông Nguyễn Đắc Hưng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban Tuyên truyền Trung ương, cho biết: "Sau hai năm thực hiện, chương trình đã cơ bản đã thành công."

Tuy nhiên, các giáo viên không nghĩ vậy. Một cuộc khảo sát đã được tiến hành bởi Hiệp hội Khoa học Tâm lý giáo dục Việt Nam đối với 630 giáo viên và 30 hiệu trưởng của các trường tiểu học ở năm thành phố và tỉnh, bao gồm Hà Nội, Hải Dương, Hòa Bình, Phú Thọ và Đà Nẵng cho thấy rằng giáo viên không thích Quy định mới.

Theo ông Vũ Trọng Ry từ hiệp hội, 64% giáo viên nghĩ rằng thông tư 'đã làm cho học sinh lười hơn', trong khi 63,6% nói rằng "thông tư không khuyến khích học sinh nỗ lực hơn để tự vươn lên trong học tập".

Trả lời câu hỏi về kết quả học tập của học sinh sau khi thông tư được ban hành, 40% nói rằng kết quả học tập tệ hơn, trong khi 48,6% cho biết kết quả là như nhau.

Trong khi các nhà giáo dục giữ quan điểm khác nhau về sự cần thiết và hiệu quả của quy định mới, hầu hết trong số họ khẳng định rằng giáo viên đã trở nên bận rộn hơn nhiều.

Điều này đã được khẳng định bởi hiệu trưởng nhà trường và các cán bộ quản lý.

Giáo viên tiểu học mất ít nhất 92 phút mỗi ngày để viết nhận xét của mình và họ phải làm việc chăm chỉ kể cả thời gian nghỉ ngơi.

Một phụ huynh nhận xét trên Facebook của mình rằng mặc dù giáo viên phải dành nhiều thời gian để viết ý kiến nhưng các ý kiến đều vô dụng.

"Các bình luận như "Em cần phải có những nỗ lực lớn hơn", "em đã có những tiến bộ gần đây", hoặc "em viết cẩu thả" không thể giúp học sinh nhận ra điểm mạnh và điểm yếu của họ" cô nói.

"Thông tư không thể tạo ra một động lực giảng dạy và học tập cho cả giáo viên và học sinh, và nó không cho phép phân biệt chất lượng của người học. Nếu Bộ GD-ĐT không có sự điều chỉnh đối với thông tư, điều này sẽ dẫn đến sự suy giảm chất lượng của cả một thế hệ học sinh", Ông Nguyễn Kế Hào từ trường Đại học Sư phạm Hà Nội cho biết.

 

Dịch bởi: cepquynh

bài viết đặc sắc trong tháng 08/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục