Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Thời sự
  3. Xã hội
  4. Thu nhập của người nghèo ở Đà Nẵng cao hơn ba lần so với mức trung bình ở Việt Nam

Thu nhập của người nghèo ở Đà Nẵng cao hơn ba lần so với mức trung bình ở Việt Nam

15/07/2015
Mức căn bản

Income of Da Nang’s poor three times higher than VN average

The largest city in central Vietnam has approved new standards to identify poor households, with average monthly income of VND1.1 million/person in rural areas and VND1.3 million/person in urban areas. The rates are nearly three times higher than the country’s average.

Members of the Da Nang People's Council approve the new standards on poor households on July 9.

The new standards were approved by the municipal People’s Council on July 9, for the period 2016-2020.

The households in rural areas that are considered near-poor are those with average monthly income of over VND1.1 million to VND1.42 million/person and the rates are over VND1.3 million to VND1.69 million/ for urban households.

According to the government’s standards to identify poor households in the period 2011-2015, the rural families with average monthly income of VND400,000 or less per person and urban families with earnings of VND500,000/person or less are recognized as poor.

The rates for the near-poor households are income of VND401,000 to VND520,000/person/month in the rural area and from VND501,000 to VND650,000/person/month in the urban area.

Poor households are subject to many incentives and assistance policies of the government.

1127Source: VIETNAMNET

 

 

Thu nhập của người nghèo Đà Nẵng cao hơn ba lần trung bình Việt Nam

Thành phố lớn nhất của miền trung Việt Nam vừa phê duyệt những tiêu chuẩn mới để xác định tiêu chuẩn hộ nghèo, với mức thu nhập trung bình 1,1 triệu VND một người một tháng cho khu vực nông thôn và 1,3 triệu VND đối với khu vực thành thị. Tỷ lệ này cao hơn gần ba lần so với mức trung bình cả nước.

Các thành viên của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng thông qua các tiêu chuẩn mới về hộ nghèo vào ngày 9/7.

Các tiêu chuẩn mới đã được phê duyệt bởi Hội đồng nhân dân thành phố vào ngày 9/7, cho giai đoạn 2016-2020.

Các hộ gia đình ở khu vực nông thôn được coi là cận nghèo là những người có thu nhập trung bình hàng tháng từ hơn 1,1 triệu đồng đến 1.42 triệu đồng / người và hơn 1,3 triệu đồng đến 1.69 triệu đồng / đối với các hộ gia đình ở thành thị.

Theo tiêu chuẩn của chính phủ để xác định hộ nghèo trong giai đoạn 2011-2015, các hộ gia đình ở nông thôn có thu nhập trung bình hàng tháng mỗi người là 400.000 đồng hoặc ít hơn và hộ gia đình ở thành thị có thu nhập từ 500.000 đồng / người hoặc ít hơn được công nhận là hộ nghèo.

Đánh giá hộ cận nghèo là những hộ có thu nhập từ 401,000VND đến 520,000VND/người/tháng đối với khu vực nông thôn và từ 501,000VND đến 650,000/người/tháng đối với khu vực thành thị.

Hộ nghèo là đối tượng của nhiều ưu đãi và các chính sách hỗ trợ của chính phủ.

 

Dịch bởi: FAVOR

bài viết đặc sắc trong tháng 05/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục