Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Khoa học - Công nghệ
  3. Khoa học - Nghiên cứu
  4. Trở ngại về xét nghiệm gây khó khăn cho nỗ lực chống lại thực phẩm không an toàn

Trở ngại về xét nghiệm gây khó khăn cho nỗ lực chống lại thực phẩm không an toàn

08/06/2016
Mức trung cấp

Testing problems at laboratories hinder fight against unsafe food

Two laboratories have offered different conclusions about the same vegetable samples, with one saying the vegetables were safe, while the other saying the toxicity level was 3.5 times higher than the permitted level.

According to Nguyen Duy Thinh from the Institute of Biotechnology and Food, an arm of the Hanoi University of Technology, many factors affect testing, including the methods of taking samples and analysis, the quality of laboratories and the status of equipment. 

“If you take samples from three different locations on the same plant, you will receive three different testing results, because the chemical residue at different locations is different,” he explained.

“If farmers have just sprayed chemicals, toxicity would be found most on top of plants. Meanwhile, if they sprayed pesticide many days ago, only a little toxicity can be found on top of plants,” he said.

Therefore, in order to get the most reliable testing results, it is necessary to take samples from different locations on the same plants, and from different places of the same vegetable fields.

After that, the samples must be mixed, cut into small pieces and divided equally before they are tested. In case scientists want to learn about the phytochemicals infection in some certain areas, they need to take many samples on different days.

To discover prohibited substances farmers might use in animal husbandry, it is necessary for technicians to find where the toxicity could be concentrated. If toxicity is accumulated in the liver, scientists would have to take many samples from the liver, and mix them and analyse them. 

If toxicity is found in many organs, scientists would take samples from many different places and take the average. 

In principle, samples must be tested at laboratories which can meet the standards, to be able to give exact results. Besides, the equipment used at laboratories must be inspected, while the technicians must be qualified. 

Therefore, according to Thinh, in order to improve the food testing system, Vietnam will have to upgrade laboratories and train technicians. However, this would be very costly.

A machine that analyses antibiotic content with the accuracy rate of one per billion is much more expensive and it needs to be regulated by much more skilled technicians than a machine with the accuracy rate of one per million or one per thousand.

Source: KH&PT

 

 

Trở ngại về xét nghiệm gây khó khăn cho nỗ lực chống lại thực phẩm không an toàn

Hai phòng thí nghiệm đã cung cấp các kết luận khác nhau về cùng một mẫu rau, một đơn vị cho rằng mẫu rau an toàn, trong khi đơn vị còn lại nói rằng mức độ độc tính cao hơn mức cho phép 3,5 lần.

Theo ông Nguyễn Duy Thịnh từ Viện Công nghệ sinh học và thực phẩm, một chi nhánh của Đại học Công nghệ Hà Nội, có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến xét nghiệm, bao gồm cả các phương pháp lấy mẫu, phân tích, chất lượng của các phòng thí nghiệm và tình trạng của thiết bị.

"Nếu bạn lấy mẫu từ ba vị trí khác nhau trên cùng một cây, bạn sẽ nhận được ba kết quả thử nghiệm khác nhau, bởi vì dư lượng hóa chất tại các vị trí khác nhau là khác nhau" ông giải thích.

"Nếu nông dân mới chỉ phun hóa chất, độc tính sẽ được tìm thấy hầu hết trên ngọn của rau. Trong khi đó, nếu họ phun thuốc trừ sâu từ nhiều ngày trước, chỉ một chút độc tính có thể được tìm thấy trên ngọn" ông nói.

Vì vậy, để có được kết quả xét nghiệm đáng tin cậy nhất, thì cần thiết phải lấy mẫu từ các vị trí khác nhau trên cùng một cây, và từ những nơi khác nhau trong cùng một vườn rau.

Sau đó, các mẫu phải được trộn lại, cắt thành những miếng nhỏ và chia đều trước khi chúng được thử nghiệm. Trong trường hợp các nhà khoa học muốn tìm hiểu về các hóa chất có trong một số khu vực nhất định, họ cần phải thực hiện nhiều mẫu vào những ngày khác nhau.

Để phát hiện các chất cấm mà nông dân có thể sử dụng trong chăn nuôi, rất cần thiết để tìm ra nơi mà độc tính có thể tập trung. Nếu độc tính được tích lũy trong gan, các nhà khoa học sẽ phải lấy nhiều mẫu từ gan, trộn chúng và phân tích chúng.

Nếu độc tính được tìm thấy ở nhiều cơ quan nội tạng, các nhà khoa học sẽ lấy mẫu từ nhiều nơi khác nhau và tính trung bình.

Về nguyên tắc, các mẫu phải được thử nghiệm tại những phòng thí nghiệm có thể đáp ứng được các tiêu chuẩn, để có thể cho kết quả chính xác. Bên cạnh đó, các thiết bị sử dụng tại các phòng thí nghiệm phải được kiểm tra, các kỹ thuật viên cũng phải có đủ điều kiện.

Do đó, theo ông Thịnh, để cải thiện hệ thống kiểm nghiệm thực phẩm, Việt Nam sẽ phải nâng cấp các phòng thí nghiệm và đào tạo kỹ thuật viên. Tuy nhiên, việc này sẽ rất tốn kém.

Một máy phân tích kháng sinh với tỷ lệ chính xác clà 1/1 tỷ và nó cần phải được điều chỉnh bởi các kỹ thuật viên lành nghề qua một máy tính với tỷ lệ chính xác của một triệu hoặc một phần nghìn.

 

Dịch bởi: cepquynh

bài viết đặc sắc trong tháng 02/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục