Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Thời sự
  3. Giáo dục
  4. Trường tiểu học khai giảng các lớp song ngữ Anh-Việt đầu tiên ở Mỹ

Trường tiểu học khai giảng các lớp song ngữ Anh-Việt đầu tiên ở Mỹ

26/09/2015
Mức trung cấp

Elementary school starts English-Vietnamese immersion classes to help keep a heritage alive

A school in Little Saigon is set to become the first public campus in California to provide instruction in both English and Vietnamese.

DeMille Elementary School's Vietnamese Dual-Language Immersion Academy opens Sept. 2 in the Westminster Unified School District.

Familiarity with Vietnamese is not a prerequisite at DeMille, and registration is open to students both within and outside district boundaries.

The Midway City school will implement the program in two, 24-student kindergarten classes, said Principal Shannon Villanueva, adding that one section is full and the other has room.

"The younger they are, the better they can adapt," the program's Vietnamese instructor, Huong Dang, said. "Whether they learned English or Vietnamese at home, we're maintaining both languages in school. At a young age, they can still learn another language and maintain their first."

Students will spend half the day learning math, social studies and language arts in English, and the other half learning science, visual and performing arts and language arts in Vietnamese. The two kindergarten classes will use full school days for their lessons.

"[The students] are activating a part of their brains at this age that wasn't active before," said Renae Bryant, executive director of the school district's Office of Language Acquisition. "Decades of research show that it doesn't necessarily matter what language it is, as long as they're learning."

The program will allow some students to preserve their mother tongues, while proving useful to others who live in Little Saigon — which primarily spans sections of Westminster, Garden Grove, Midway City and Fountain Valley — but don't know the language.

"In this area, you'll see a lot of Vietnamese signs, food and businesses when you walk outside your home," Dang said. "It's good to know the language so you can be involved in the community and have mutual understanding."

Anaheim resident Vicki Tran, a mother who enrolled her son in DeMille's program, is bilingual but members of her household lean toward English.

"As time goes by, he's more reluctant to use Vietnamese," she said of her boy. "If he's in an environment where he needs to use it, and if he has more friends that speak it with him, it'll be easier for him to open up and learn. He'll excel, and I believe that."

Enrollment in the classes at this point is diverse with Asian, Caucasian and Latino pupils, according to Bryant and Villanueva.

About 42% of students enrolled at DeMille are of Asian descent, Villanueva said.

The benefits of multilingual education take awhile to take hold but are sustained in the long run, according to studies at George Mason University in Fairfax, Va.

Students take "a long time to demonstrate academic proficiency in the second language," the study found.

But as students broaden their reading, writing and speaking skills in the second language, they "increasingly demonstrate their knowledge-base developed in their first language" and typically score at or above grade level in all subject areas of their first language.

DeMille plans to expand the dual-language program in the near future.

"We are fully committed to having two kindergarten and two first-grade classrooms the next year," Bryant said.

The intention is to have the program expand one grade level higher each year through sixth grade.

It wasn't easy to find learning materials.

The Westminster district worked with Cal State Fullerton's National Resource Center for Asian Languages to develop texts.

"With Vietnamese texts, there aren't that many that reflect the Vietnamese-American experience," Center Director Natalie Tran said. "When developing a text, we think about who the audience is and make sure that the content is culturally relevant and appropriate for that age group. We have experts in culture and language who review these texts."

The center will provide DeMille with the learning materials and teacher-training and also help measure the program's effectiveness.

"Knowing another language is not only beneficial in a global society, but it's beneficial to students' cognitive development and their ability to process information," Tran said. "There's definitely a need and heightened interest, not just in Orange County, but other states as well."

Dual-immersion programs are gaining popularity in Orange County, where they are offered in nine school districts, said Tracey Gaglio of the O.C. Department of Education in Costa Mesa.

Spanish-English and Mandarin English are the most popular, she said.

Public schools in only three other states — Oregon, Washington and Texas — offer similar instruction

Gaglio said there are two main drivers.

"One is understanding how to be a global citizen, and the other is understanding who you are," Gaglio said. "A big part of this is heritage. Families want to have their students speak with their grandparents and keep that rich heritage alive."

 

Trường tiểu học bắt đầu các lớp song ngữ Anh-Việt để giúp gìn giữ một di sản

Một trường học ở Little Saigon được thiết lập để trở thành trường cộng đồng đầu tiên tại California cung cấp chương trình giàng dạy bằng cả tiếng Anh và tiếng Việt.

Trường Tiểu Học DeMille - một học viện ngôn ngữ được mở cửa vào ngày 02 tháng 9 trong Khuôn viên trường Westminster Unified .

Quen thuộc với tiếng Việt không phải là điều kiện tiên quyết tại DeMille, và học viên cả trong và ngoài Quận đều được ghi danh.

Trường Midway City sẽ tiến hành chương trình trong hai lớp mẫu giáo có 24 học sinh, bà Shannon Villanueva Hiệu trưởng cho biết.

"Những người trẻ họ có thể thích ứng rất nhanh" hướng dẫn tiếng Việt của chương trình, Hương Đặng, cho biết. "Cho dù họ đã học được tiếng Anh hoặc tiếng Việt tại nhà, chúng tôi đang duy trì cả hai ngôn ngữ trong trường học. Lúc còn trẻ, họ vẫn có thể học một ngôn ngữ khác và cùng với ngôn ngữ tiếng mẹ đẻ của họ. "

Học sinh sẽ dành nửa ngày học toán, nghiên cứu xã hội và nghệ thuật ngôn ngữ bằng tiếng Anh, và nửa ngày còn lại sẽ học khoa học, thị giác và biểu diễn nghệ thuật và ngôn ngữ nghệ thuật bằng tiếng Việt. Hai lớp mẫu giáo sẽ dành cả ngày học tập các bài học.

" Ở độ tuổi này (Các học sinh) đang kích hoạt một phần của bộ não của họ mà trước đây không hoạt động" bà Renae Bryant, giám đốc điều hành của Văn phòng tiếp nhận ngôn ngữ nói. "Trong nhiều thập kỷ của chương trình nghiên cứu cho thấy không quan trọng là ngôn ngữ nào, miễn là họ vẫn đang học tập. "

Chương trình này sẽ cho phép một số học sinh giữ gìn tiếng mẹ đẻ của họ, trong khi chứng minh sự hữu ích cho những người sống tại Little Saigon - chủ yếu là khu vực mở rộng của Westminster, Garden Grove, Midway City và Fountain Valley - nhưng không biết ngôn ngữ.

"Trong khu vực này, bạn sẽ thấy rất nhiều bảng hiệu bằng tiếng Việt, thực phẩm và các doanh nghiệp khi bạn đi bộ bên ngoài nhà của bạn" Đặng nói. "Thật tốt khi biết một ngôn ngữ, bạn có thể hòa nhập vào cộng đồng và có sự hiểu biết lẫn nhau."

Cư dân Anaheim Vicki Trần, một người mẹ ghi danh con trai của cô trong chương trình DeMille, là gia đình nói 2 thứ tiếng nhưng các thành viên trong gia đình của cô nghiêng về tiếng Anh.

"Thời gian trôi qua, thằng bé càng miễn cưỡng khi phải sử dụng tiếng Việt" cô nói cề cậu con trai. "Nếu cậu sống trong một môi trường mà nhất phải sử dụng nó và nếu cậu có nhiều bạn để trò chuyện cùng, thì sẽ dễ dàng hơn để cậu bắt đầu tìm hiểu. Cậu sẽ giỏi hơn, và tôi tin như vậy. "

Học viên ghi danh vào các lớp học vào thời điểm này rất đa dạng với các em học sinh đến từ châu Á, Đông nam Châu Âu và La tinh, theo Bryant và Villanueva.

Khoảng 42% học viên theo học tại DeMille là người gốc Á, Villanueva nói.

Những lợi ích của giáo dục đa ngôn ngữ phải mất một thời gian để nắm lấy nhưng sẽ được duy trì trong thời gian dài, theo những nghiên cứu tại Đại học George Mason ở Fairfax, bang Virginia.

Học sinh sẽ mất "một thời gian dài để chứng minh trình độ học vấn của mình ở ngôn ngữ thứ hai" nghiên cứu cho thấy.

Tuy nhiên,nếu học sinh mở rộng kỹ năng đọc, viết và kỹ năng nói của họ ở ngôn ngữ thứ hai, họ sẽ "dần dần thể hiện kiến thức cơ bản của họ được phát triển ở ngôn ngữ đầu tiên của họ" và thường giành được điểm tốt ở các cấp học cao hơn trong tất cả các môn của ngôn ngữ đầu tiên của họ.

DeMille có kế hoạch mở rộng chương trình song ngữ trong tương lai gần.

"Chúng tôi cam kết để có hai lớp mẫu giáo và hai lớp học cho lớp đầu tiên vào năm tiếp theo" Bryant cho biết.

Mục đích là để có các chương trình mở rộng mỗi năm một cấp lớp cao hơn cho đến lớp sáu.

Thật không dễ dàng để tìm tài liệu học tập.

Quận Westminster đã làm việc với Trung tâm Tài nguyên quốc gia Cal State Fullerton về ngôn ngữ châu Á để phát triển các sách giáo khoa.

"Các văn bản bằng tiếng Việt, không phản ánh các trải nghiệm giữa tiếng Việt và tiếng Anh" Giám đốc Trung tâm Natalie Tran nói. "Khi phát triển một văn bản, chúng ta sẽ nghĩ về khán giả là ai và chắc chắn rằng các nội dung có liên quan về mặt văn hóa và thích hợp cho nhóm tuổi này. Chúng tôi có các chuyên gia về văn hóa và ngôn ngữ những người sẽ người xem lại các văn bản. "

Trung tâm này sẽ cung cấp DeMille tài liệu học tập và đào tạo giáo viên và cũng giúp đo lường hiệu quả của chương trình.

"Biết thêm một ngôn ngữ khác là không chỉ mang lại lợi ích trong một xã hội toàn cầu, mà còn mang lại lợi ích cho học sinh giúp phát triển nhận thức và khả năng xử lý thông tin của họ" Trần nói. "Chắc chắn là nhu cầu và sự quan tâm không chỉ ở Quận Cam, mà còn ở các Bang khác. "

Chương trình kép đang được phổ biến ở Orange County, nơi mà chương trình được cung cấp trong chín khu vực trường học, Tracey Gaglio cho biết .

Tiếng Tây Ban Nha - Tiếng Anh và tiếng Quan Thoại - Tiếng Anh là phổ biến nhất, cô nói.

Các trường công lập trong ba tiểu bang khác là Oregon, Washington và Texas cũng cung cấp chương trình tương tự

Gaglio cho biết có hai yếu tố chính.

"Một là sự hiểu biết làm thế nào để trở thành một công dân toàn cầu, và điều còn lại chính là sự hiểu biết bạn là ai" Gaglio nói. "Một phần lớn của chương trình này là di sản. Các gia đình muốn con em của mình nói chuyện với ông bà của họ và giữ gìn những di sản phong phú tồn tại. "

 

Dịch bởi: cepquynh

bài viết đặc sắc trong tháng 06/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục