Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Kinh tế - Thương mại
  3. Kinh doanh
  4. Vận hành chuỗi những cửa hàng tiện lợi không phải là một công việc dễ dàng

Vận hành chuỗi những cửa hàng tiện lợi không phải là một công việc dễ dàng

08/09/2015
Mức trung cấp

Running convenience store chains not an easy job

7-Eleven might have its own reasons to decide to enter the Vietnamese market in 2017. However, analysts warn it is not as easy to develop convenience store chains in Vietnam as many foreign investors think.

Ministop had to say split from G7, which belonged to the Vietnamese Trung Nguyen Group, to team up with Sojitz, while Family Mart split from the Vietnamese Phu Thai Group to build a convenience store chain with B’s Mart.

Setting up the first convenience store in 2011, G7-Ministop thought it could develop rapidly by combining fast food sales and a grocery model. The G7 Mart large network with 460 shops was another reason business was expected to go smoothly.

However, things were more difficult than initially thought. Ministop plans to develop 500 convenience stores, but it can only develop 17 sale points after five years. The unsuccessful cooperation finished earlier this year, while Ministop found a new partner and vowed to develop 800 shops in Vietnam.

In mid-2014, Big C’s New Cho and C Express brands merged into one – C Express. 

Starting business in 2012, C Express has 10 shops only. No new shops have opened over the last year, while the investor does not intend to expand the chain.

Analysts said C Express did not enlarge its network because, in Vietnam, 80 percent of consumers go to traditional markets, while supermarkets and convenience stores serve 20 percent of consumers only. The proportion is 40 percent in Thailand and 70-80 percent in Singapore. 

There is another reason that keeps the majority of customers far away from convenience stores – high prices. A survey by a supermarket chain found that product prices are 10 percent higher at convenience stores than at supermarkets.

The representative of the supermarket chain said small-scale convenience stores cannot negotiate with manufacturers and suppliers about prices.

Aeon-Citimart’s deputy general director Nguyen Thi Anh Hoa said that running convenience stores was not an easy job.

“In Vietnam, groceries can be seen everywhere, which sell everything people need for daily life. Convenience stores will not be the choice of Vietnamese,” Hong noted.

According to Euromonitor, in 2013, the revenue from convenience stores in Vietnam accounted for 4 percent of total sales from groceries, a modest p if compared with the average proportion of 42 percent in the region.

Source: VIETNAMNET

 

 

Vận hành chuỗi những cửa hàng tiện lợi không phải là một công việc dễ dàng

7 - Eleven có thể có lý do riêng của mình để quyết định thâm nhập vào thị trường Việt Nam trong năm 2017. Tuy nhiên, các nhà phân tích cảnh báo rằng không phải dễ dàng để phát triển chuỗi cửa hàng tiện lợi tại Việt Nam như nhiều nhà đầu tư nước ngoài nghĩ.

Ministop đã phải nói lời chia tay với G7, sản phẩm thuộc về Tập đoàn Trung Nguyên Việt Nam, để hợp tác với Sojitz, trong khi gia đình Mart tách khỏi Tập đoàn Thái Phú Việt để xây dựng một chuỗi cửa hàng tiện lợi với tên B's Mart.

Xây dựng các cửa hàng tiện lợi đầu tiên trong năm 2011, G7 - Ministop nghĩ rằng nó có thể phát triển nhanh chóng bằng cách kết hợp bán thức ăn nhanh và một mô hình tạp hóa. G7 Mart với 460 cửa hàng cũng là một lý do khiến việc kinh doanh được dự kiến sẽ diễn ra suôn sẻ.

Tuy nhiên, mọi thứ khó khăn hơn so với suy nghĩ ban đầu. Ministop có kế hoạch phát triển 500 cửa hàng tiện lợi, nhưng nó chỉ có thể phát triển 17 điểm bán sau năm năm. Sự hợp tác không thành công kết thúc vào đầu năm nay, Ministop có một đối tác mới và tuyên bố sẽ phát triển 800 cửa hàng tại Việt Nam.

Vào giữa năm 2014, New Cho và C express thuộc thương hiệu Big C sáp nhập thành một - C Express.

Bắt đầu kinh doanh vào năm 2012, C Express có chỉ có 10 cửa hàng. Không có cửa hàng mới nào được mở trong năm qua, trong khi đó các nhà đầu tư cũng không có ý định mở rộng chuỗi cửa hàng.

Các nhà phân tích cho biết C Express không nhanh chóng mở rộng mạng lưới của mình bởi vì, tại Việt Nam, 80% người tiêu dùng đi chợ truyền thống, trong khi các siêu thị và cửa hàng tiện lợi phục vụ chỉ 20% người tiêu dùng. Tỷ lệ là 40% ở Thái Lan và 70-80% ở Singapore.

Có một lý do khác khiến phần lớn các khách hàng không thích cửa hàng tiện lợi đó là giá cao. Theo một khảo sát của một chuỗi siêu thị cho thấy rằng giá thành sản phẩm tại các cửa hàng tiện lợi cao hơn 10%so với các siêu thị.

Đại diện của một chuỗi siêu thị cho biết các cửa hàng tiện lợi có quy mô nhỏ nên không thể thương lượng được với các nhà sản xuất và nhà cung cấp về giá cả.

Phó tổng giám đốc Aeon - Citimart bà Nguyễn Thị Anh Hòa cho biết, vận hành các cửa hàng tiện lợi là không phải là một công việc dễ dàng.

"Ở Việt Nam, cửa hàng tạp hóa có thể được nhìn thấy ở khắp mọi nơi, họ bán tất cả mọi thứ mà người tiêu dùng cần cho cuộc sống hàng ngày. Cửa hàng tiện lợi sẽ không phải là sự lựa chọn của người Việt Nam" bà Hồng lưu ý.

Theo Euromonitor, năm 2013, doanh thu từ cửa hàng tiện lợi tại Việt Nam chiếm 4% của tổng doanh thu từ các cửa hàng tạp hóa, một con số khiêm tốn nếu so với tỷ lệ trung bình là 42% trong khu vực.

 

Dịch bởi: cepquynh

bài viết đặc sắc trong tháng 07/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục