Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Kinh tế - Thương mại
  3. Kinh doanh
  4. Việt Nam không sợ bất lợi khi là thành viên TPP

Việt Nam không sợ bất lợi khi là thành viên TPP

21/03/2016
Mức trung cấp

VN doesn’t fear disadvantages of TPP membership: Chief TPP negotiator

Tran Quoc Khanh, head of the Vietnamese TPP negotiation delegation, who has just returned to Hanoi after the negotiation in Atlanta ended, talked with VietNamNet about the TPP milestones at the Noi Bai International Airport. 

Mr. Tran Quoc Khanh (right) at the press conference in Hawaii on July 31, 2015.

We heard on October 5 that TPP negotiations were still very tough. But TPP agreement was clinched in Atlanta after marathon talks. What made TPP members reach a consensus at the last minute?

We met this time in Atlanta to deal with the problems left after the TPP Ministers’ July meeting in Hawaii.

The Hawaii meeting could not settle the problems, because they were all very complicated ones. These included the issues relating to the rules of origin for automobile products and the intellectual property protection for pharmaceuticals. Besides, there were also divisive issues in the market opening for textile & garment, footwear and milk products.

The Atlanta meeting focused on handling with existing problems. At first, the meeting was scheduled to last three days. However, on October 2, there was information that Mexico, Japan and the US could reach an agreement on automobile products. Therefore, we decided that the meeting would last two more days.

On October 3, we received the news that the countries reached a consensus on automobiles. We then understood that TPP was very near and no one wanted to leave Atlanta without TPP. 

On October 4, TPP members reached consensus on pharmaceutical patents. Ministers all decided to continue the negotiations and tried to finish the talks on market opening.

On the last night, we finished the negotiations on textiles and garments with the US and Mexico. Later, at 3:30 am, we finished the negotiations with the US on intellectual property. At 4:30 am Atlanta time, the final bilateral talks between the US and Japan ended, and TPP negotiations wrapped up.

Some analysts noted that Vietnamese businesses remain vague about economic integration, and that TPP is a ‘secret agreement’. How will we handle the problem?

The details about negotiations could not be made public under the agreement among TPP countries. However, during the negotiations, we usually consulted business associations and involved parties, including the National Assembly’s committees.

Therefore, we can say that the negotiation results reflect Vietnamese businesses’ willingness.

Our task in the time to come is quickly checking the signed agreements and publicize the new agreement to people and the business community so that everyone can prepare for the TPP period.

CIEM believes that it is institutional reform which must be the most important motivation. What do you think about TPP pressure on the issue?

TPP sets up very high requirements on transparency, anti-corruption and creating favorable conditions for businesses’ operations. This will be hard pressure which will force state management agencies to change their viewpoints. Their management work must be based on people’s and enterprises ’s benefits.

Could you please talk about the role of the Vietnamese delegation in the negotiations and how Vietnam contributed to help end the TPP talks?

We made great efforts together with the other TPP members to settle multilateral issues, and therefore, helped wrap up the talks. This was our great contribution to the agreement. Here I would like to emphasize the role of Minister of Industry and Trade Vu Huy Hoang. 

In Atlanta, Hoang had a lot of meetings with some other trade ministers, including the Mexican minister and the US Ambassador Froman. At the meetings, Hoang and his counterparts discussed to reach agreements on basic principles. And we later negotiated on the basis of the principles.

When will the TPP be officially signed?

We hope TPP would be officially signed in December or early January 2016.

Source: VIETNAMNET

 

 

'VN không sợ bất lợi khi là thành viên TPP': Trưởng đoàn đàm phán TPP

Ông Trần Quốc Khánh, dẫn đầu phái đoàn cuộc đàm phán TPP của Việt Nam, đã trở về sau khi cuộc đàm phán ở Atlanta kết thúc, cuộc phỏng vấn với báo Vietnamnet về TPP tại sân bay Nội Bài.

Ông Trần Quốc Khánh phía tay phải trong cuộc họp báo ở Hawaii vào ngày 31 tháng 7 năm 2015.

Chúng tôi nghe được rằng những thương lượng TPP vẫn còn rất căng thẳng. Nhưng sự đồng thuận cho TPP cũng đạt được ở Atlanta sau những chặng thảo luận dài hơi? 

Điều gì đã làm cho những thành viên TPP có được sự đồng thuận vào phút cuối? Thời gian này chúng tôi đã tham dự cuộc họp ở Atlanta để giải quyết vấn đề sau khi Bộ trường TPP July có hội nghị ở Hawai.

Hội nghị Hawai không giải quyết được những vấn đề, bởi vì họ có rất nhiều vấn đề phức tạp. Bao gồm ban hành những luật định có liên quan từ những sản phẩm ô tô và sở hữu trí tuệ dành cho ngành dược . bên cạnh đó cũng gây ra sự bất hòa về ban hành việc mở rộng thị trường dành cho ngành dệt may, dày đép và sản phẩm sữa.

Hội nghị Atlanta tập trung giải quyết những vấn đề còn tồn tại. Đầu tiên, hội nghị được lên kế hoạch vào 3 ngày trước. Tuy nhiên, vào tháng 2/10, có thông tin rằng Mexico, Nhật Bản và Mỹ có thể đồng ý thảo thuận sản phẩm xe ô tô. Do đó, họ quyết định hội nghị sẽ nhiều hơn 2 ngày

Ngày 3/10, chúng tôi đã nhận tin các quốc gia đạt được sự nhất trí vào ô tô. Sau đó họ đã hiểu TPP đã hiện ra trước mắt và không một ai muốn rời Atlanta khi không có TPP

Ngày 4/10, thành viên TPP đã đạt được sự nhất trí vào bằng sáng chế dược phẩm. Bộ trưởng, tất cả quyết định đàm phán và đã cố gắng hoàn thành cuộc thảo luận về mở thị trường

Đêm cuối cùng, chúng tôi đã hoàn thành cuộc đàm phán về ngành dệt máy với Mỹ và Mexico. Sau 3:30 sáng, chúng tôi đã hoàn thành đàm phán ới Mỹ vè việc sở hữu trí tuệ. Vào 4:30 sáng theo giờ Atlanta, cuối cùng đàm phán song phương giữa Mỹ và Nhật bản đã kết thúc, và đàm phán TPP được nêu lên

Một số nhà phân tích lưu ý rằng các doanh nghiệp Việt Nam vẫn còn mơ hồ về hội nhập kinh tế, và rằng TPP là một "thỏa thuận bí mật '. Làm thế nào chúng ta sẽ giải quyết vấn đề này?

Những thông tin cuộc đàm phán sẽ không được đưa ra công đồng do sự thỏa thuận giữa các nước thành viên TPP. Tuy nhiên trong quá trình đàm phán. Chúng tôi thường xuyên tham khảo ý kiến các bên doanh nghiệp và các bên liên quan, bao gồm Ủy ban quốc hội

Do đó, chúng tôi có thể nói rằng kết quả đàm phán mang lại điều mong muốn cho doanh nghiệp việt nam

Nhiệm vụ của chúng ta trong thời gian tới là nhanh chóng kiểm tra thỏa thuận ký kết và đưa ra công khai đến cho người dân và cộng đồng doanh nghiệp vì thế mọi người có thể chuẩn bị chơ giai đoạn TPP

Viện NCQLKTTƯ cho rằng cải cách thể chế phải là động lực quan trọng nhất. Ông nghĩ sao về TPP tạo ra áp lực về vấn đề này?

TPP đòi hỏi rất cao về tính minh bạch, chống tham nhũng và tạo ra những điều kiện thuận lợi cho các tổ chức doanh nghiệp. Đây là sức ép nặng trong đó sẽ là sức ép từ quản lý Nhà nước tác động lên thay đổi quan điểm của họ. Công việc quản lý của họ phải dựa vào lợi ích của nhân dân và lợi ích của doanh nghiệp

Ông có thể nói về vai trò của các đoàn đại biểu Việt Nam trong các cuộc đàm phán và làm thế nào phía Việt Nam góp phần để giúp kết thúc cuộc hội đàm TPP?

Chúng tôi làm nên cùng nhau nổ lực với những thành viên TPP khác để giải quyết những vấn đề đa phương, do đó đã hối thúc các cuộc đàm phán. Đây là sự đóng góp lớn của chúng tôi dẫn tới thỏa thuận đôi bên. Tại đây tôi muốn nhấn mạnh vai trò của Bộ trưởng Bộ Công thương ông Vũ Huy Hoàng

Ở Atlanta, ông Hoàng có nhiều cuộc gặp gỡ với nhiều Bộ trưởng thương mại khác,bao gồm Bộ trưởng Mecican và Ambassador Froman Mỹ. Tại buổi họp, Ông Hoàng và những đối tác đã thảo luận để đưa đến sự thỏa thuận dựa trên những nguyên tắc cơ bản. Và sau đó chúng tôi đã đàm phán dựa trên các nguyên tắc

Khi nào thì TPP chính thức được ký kết?

Chúng tôi mong muốn TPP sẽ được ký vào tháng 12 hoặc đầu tháng 1/2016

 

Dịch bởi: GiangLe03111990

bài viết đặc sắc trong tháng 03/2018

4 giá trị cốt lõi trong chương trình học tiếng Anh tại trung tâm Anh ngữ CEP

Đây là những giá trị quan trọng nhất và cũng là những điều tâm huyết nhất mà chúng tôi, những người nhìn giáo dục như một quá trình tự học hỏi, tự thay đổi và hoàn thiện bản thân trước…

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục