Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Thời sự
  3. Giáo dục
  4. Việt Nam kiểm tra kĩ lưỡng chất lượng giảng dạy tiếng Anh ở bậc tiểu học

Việt Nam kiểm tra kĩ lưỡng chất lượng giảng dạy tiếng Anh ở bậc tiểu học

16/02/2016
Mức trung cấp

Vietnam overhauls English teaching quality at primary level

 The Ministry of Education and Training organised a conference on January 22 to discuss a new initiative to improve the quality of primary English education.

Pupils take part in an English lesson with a foreign teacher.

The plan aims to ensure English is taught to all Vietnamese pupils between the third and fifth grades, starting from the 2016-2017 academic year. There will be four lessons every week.

The 2014-2015 school year saw more than 711,000 pupils without access to English education.

Participants pointed to obstacles facing the recruitment and training of primary English teachers.

According to participants, prior to the start of the national plan for foreign language learning, English was an optional subject at the primary level, so there were no regulations to include English teachers in schools’ payrolls.

Currently, Vietnam has 21,430 primary English teachers, less than a third of whom are employed full time. The four-lesson target will require approximately 7,766 more teachers in the workforce.

Another problem is the low quality of teaching staff. By July 2015, only 31.37 percent of overall primary English teachers across the nation satisfied language standards.

Inadequate training facilities and the overlapping of training sessions have also added to the issue.

To handle these drawbacks, representatives from the ministry and educational establishments put forth a series of measures.

They suggested one teacher be able to teach at several schools in the same area, and incompetent staff should be let go.

They also proposed providing proper wages and incentives for contracted teachers, among other solutions.

VNA

Source: VIETNAMNET

 

 

Việt Nam kiểm tra kĩ lưỡng chất lượng giảng dạy tiếng Anh ở bậc tiểu học

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức một hội nghị vào ngày 22 tháng 1 để thảo luận về một sáng kiến mới nhằm nâng cao chất lượng giáo dục tiếng Anh bậc tiểu học.

Học sinh tham gia một bài học tiếng Anh với giáo viên nước ngoài.

Kế hoạch này nhằm mục đích đảm bảo tiếng Anh được giảng dạy cho tất cả học sinh Việt Nam từ các khối lớp ba và khối lớp năm, bắt đầu từ năm học 2016-2017. Sẽ có bốn bài học mỗi tuần.

Năm học 2014-2015 đã có hơn 711.000 học sinh không được tiếp cận với giáo dục tiếng Anh.

Những người tham gia phải đối mặt với những trở ngại trong việc tuyển dụng và đào tạo giáo viên tiếng Anh bậc tiểu học.

Theo những người tham gia, trước khi bắt đầu kế hoạch quốc gia cho việc học ngoại ngữ, tiếng Anh là một môn học bắt buộc ở cấp tiểu học, vì vậy không có quy định bao gồm các giáo viên tiếng Anh trong biên chế nhà trường.

Hiện nay, Việt Nam có 21.430 giáo viên tiếng Anh tiểu học, ít hơn một phần ba trong số đó đang làm việc toàn thời gian. Mục tiêu bốn bài học sẽ đòi hỏi khoảng hơn 7766 giáo viên trong lực lượng lao động.

Một vấn đề khác là chất lượng đội ngũ giảng viên thấp. Tháng Bảy năm 2015, chỉ có 31,37% tổng số giáo viên tiếng Anh tiểu học trên toàn quốc đáp ứng được tiêu chuẩn ngôn ngữ.

Các cơ sở đào tạo không đáp ứng được tiêu chuẩn và sự chồng chéo của các khóa đào tạo cũng đã góp phần vào vấn đề này.

Để xử lý những hạn chế, đại diện Bộ và các cơ sở giáo dục đã đưa ra một loạt các biện pháp.

Họ đề nghị một giáo viên có thể giảng dạy tại một số trường học trong cùng khu vực và những nhân viên không đủ năng lực nên được dừng hợp đồng.

Họ cũng đề nghị đưa ra mức lương phù hợp và ưu đãi cho giáo viên hợp đồng, trong số các giải pháp khác.

 

Dịch bởi: cepquynh

bài viết đặc sắc trong tháng 08/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục