Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Khoa học - Công nghệ
  3. Công nghệ thông tin
  4. Việt Nam thiếu 1 triệu lao động Công Nghệ thông tin trong 5 năm

Việt Nam thiếu 1 triệu lao động Công Nghệ thông tin trong 5 năm

01/12/2015
Mức trung cấp

Vietnam to lack 1 million IT workers in 5 years

In the past three years, the number of jobs in the information technology - software sector increased by an average 47% per year, while the number of employees increased only 8%, according to the report on the information technology (IT) industry in Vietnam released recently by online recruitment company VietnamWorks.

Web and Java are two leading expertises being sought. Source: TechLooper - VietnamWorks.

"If the gap in growth rates between supply and demand continues in the coming years, Vietnam will increasingly lack human resources for the sector that takes the lead in the employment market," said Paul Espinas, Marketing Director of VietnamWorks.

According to the report, if supply growth remains low, Vietnam will face a shortage of 78,000 IT workers each year. And by 2020 there will be in a shortage of over 500,000 people, accounting for over 78% of total IT manpower that the market needs.

To achieve the figure of 17 candidates for each job (the rate in 2013), Vietnam needs around 1.2 million IT workforce in 2020. If the current growth rate maintains, at that time Vietnam will lack one million IT workers.

"This is a huge figure requiring an extensive human resources development policy which must be deployed immediately," the report said.

VietnamWorks also said the number of recruitment companies in the IT sector has increased by 69% compared to 2012. In particular, the number of software companies has increased to 124% in just 4 years. Not to mention, Vietnam is also known for outsourcing services. Web and Java are now the two leading expertise being sought.

The report also pointed out four important points to develop the IT labor and employment market in Vietnam: foreign languages (English, Japanese), soft skills, updates of technology and improvement of training programs, and training of IT staff.

Source: VIETNAMNET

 

 

Việt Nam thiếu 1 triệu lao động Công Nghệ thông tin trong 5 năm

Trong vòng ba năm qua, số lượng việc làm trong lĩnh vực công nghệ thông tin - phần mềm tăng trung bình 47% mỗi năm, trong khi số lượng lao động chỉ tăng 8%, theo báo cáo về ngành công nghiệp công nghệ thông tin (CNTT) ở Việt Nam phát hành gần đây của VietnamWorks công ty tuyển dụng trực tuyến.

Web và Java là hai nhà giám định hàng đầu đang được tìm kiếm. Nguồn: TechLooper - VietnamWorks.

"Nếu sự chênh lệch về tốc độ tăng trưởng giữa cung và cầu vẫn tiếp tục trong những năm tới, Việt Nam sẽ ngày càng thiếu nhân lực cho ngành đó sẽ dẫn đầu trong thị trường việc làm" Paul Espinas, Giám đốc Marketing của VietnamWorks nói.

Theo báo cáo, nếu tăng trưởng nguồn cung vẫn còn thấp, Việt Nam sẽ phải đối mặt với tình trạng thiếu 78.000 lao động CNTT mỗi năm. Và đến năm 2020 sẽ có một sự thiếu hụt hơn 500.000 người, chiếm hơn 78% tổng số nhân lực CNTT mà thị trường cần.

Để đạt được con số 17 ứng cử viên cho từng công việc (tỷ lệ trong năm 2013), Việt Nam cần khoảng 1,2 triệu lao động CNTT trong năm 2020. Nếu tốc độ tăng trưởng hiện nay duy trì, tại thời điểm đó Việt Nam sẽ thiếu một triệu lao động CNTT.

"Đây là một con số lớn đòi hỏi phải có một chính sách phát triển nguồn nhân lực phong phú phải được triển khai ngay lập tức" báo cáo cho biết.

VietnamWorks cũng cho biết số lượng các công ty tuyển dụng trong lĩnh vực CNTT đã tăng 69% so với năm 2012. Trong đó, số lượng các công ty phần mềm đã tăng đến 124% chỉ trong vòng 4 năm. Chưa kể, Việt Nam còn nổi tiếng với các dịch vụ gia công phần mềm. Web và Java bây giờ là hai chuyên gia hàng đầu đang được tìm kiếm.

Báo cáo cũng chỉ ra bốn điểm quan trọng để phát triển lao động CNTT và thị trường lao động ở Việt Nam: ngoại ngữ (tiếng Anh, tiếng Nhật), kỹ năng mềm, cập nhật công nghệ và cải tiến các chương trình đào tạo và đào tạo nhân viên IT.

 

Dịch bởi: cepquynh

bài viết đặc sắc trong tháng 12/2019

IELTS Reader - Ứng dụng thực hành đọc trong 1 phút 

IELTS Reader được biên soạn theo hướng thực hành chuyên biệt cho từng loại câu hỏi và phù hợp cho cả 2 nhóm thí sinh khi đăng ký vào chương trình IELTS: Học thuật (Academic) và Phổ thông (General). 

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục