Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Chuyên ngành Kỹ thuật
  3. Y tế - Sức khỏe
  4. Việt Nam thiếu người hiến tặng nội tạng

Việt Nam thiếu người hiến tặng nội tạng

17/03/2016
Mức căn bản

Vietnam lacks organ donors

 Vietnam passed a law relating to organ donation in 2006, however, so far the number of clinically-dead patients who have consented to donate their organs has been extremely low.

The blame for such low numbers, is directed at a lack of public awareness of organ donation, along with limitations in hospital organisations, facilities and human resources.

Hospitals that are capable of conducting organ transplants such as Cho Ray and the Vietnam-Germany hospital are usually overloaded.

It is therefore necessary to increase awareness-raising campaigns and have policies to encourage people to donate their organs.

The first organ transplant taken from a brain-dead donor was successfully conducted at Cho Ray Hospital in Ho Chi Minh City in 2010. Since then, similar surgery has been carried out at the Vietnam-Germany Hospital , Military Medical Academy and Hue Central Hospital .

Over the past five years, 1,200 people received transplanted kidneys, 34 had a liver transplant and one received a new pancreas.

Interestingly, from 35 clinically-dead patients, the organs harvested were donated to 100 other people.

The national coordination centre for organ transplantation has distrubited donated organs to hospitals across the country.

Organ transplant is the only way to save patients at the last stage of many diseases. A brain-dead donor could save 5-6 other patients.

Source: VIETNAMNET

 

 

Việt Nam thiếu người hiến tặng nội tạng

Việt Nam đã thông qua một điều luật liên quan đến hiến tặng nội tạng năm 2006, tuy nhiên, con số những bệnh nhân chết lâm sàng đồng ý hiến tặng nội tạng cực kì thấp

Lý do trực tiếp là vì thiếu nhận thức chung về hiến tặng nội tạng, cùng với sự hạn chế trong tổ chức bệnh viện, điều kiện thuận lợi và nguồn nhân lực

Bệnh viện có khả năng trong việc tiến hành cấy ghép nội tạng như Chợ Rẫy và bệnh viện Việt- Đức thường xuyên trong tình trạng quá tải

Vì vậy việc cần thiết để tăng chiến dịch nâng cao nhận thức và có chính sách để khuyến khích mọi người hiến tặng nội tạng của họ

Ca cấy ghép nội tạng đầu tiên từ một người chết não hiến tặng đã được tiến hành thành công tại bệnh viện Chợ Rẫy thành phố Hồ Chí Minh năm 2010. Sau đó, các ca cấy ghép tương tự được thực hiện tại bệnh viện Việt- Đức, học viện Quân Y và bệnh viện Trung ương Huế

Sau 5 năm, 1,200 người đã được cấy ghép thận, 34 người được cấy ghép gan và 1 người được cấy ghép tuyến tụy mới

Điều thú vị là từ 35 bệnh nhân chết lâm sàng, nội tạng được hiến tặng cho 100 người khác nhau

Các trung tâm điều phối quốc gia về cấy ghép nội tạng đã phân phối hiến tặng nội tạng cho các bệnh viện trên cả nước

Cấy ghép nội tạng là con đường duy nhất để cứu bệnh nhân giai đoạn cuối của nhiều bệnh. 1 người chết não hiến tặng có thể cứu 5- 6 bệnh nhân

 

Dịch bởi: NgaDaiGia

bài viết đặc sắc trong tháng 10/2019

IELTS Reader - Ứng dụng thực hành đọc trong 1 phút 

IELTS Reader được biên soạn theo hướng thực hành chuyên biệt cho từng loại câu hỏi và phù hợp cho cả 2 nhóm thí sinh khi đăng ký vào chương trình IELTS: Học thuật (Academic) và Phổ thông (General). 

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục