Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Thời sự
  3. Xã hội
  4. Việt Nam thực hiện sắc lệnh mới chi tiết về thẩm quyền của cảnh sát giao thông vào tháng tới

Việt Nam thực hiện sắc lệnh mới chi tiết về thẩm quyền của cảnh sát giao thông vào tháng tới

04/02/2016
Mức trung cấp

Vietnam to implement new fiat detailing authority of traffic police next month

Vietnamese authorities have issued a new circular that promulgates the duties, powers, and content of the patrol and inspection of traffic police in the country.

The Circular 01/2016/TT-BCA, issued by the Ministry of Public Security, will take effect on February 15.

According to the new regulations, traffic police will be authorized to pull vehicles over in the following circumstances:

- Officers or specialized devices and equipment detect acts that violate traffic law.

- Officers are following orders from the head of the Traffic Police Department or chiefs of provincial bureaus of police.

- Officers are following the schedule of patrol and inspection planned by the head of traffic police divisions at the district level and above.

- Officers are given documents issued by the heads or deputy heads of investigation authorities, or those of competent authorities, that allow traffic stops in order to ensure security and order and to fight against certain crimes.

The documents must state specific times and the routes and types of vehicles that traffic police can inspect.

- Officers conduct a vehicle search based on reports of traffic offenses which individuals are responsible for.   

The new circular also stipulates the authority of traffic police, stated as follows:

- Officers are authorized to deal with administrative violations of road traffic regulations, social security, order, and safety.

- Officers are able to pull over vehicles to examine legitimate documents related to the vehicles and conduct body searches and ID inspections on the vehicle’s operator, as per law.

- Officers can temporarily confiscate driver’s licenses, registration certificates, and other documents relevant to the vehicles, the drivers, and passengers if the individuals violate traffic laws.

- Traffic police can require individuals and organizations to cooperate and provide their assistance in solving traffic accidents, congestion, or other problems that affect traffic order and safety.

- Officers are given the right to commandeer from civilians any means of transportation, communication, and other technical equipment for certain purposes in accordance with the law.

Source: Tuoitre News

 

 

Việt Nam thực hiện sắc lệnh mới chi tiết về thẩm quyền của cảnh sát giao thông vào tháng tới

Nhà nước Việt Nam đã ban hành một thông tư mới nêu rõ nhiệm vụ, quyền hạn và nội dung công tác tuần tra, kiểm tra của cảnh sát giao thông trong cả nước.

Thông tư 01/2016/TT-BCA của Bộ Công an, sẽ có hiệu lực vào ngày 15 tháng 2.

Theo quy định mới, cảnh sát giao thông sẽ được ủy quyền để chặn các phương tiện trong các trường hợp sau đây:

- Cán bộ hoặc các thiết bị chuyên dụng và thiết bị phát hiện hành vi vi phạm luật giao thông.

- Cán bộ đang thực hiện lệnh từ người đứng đầu của Cục Cảnh sát giao thông hoặc Trưởng các phòng, ban của cảnh sát tỉnh.

- Cán bộ đang thực hiện lịch trình tuần tra, kiểm tra theo kế hoạch của người đứng đầu các đơn vị cảnh sát giao thông từ cấp huyện trở lên.

- Cán bộ được cấp lệnh của Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng của cơ quan điều tra, hoặc những người có thẩm quyền, cho phép dừng luồng giao thông để đảm bảo an ninh trật tự và chống tội phạm trong những trường hợp nhất định.

Các văn bản phải nêu cụ thể thời gian và tuyến đường và các loại xe mà cảnh sát giao thông có thể kiểm tra.

- Cán bộ thực hiện việc tìm kiếm phương tiện dựa trên báo cáo vi phạm giao thông và các cá nhân có trách nhiệm.

Thông tư mới cũng quy định thẩm quyền của cảnh sát giao thông, được công bố như sau:

- Cán bộ được ủy quyền để đối phó với hành vi vi phạm hành chính về giao thông đường bộ, an sinh xã hội, trật tự, an toàn.

- Cán bộ có thể đừng các phương tiện để kiểm tra giấy tờ hợp pháp liên quan đến phương tiện và tiến hành lục soát và kiểm tra ID trên xe, theo pháp luật.

- Cán bộ có thể tạm thời tịch thu giấy phép lái xe, giấy chứng nhận đăng ký và các tài liệu khác có liên quan đến phương tiện, người lái và hành khách nếu có vi phạm luật giao thông.

- Cảnh sát giao thông có thể yêu cầu các cá nhân và các tổ chức hợp tác và hỗ trợ họ trong việc giải quyết tai nạn giao thông, tắc nghẽn giao thông, hoặc các vấn đề khác ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông.

- Cán bộ được trao quyền trưng dụng bất kỳ phương tiện vận tải nào của người dân, truyền thông, các thiết bị kỹ thuật khác cho những mục đích nhất định phù hợp với pháp luật.

 

Dịch bởi: cepquynh

bài viết đặc sắc trong tháng 07/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục