Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Chuyên ngành Kỹ thuật
  3. Cơ khí - Chế tạo
  4. Việt Nam vẫn đang nỗ lực phát triển ngành công nghiệp ôtô

Việt Nam vẫn đang nỗ lực phát triển ngành công nghiệp ôtô

30/12/2015
Mức trung cấp

Vietnam still tries to develop automobile industry

The government of Vietnam does not intend to give up the dream of developing an automobile industry, even though it has failed to do so in the last two decades.

Analysts commented that the draft tax law shows that the automobile industry is an important part of the national economy and that the government is determined to develop the industry despite failed efforts.

MOF proposed to apply the preferential corporate income tax rate of 10 percent for 15 years for some automobile projects, and a four-year tax exemption and 50 percent tax reduction in the next four years.

The projects also need to satisfy some requirements as follows.

First, they include products encouraged by the government and satisfy requirements of capital, labor force and investment disbursement stipulated in the Special Consumption Tax (luxury tax) and Corporate Income Tax.

Second, they are newly invested projects that make important sets of car parts, including engine and gear boxes.

An MOF senior official said the ministry was amending the two tax laws per the request of the government.

On July 18, 2015, the Government Office released Notice No 229 requesting MOF and relevant ministries to build up plans to amend the two laws. The amendment will have to:

First, cut the luxury tax rates on car lines the government encourages to produce.

Second, apply high and especially high luxury tax rates on car models with up to nine seaters and the cylinder capacity of over 3.0L. 

The models consume much fuel and have a large size which do not fit Vietnam’s current infrastructure conditions and the income of the majority of people. They also have a large volume of emissions and high value.

Third, as for large-scale production projects for encouraged car models and important sets of car parts, the corporate income tax rates will be more preferential than the current ones. The preferences for projects will be specifically decided by the Prime Minister.

According to MOF, under free trade agreements (FTAs), the import tariffs on complete built unit (CBU) cars from ASEAN countries will be cut to 0-5 percent, while car part imports from Japan and South Korea will be taxed 20-25 percent from 2018.

ASEAN countries tend to apply lower luxury tax rates to car models with small cylinder capacity in an effort to save fuel. 

The tax rate on less than 2,000 cubic meter models is between 15 percent and 30 percent.

Source: VIETNAMNET

 

 

Việt Nam vẫn đang nỗ lực phát triển ngành công nghiệp ôtô

Chính phủ Việt Nam không có ý định từ bỏ ước mơ để phát triển một ngành công nghiệp ôtô mặc dù đã gặp nhiều thất bại trong hai thập kỷ qua.

Theo phân tích của các nhà chuyên môn dự thảo luật thuế hướng dẫn ngành công nghiệp ô tô là một phần quan trọng của nền kinh tế quốc gia và chính phủ xác định để phát triển ngành công nghiệp dù không đạt hiệu quả

Bộ tài chính đã đề xuất để áp dụng thuế suất ưu đãi thuế TNDN từ 10 % trong vòng 15 năm dành cho các dự án công nghiệp ô tô và miễn thuế 4 năm và giảm 50 % thuế trong 4 năm tiếp theo

Các dự án cần đảm bảo một số yêu cầu sau:

Thứ nhất, chúng bao gồm các sản phẩm khuyến khích chính phủ và thỏa mãn yêu cầu về vốn, lực lượng lao động và quy đinh phân bổ đầu tư trong thuế Tiêu thụ đặc biệt (Thuế xa xỉ) và thuế thu nhập doanh nghiệp

Thứ hai, chúng là những dự án mới được đầu tư và là những phần quan trọng của ô tô, bao gồm động cơ và hộp spps

Một chuyên viên của Bộ tài chính đã phát biểu ngành công nghiệp đang dự định sửa đổi phần trăm hai luật thuế theo yêu cầu của chính phủ

Vào 18 tháng 6 năm 2015, Quốc hội đã có thông báo số 229 yêu cầu bộ tài chính và các bộ liên quan thiết lập kế hoạch sửa đổi hai luật. Sự sửa đổi sẽ phải:

Thứ nhất, cắt giảm thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt với những dòng xe chính phủ khuyển khích để sản xuất

Thứ hai, áp dụng mức thuế suất cao và đặc biệt là thuế tiêu thụ đặc biệt với những dòng xe hiện đại trên 9 chỗ ngồi và có công suất lớn hơn 3.0L

Nhiều nhiên liệu tiêu dùng hiện đại và có một kích thước lớn cái mà không phù hợp với điều kiện cơ sở hạ tầng và phần lớn thu nhập của người dân. Chúng cũng có một ống xả lớn và giá trị cao

Thứ ba, Khi những dự án có tỉ lệ sản xuất lớn để khuyến khích những chiếc xe ô tô hiện đại và một bộ phận quan trọng của chiếc xe, thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp sẽ ưu đãi hơn thuế suất hiện tại. Những ưu đãi dành cho các dự án đặc biệt sẽ được quyết định bởi Thủ tướng

Theo như Bộ tài chính, theo như các đạo luật thương mại tư do (FTAs), thuế suất thuế nhập khẩu của đơn vị xây dựng hoàn thành xe ô tô (CBU) từ các nước ASEAN sẽ được giảm từ 0 - 5%, trong khi đó thuế nhập khẩu các bộ phận chiếc ô tô từ Nhật bản và hàn quốc sẽ được đánh thuế từ 20-25 % từ năm 2018

Những nước ASEAN có xu hướng áp dụng thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt thấp đối với dòng xe ô tô hiện đại với dung tích nhỏ để cố gắng tiết kiệm nhiên liệu

Thuế suất thuế ít hơn 2 000 mô hình m3 là giao động từ 15 % và 30%

 

Dịch bởi: GiangLe03111990

bài viết đặc sắc trong tháng 07/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục